درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استخدام کارکنان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟

1396/10/8
13:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Dean Karrel، ﻣﺮﺑﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﻰ، ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش، و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ، دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷــﺘﻢ ﮐﻪ داﺳــﺘﺎن ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اى در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻰ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده - ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ. دﯾﮕﺮى ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺘﻰ را ﮐﻪ  18ﺳﺎل ﺑﺮاى آن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮده، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ" ﺗﺮك ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺧﺮاﺟﻰ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮش در روزﻫﺎى آﺧﺮ ﺣﻀﻮر وى در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش، ﺑﻪ ﺳﺮدى ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ: آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه؟".

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻰ ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى در ﻣﺪﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج، ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﻢ، ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎرى را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎى ﮐﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده، اﻣﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺮدى ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻌﻔﻰ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى، واﻗﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮى آن، آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﮑﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎﯾﻰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ"، ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدى اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ، از او ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ اى ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺧُ ﺐ، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺻﻼح ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮى در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى رﻫﺒﺮى، آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ."
ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.linkedin.com/pulse/should-managers-required-take-courses-hiring-firing-yes-dean-karrel?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-10-Unknown&midToken=AQGvlH-Gr1ikXQ&fromEmail=fromEmail&ut=3wLPIn53l9BTU1


5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

1395/11/17
19:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

    نقش ها و مسئولیت ها را تعریف کنید. تعریف مناسب نقش ها و مسئولیت ها، مهمترین مرحله در استخدام کارکنان جدید است. شما باید سندی به عنوان شرح شغل ایجاد کنید که موارد زیر را تشریح نماید:
        هدف و مسئولیت های نقش مورد نظر
        مهارت ها، تجربیات و صلاحیت های لازم
        معیارهای عملکرد و تناسب با تیم
        حقوق و دستمزد، نرخ، حق مأموریت و سایر مزایا
        محیط کار و شرایط ویژه
    احتمالاً چندین داوطلب خواهید داشت؛ پس لازم است معیار مورد استفاده برای انتخاب فرد مناسب را نیز مستند کنید.

    برترین داوطلبان را بیابید. برای نقش مورد نظر، هم در داخل و هم در خارج سازمان، آگهی بدهید. مسئولیت های کلیدی را به طور مشخص، فهرست کنید. چالش ها و نیازهای خاص را نیز متذکر شوید.

    داوطلبان را انتخاب کنید و با آنها مصاحبه نمایید. با استفاده از معیار انتخاب خود، افراد مناسب را برگزینید و با آنها مصاحبه کنید. از قبل خود را برای هر مصاحبه آماده نمایید و در صورتی که با بیش از 3 نفر مصاحبه می کنید، حتماً در طول مصاحبه یادداشت بردارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    غربالگری بیشتری انجام دهید. بعضی از شیوه های آزمودن داوطلبان منتخب، عبارتند از:
        انجام آزمون های شخصیت، صلاحیت، و آزمون عددی.
        از آنها بخواهید کار خاصی را انجام دهند؛ مثلاً اگر یک برنامه نویس استخدام می کنید، از آنها بخواهید یک برنامه نمونه بنویسند.
        مصاحبه ای دیگر با حضور مدیریت انجام دهید.
        آنها را به ملاقات تیم ببرید و به تیم اجازه بدهید که از آنها سؤال کنند.
        آنها را برای ناهار، نزد تیم خود دعوت کنید و ببینید چگونه معاشرت می کنند.
        سه مرجع حرفه ای از کارفرمایان گذشته آنها را جستجو کنید.

    داوطلب مناسب را انتخاب کنید. بر اساس مصاحبه و آزمون های اضافی، اکنون باید فرد مناسب برای شغل مورد نظر را برگزینید. معمولاً این کار به صورت یک تصمیم گیری گروهی توسط افراد درگیر در مصاحبه و آزمون ها انجام می شود.

5 مرحله برای استخدام کارکنان مناسب

1395/06/24
13:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برای استخدام کارکنان مناسب

برای اینکه مطمئن شوید افراد مناسب را در نقش های مناسب به کار می گمارید، مراحل زیر را در پیش گیرید:

    نقش ها را تعریف کنید. آسان به نظر می رسد، اما مهمترین مرحله به هنگام استخدام افراد جدید، تعریف نقش هاست.
    برترین متقاضیان را بیابید. هم در داخل و هم در خارج سازمان آگهی بدهید. در آگهی خود، مسئولیتهای کلیدی، چالش هایی را که آنها با آن مواجه خواهند بود، و شرایط خاص مورد نیاز را ذکر کنید. در فاصله ای که آگهی جریان دارد، براساس ویژگی های شغلی، معیارهای انتخاب را جهت مصاحبه تعریف کنید. پس از انتقضای زمان آگهی، فهرست متقاضیان را در مقابل معیارهای انتخاب، بررسی نموده، بین 3 تا 5 نفر را برای مصاحبه برگزینید.
    با متقاضیان مصاحبه کنید. از یادداشت برداری در حین مصاحبه نترسید. بعداً به این یادداشت ها نیاز خواهید داشت.
    از متقاضیان، آزمون بگیرید. این آزمون بسته به نیازهای شغلی می تواند انواع مختلفی داشته باشد.
    متقاضی مناسب را انتخاب کنید. آخرین مرحله، انتخاب فرد مناسب برای شغل موردنظر بر مبنای نتایج مصاحبه وآزمون است.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استخدام کارکنان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استخدام کارکنان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|