درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استارت آپ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رویارویى سازمان هاى بزرگ با استارتاپ ها

1398/03/20
02:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
این روزها سازمان هاى بزرگ كشور با مشاهده كسب وكارهاى نوپایى كه به سرعت رشد مى كنند و عملكردى در حد و اندازه سازمان هاى بالغ یا بهتر از آنها مى یابند، در این چالش فكرى قرار مى گیرند كه چه باید كرد؟ برخى نسبت به  این پدیده بى تفاوتند و اساساً آنرا چالشى براى سازمان خود نمى دانند و برخى با حسرت بسیار به آن نگاه مى كنند و مى كوشند تا از این روند بى بهره نمانند. معمولاً این سازمان ها یكى یا تركیبى از راه هاى زیر را انتخاب كرده اند:  واگذارى مسئولیت راه اندازى یك یا چند استارتاپ به یكى از واحدهاى فعلى سازمان  ایجاد واحدى جدید در سازمان با مسئولیت شكل دهى یك یا چند استارتاپ  ایجاد سازمانى جدید با مأموریت راه اندازى استارتاپ   ایجاد یا مشاركت در راه اندازى شتاب دهنده  سفارش ایجاد كسب وكار به سایر فعالان این عرصه  خرید كسب وكارهاى نوپا / جذب تیم ها  ایجاد یا مشاركت در راه اندازى VC اینكه كدام راه حل در چه سازمانى پاسخ مى دهد، به مجموعه اى از عوامل متعدد بستگى  دارد. اما توجه به نكات زیر قبل از ورود به این عرصه براى موفقیت ضرورى است:  این سازمان ها در تجربه هاى قبلى خود عادت نداشته اند در ایده هایى سرمایه گذارى كنند كه ممكن است نتیجه صفر و یك داشته باشد. وقتى با مدیران این سازمان ها درباره احتمال بسیار بالاى شكست در این عرصه گفتگو مى شود، ابتدا برایشان باور پذیر نیست  و ممكن است پیش خود بگویند دلایل شكست در این عرصه، نه به خاطر ذات كسب وكارهاى نوپا، بلكه به خاطر خامى و ناپختگى جوانان كار نابلد بوده و آنها به سبب تجربه بالایشان قطعاً به نتایج به مراتب بهترى دست خواهند یافت. اگر چه ممكن است اشاره آنها به بى تجربگى تیم هاى جوان درست باشد اما به رهایى این تیم ها از قید و بندهاى جارى در مرزهاى سازمانى و خارج سازمانى توجهى ندارند. آمارها نشانگر آن نیست كه سازمان هاى بزرگ نتایج بهترى در راه اندازى كسب وكارهاى نوپا داشته باشند.
  چالاكى و چابكى، لازمه موفقیت كسب و كارهاى نوپاست. در چرخه حیات كسب وكارهاى نوپا بسیارى از موضوعات از پیش اندیشیده شده در مواجهه با واقعیت هاى بازار و نیازهاى مشترى تغییر مى یابد، از محصول گرفته تا مدل كسب وكار. یكى از ویژگى هاى سازمان هاى بزرگ، داشتن بوروكراسى دست و پاگیرى است كه براى اداره این سازمان ها ضرورى است. اما همین قواعد زمانبر، پابندى براى كسب وكارهاى نوپا است تا آنها را از غافله رقابت بازدارد.  سازمان هاى بزرگ، صاحب فرهنگ سازمانى خاص خود هستند. هیچ واحدى یاراى تغییر قواعد و فرهنگ سازمانى را در سازمان هاى بزرگ ندارد. تیم هاى كسب وكار نوپایى كه در سازمان هاى بزرگ شكل مى گیرند به سرعت تحت تأثیر این فرهنگ و قواعد قرار مى گیرند.   برخى از مدل هاى كسب و كارهاى  وپا تاكنون در كشور تجربه نشده و قوانین مرتبط با انها تدوین نگردیده است. شركت هاى بزرگ همواره در برخورد با این شرایط جانب احتیاط را رعایت مى كنند، چرا كه ممكن  است با ورود به این عرصه، اعتبار مدیران یا سازمان را در معرض خطر قرار دهند.  مدیران در مواجهه با پدیده هاى مختلف، بر اساس تجارب قبلى و آموخته هایشان، بر مبناى مدل هاى ذهنى خود عمل مى كنند. در بسیارى از مواقع آنها نمى توانند در رفتارى كه با كسب وكارهاى نوپا دارند، از این چهارچوب هاى ذهنى خارج شوند. با توجه به موارد فوق به نظر مى رسد اگر چه دغدغه سازمان هاى بزرگ در ضرورت ورود به این عرصه قابل توجه است، اما انتخاب راه حل هایى كه محور آن بهره مندى از ظرفیت هاى ادارى سازمان فعلیشان باشد، احتمالاً چندان پیروزمندانه نیست. این سازمان ها باید با توجه به چند معیار زیر راه حل مناسب خود را انتخاب نمایند:  میزان سرمایه اى كه به این موضوع اختصاص مى دهند  میزان ریسكى كه مى توانند بپذیرند  بازارهایى كه به قواعد آن تسلط دارند  فرصت هاى كسب و كارى كه احتمالا مرتبط با كسب وكارهاى فعلى آنهاست (منبع: خبرنامه گروه پژوهشى صنعتى آریانا، با ویرایش)


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻏﺎزى درﺳﺖ

1396/09/11
15:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳــﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن:
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ، ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى، اﺳﺘﻔﺎده از  To_Do_Listو اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﻋﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮى ﺑﺮاى ﭘﯿــﺪا ﮐﺮدن راه ﺣــﻞ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘــﻮه، ارزﯾﺎﺑﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﺑــﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه

 ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﭘﺎﯾــﻪ را ﺑــﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ، آﻣــﻮزش دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر، ﮐﺎر را ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻣﻮزﺷــﻰ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، ﯾﮏ ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ، ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﻫﺒﺮى را در ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استارت آپ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استارت آپ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic