درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ارتباطات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

8 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

1396/07/1
12:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ذى ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﻬﻤﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ داراى ﻋﻨﺼﺮى از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
 اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﺎت: ﺳﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺗﺮ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺧﻄـﻮط راﻫﻨﻤـﺎى ارﺗﺒﺎﻃﺎت: ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎﻃــﺎت در درون ﭘﺮوژه ﺧﻮد، ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎى ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ: ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادى دارد، اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ذى ﻧﻔﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، و ﻏﯿﺮه.
 ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف: دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ رﺳﻤﺎً ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادى ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ذى ﻧﻔﻌﺎن: ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف، ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﭘﺮوژه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ذى ﻧﻔﻌﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮوژه، رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه، ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎم را ﭼﮕﻮﻧﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ، ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺗﺤﻮﯾﻞ: ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى ﺑﻪ ذى ﻧﻔﻌﺎن وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ: اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ، ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺟﻠﺴﺎت، و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ذى ﻧﻔﻌﺎن از ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ارﺗﺒﺎﻃﺎت: اﮐﻨﻮن آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻰ ﭘﺮوژه را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ارزﯾﺎﺑﻰ: در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را دﻗﯿﻘﺎً ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﮐﺎرآﯾﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.


8 گام برای ایجاد برنامه ارتباطات

1395/12/15
21:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
8 گام برای ایجاد برنامه ارتباطات

در تمامی پروژه ها وضعیت باید گزارش شود. با این حال، در بسیاری از پروژه ها گزارش وضعیت، کافی نیست. آن پروژه ها به یک رویکرد ارتباطی جامع تر نیاز دارند. برنامه ارتباطات، شیوه ای است که رویکرد کلی ارتباطات پروژه را بیان می کند. گام های زیر به شما می گوید که چگونه چنین برنامه ای را تهیه نمایید:

    ذی نفعان پروژه را تعیین کنید.
    نیازهای ارتباطی هر یک از ذی نفعان را مشخص نمایید.
    از طریق توفان فکری تعیین کنید که نیازهای ارتباطی هر یک از ذی نفعان چگونه باید برآورده شود.
    میزان تلاش مورد نیاز را برآورد کنید.
    ارتباطاتی را که برای پروژه ضروری است، پیاده سازی نمایید.
    سایر گزینه های ارتباطی را اولویت بندی کنید.
    فعالیت های ارتباطی حاصله را به برنامه زمانبندی پروژه بیفزایید.
    در پروژه های بزرگ، ممکن است مدارک و مستندات بسیار زیادی تولید گردد؛ فرآیندی برای مدیریت این مستندات لازم است تا آنها از کنترل خارج نشوند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

منشور ارتباطات چیست؟

1395/09/28
22:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
منشور ارتباطات چیست؟

منشور ارتباطات، یک سند رسمی است که شیوه های ارتباطی ترجیحی تیم شما را تشریح می کند. این سند به کاهش پیام های غیرضروری، صرفه جویی در وقت افراد، و بهبود تمرکز و بهره وری در ارتباطات فردی و تیمی کمک می کند.
منشور ارتباطات می تواند شامل موارد زیر باشد:

    اینکه افراد چه وقت باید به ایمیل ها پاسخ دهند و چه وقت نباید.
    اینکه افراد چه وقت باید با استفاده از گزینه "Reply All" به ایمیل ها پاسخ دهند و چه وقت باید از آن پرهیز کنند.
    اینکه جلسات منظم تیمی چگونه سازماندهی شود، چه کسانی باید در این جلسات شرکت کنند، آیا باید به افراد تلفن زده شود، چه نکاتی باید در صورتجلسات درج گردد، چه کسی باید صورتجلسات را به گردش درآورد، و غیره.
    اینکه سازمان شما چگونه با کارفرمایان خود یا با عموم، ارتباط برقرار می کند.
    اینکه اعضای تیم چگونه از طریق رسانه های اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته باشند.
    اینکه چه وقت ساخت یک فیلم ویدئویی یا یک تماس صوتی، مناسب خواهد بود.
    اینکه افراد چگونه با دیگران تعامل رو در رو داشته باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ایجاد یک منشور ارتباطات، خصوصاً برای تیم های مجازی، مفید است. این منشور به شما امکان می دهد که شیوه های ترجیحی برای ارتباط از راه دور، اینکه چه کسی باید وضعیت به روز شده پیشرفت را ارائه کند، و اینکه چگونه از افراد فیدبک گرفته خواهد شد، را برای افرادتان روشن کنید.چگونگی برقراری ارتباطات در پروژه ها

1395/09/26
20:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونگی برقراری ارتباطات در پروژه ها

به عنوان یک عضو تیم

ممکن است بسادگی جذب ایمیل ها، جلسات و گفتگوهایی بشوید که وقتتان را پر می کنند و شما را از انجام وظایفتان باز می دارند. توصیه های زیر کمک می کند تا وقت خود را آزاد سازید و بر انجام وظایفتان تمرکز نمایید:

    ایمیل: از همکاران خود بخواهید که فقط در موارد ضروری یا مهم به شما ایمیل بزنند.

    جلسات: فقط در صورتی جلسه برگزار کنید که نتوانید مسئله ای را با یک بحث مختصر حل نمایید. فقط افراد ضروری را به جلسه دعوت کنید. دستور جلسه و موضوعات کلیدی را از قبل تهیه کرده، جلسات را کوتاه و با تمرکز بر نکات دستور جلسه، برگزار نمایید.

    مباحثات: تعداد گفتگوها با همکاران را به حداقل برسانید. تا مجبور نشده اید، کسی را در گفتگو درگیر نکنید. به جای تماس تلفنی یا مراجعه حضوری که باعث وقفه در کار می شود، ابتدا با استفاده از ابزارهایی همچون اسکایپ، از در دسترس بودن افراد مطمئن شوید.

به عنوان یک مدیر

    گزارش ها: گزارش های پروژه را به صورت هفتگی تهیه کنید و آنها را میان کارفرمایان و تیم مدیریت توزیع نمایید. هر گونه اختلاف با برنامه را توضیح دهید و بگویید برای رفع آن چه خواهید کرد.

    جلسات تیمی: هفته ای یک بار با تیم خود جلسه تشکیل دهید، حتی اگر زمان آن بسیار کوتاه باشد. وضعیت پروژه را به اطلاع آنها برسانید و اهداف، اقلام قابل تحویل و چهارچوب های زمانی را به آنها گوشزد نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ابزارها: با استفاده از ابزارهای نرم افزاری، به صورت آنلاین با تیم خود همکاری کرده، فایل ها و پیام ها را به صورت آنلاین برایشان ارسال نمایید. بدین ترتیب، تعداد ایمیل ها و مباحثات، کاهش خواهد یافت.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ارتباطات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ارتباطات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|