درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

مزایای مدل‌سازی سه‌بعدی یک سازه بتنی از نظر اجرایی
نرم افزار msp چیست⁉️
3 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺟﻬﺖ رزرو ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاى ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ
ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﻣﺮد ﺷﺎﮐﻰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻓﻠﺴﻔﻪ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ
درﺧﺖ "ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﮐﯿﻔﯿﺖ" (CTQ)
10 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ
AIDA ﻣﺪل
خروجی های مایکروسافت پروجکت msp
11 ﻋﺎدت اﻓﺮادى ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮى ﻗﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ
5 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
چرا کارکنان باهوش استعفا می دهند؟
اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
تغییرات PMBOK 6th نسبت به نسخه PMBOK 5th
مدرک PRINCE2
محاسبه تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و دریافت اولین پیش پرداخت؟؟؟
دلایل بدبینانه بودن تخمین پایان پروژه به روش زمان کسب شده ((ES در اواخر پروژه
مسیربحرانی
تهیه منشور پروژه
نحوه تنظیم محاسبه زمان فعالیت ها در MSP و PRIMAVERA
‌ انواع روابط بین فعالیتها در یک برنامه زمان بندی
اصطلاح مهم و رایج در مدیریت ریسک
داستانهای مدیریتی(توافق و اخلاق)
خطای مهارت : خود قایق مهمتر از پارو زدن است!
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
جزوه درس اصول مدیریت ساخت
دکتری مدیریت پروژه و ساخت
دفتر مدیریت پروژه (PMO) چیست؟
مثلث پروژه
نکاتی درباره برآورد زمان
بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژه های عمرانی ایران
قوانین طلایی هدف گذاری
به‌کارگیری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور کاهش عدم تطابق طراحی و ساخت: مطالعه موردی پروژه بیمارستانی
10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه Ilya Pozin)
برخورد با کارهای بی دقت
به افرادتان کمک کنید که هدف را در کارشان بیابند
بررسی امکانات و محدودیت ها در به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکتهای کوچک ساختمانی
واژگان مدیریت پروژه
10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه James Altucher)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|