درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟
چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟
5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﻰ، ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻣﻦ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و اﺷﺘﻐﺎل
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!
8 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)
3 ﻧﻮع اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً
نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory
نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی
روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ
5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ
4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن
7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن با استفاده از اهرم ها
فناوری ابری در خدمت حراست از اموال کارگاه شما
اپلیکیشن‌های هوشمند برای مدیریت یک کارگاه ساختمانی
تبلت‌ها چگونه ساخت و ساز را دگرگون خواهند ساخت
کارکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت ساخت و ساز
چرا صنعت ساخت و ساز در کانون توجه غولهای فناوری قرار گرفته است؟
اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﻀﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻰ ﺷﻮد
دنیای مهندسی عمران، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها
مزایای مدل‌سازی سه‌بعدی یک سازه بتنی از نظر اجرایی
نرم افزار msp چیست⁉️
3 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺟﻬﺖ رزرو ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاى ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ
ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﻣﺮد ﺷﺎﮐﻰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻓﻠﺴﻔﻪ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ
درﺧﺖ "ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﮐﯿﻔﯿﺖ" (CTQ)
10 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ
AIDA ﻣﺪل

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|