درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ
ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى
تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان
ﻓﺮوﺗﻨﻰ
6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ
ﺑﺮاى اﻓﺮادﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ
ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ
روﯾﮑﺮدى ﻓﺎزﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﭘﺮوژه
ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ" ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻐﻠﻰ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﺳﺖ
رﻫﺒﺮى ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ
8 اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟
چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟
5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﻰ، ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻣﻦ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و اﺷﺘﻐﺎل
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!
8 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)
3 ﻧﻮع اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً
نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory
نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی
روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ
5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ
4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن
7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن با استفاده از اهرم ها
فناوری ابری در خدمت حراست از اموال کارگاه شما
اپلیکیشن‌های هوشمند برای مدیریت یک کارگاه ساختمانی
تبلت‌ها چگونه ساخت و ساز را دگرگون خواهند ساخت
کارکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت ساخت و ساز
چرا صنعت ساخت و ساز در کانون توجه غولهای فناوری قرار گرفته است؟
اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﻀﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻰ ﺷﻮد
دنیای مهندسی عمران، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|