درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﮕﯿﺰش اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ (McClelland)
ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه
دعاوی موجه و غیرموجه در پروژه های عمرانی
انواع دعاوی پیمانکار در پروژه های عمرانی
3 عادت نادرست مدیران که می بایست ترک شوند…
یکصد اصطلاح حقوقی و قراردادی که هر مدیر پروژه باید بداند
چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم
7 ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏPMO
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی)
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى (مدیریت زمان)
6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini
از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻰ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن
ﻣﺪل ﺳﺎزﮔﺎرى
3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮوژه
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻏﺎزى درﺳﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى
6 ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﺮوژه
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى
آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ (Andrew Carnegie)
7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه
کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری سمینار مدیریت ساخت و پروژه با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
سطح توسعه اشیاء (LOD)
مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ
ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى
تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان
ﻓﺮوﺗﻨﻰ
6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ
ﺑﺮاى اﻓﺮادﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ
ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ
روﯾﮑﺮدى ﻓﺎزﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﭘﺮوژه
ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ" ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻐﻠﻰ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﺳﺖ
رﻫﺒﺮى ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ
8 اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|