درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نمایش آرشیو ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

معرفی شخصیت ها: َ چارلز هندى
10 نكته براى ایجاد یك دفتر برنامه ریزى موفق
مدیریت تغییرات در سازمان
سطوح برنامه ریزى در پروژه هاى EPC
معرفی متدولوژى هاى مدیریت پروژه: متدولوژى BPMM
ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل
ﺳﯿﻨﺮژى ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه
اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه
از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟
اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻧﮑﺎﺗﻰ درﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار: JobPro Central
ﺗﻔﺎوت ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش BALM ﺑﺮاى ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد
مدیریت افراد با فرهنگ های متفاوت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﻰ - ﻋﻤﻠﻰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎىFast Track
معرفی شخصیت:ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه:ﻣﺘﺪوﻟﻮژى IDEAL
ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى
ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋ