درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تاریخچه برگزاری کنفرانس‌ مدیریت ساخت و پروژه

1397/07/3
00:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تاریخچه برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه

با توجه به اینکه در سالیان اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ پروژه‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ علاقه‌مندان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رشته‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ چالش‌های ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ رﮐﻮد، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. درواقع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ شیوه‌های ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮده و داﻧﺶ به‌عنوان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ پروژه‌ها ﺟﺎﯾﮕﺎه ویژه‌ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بین‌المللی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش‌ها ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن موفقیت‌آمیز پروژه‌ها ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه پروژه‌ها می‌بایست از ﻃﯿﻒ گسترده‌ای از ﻣﺒﺎﺣﺚ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از راه‌های مؤثر ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق می‌توان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و کنفرانس‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. در این‌گونه همایش‌ها مخاطبان ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ درزمینه رﺷﺘﻪ ﺧﻮد می‌توانند از روﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و از ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔشته و اساس لازم برای انتقال دانش از دانشگاه به صنعت را فراهم آورند. در این راستا دپارتمان مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار با شناخت نیاز فوق از سال 1393 اقدام به برگزاری کنفرانس‌های ملی مدیریت ساخت و پروژه نموده است که شرح مختصری از دو دوره برگزارشده قبلی در ذیل ارائه می‌گردد.

• اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه-1393
باهمت مسئولین و دانشجویان ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ «اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ملی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮوژه» در محل ﻣﻮﺳﺴﻪ (شهر گرمسار) ﺑﺮﮔﺰار شد. در این کنفرانس یک‌روزه که با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برگزار شد، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت به‌روز و ﺟﺬاب در زمینه‌های مختلف توسط ارائه‌دهندگان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. از میان بیش از 50 مقاله دریافتی 28 مقاله منطبق بر پانل‌های کنفرانس جهت ارائه به‌صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شد که اﯾﻦ مقالات در ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻧﻞ (1) ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، (2) ﭘﯿﻤﺎن و قرارداد، (3) رﯾﺴﮏ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در پروژه‌ها، (4) استانداردها و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و (5) ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ارائه گردید. ازجمله اعضای کمیته داوران آن کنفرانس می‌توان از دکتر هرمز فامیلی، دکتر افشین حسینی، دکتر غلامرضا شوبیری، دکتر احسان اثنی عشری، مهندس احمدرضا حسینی و مهندس محمد یوردخانی نام برد. اعضای کمیته اجرایی کنفرانس که فرآیند برگزاری همایش را برنامه‌ریزی و مدیریت کردند شامل مهندس ستوده بیدختی(دبیر اجرایی)، مهندس عادلی، مهندس زارع پور، مهندس ترابی، مهندس شمسیان فرد، مهندس فلاح نژاد، مهندس آرویی، مهندس ژگان، مهندس هاشمی و مهندس موسوی بوده است. این کنفرانس موردحمایت سیویلیکا و انجمن بتن ایران قرار داشت.
طی برنامه ریزی انجام شده در این کنفرانس شرکت کنندگان با امکانات و تجهزات آزمایشگاهی موسسه علاءالدوله آشنایی پیدا کردند تا راه های همکاری در جهت گسترش پژوهش های علمی مشترک بررسی گردد.


• دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-1394
دومین دوره کنفرانس با همکاری صمیمانه اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان با ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و مرکز همایش‌های آن اداره محترم برگزار شد. ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت پرداخته‌شده در دومی دوره کنفرانس ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﻣﻘﯿﺎس بین‌المللی ﻧﯿﺰ قابل‌ارائه می‌باشد از ﻧﮑﺎت ﻗﻮت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ به‌حساب می‌آمد. همچنین ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ همکاری‌های ﻋﻠﻤﯽ و حرفه‌ای در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای شرکت‌کنندگان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در سه پانل موازی و به‌صورت هم‌زمان تحت عناوین پانل پژوهش، پانل ترویجی و پانل صنعت برگزار گردید که در این کنفرانس از مجموع بیش از 200 مقاله دریافتی 130 مقاله جهت ارائه به‌صورت شفاهی و پوستر موردپذیرش قرار گرفت و با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان جهت حضور در همایش تعداد کل شرکت‌کنندگان در کنفرانس به 252 نفر رسید. حضور 30 نفر از کارشناسان و مدیران اداره راه و شهرسازی استان تهران از نکات بارز برگزاری این همایش بود. در ترکیب اعضای کمیته داوران سعی شد تا از اساتید به نام در کنار همکاران جوان و متخصص استفاده گردد. از اعضای شاخص این کمیته می‌توان به دکتر هرمز فامیلی، دکتر جواد مجروحی سردرود، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر منوچهر واحدی، دکتر علیرضا لرک، دکتر امیرعلی زاد، دکتر محسن سرتیپی پور، دکتر مجتبی حسینعلی پور، دکتر مهیار جاوید روزی، دکتر مجید قلهکی، دکتر ایمان خداکرمی، دکتر بهنود برمایه ور، دکتر افشین حسینی، دکتر شمس نوبخت، دکتر غلامرضا شوبیری، دکتر احسان اثنی عشری، مهندس احمدرضا حسینی و مهندس محمد یوردخانی اشاره نمود. اعضای کمیته اجرایی دومین دوره را نیز مهندس ستوده بیدختی(دبیر اجرایی)، مهندس زندی دولابی(مدیر اجرایی)، مهندس کریمی محمد آبادی، مهندس دهمرده، مهندس غفوری، مهندس حمزه لویی، مهندس بحرینی، مهندس معصومی مقدم، مهندس معتمدپویا، مهندس رحمتی، مهندس دهکردنژادیان، مهندس احمد زاده و مهندس سلمانی تشکیل می‌دادند.حامیان آن کنفرانس در سه گروه حامی علمی، معنوی و مالی دسته‌بندی شدند که شامل دانشگاه علم و صنعت، سیویلیکا، انجمن بتن ایران، انجمن مدیریت پروژه ایران، انتشارات سایجور، پایگاه استنادی جهان اسلام ISC ، جهاد دانشگاهی، موسسه آموزشی 808، فصلنامه صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی، پایگاه ایران کنفرانس، پایگاه خبری مدیریت پروژه، فرهنگیان نیوز ، پرتال مدیریت، شرکت ساختمانی آنیل، شرکت راه‌سازی آرمین پی خراسان، شرکت لیکا، شرکت شیمی ساختمان، شرکت پاکدشت بتن و شرکت آپتوس ایران بودند.

طی برنامه ریزی انجام شده در این کنفرانس شرکت کنندگان با انجام بازدید از مرکز کنترل راه اداره راه استان تهران با فعالیت ها و امکانات این مرکز آشنا شدند.


• اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-1395
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه با همکاری صمیمانه شهرداری منطقه 7 تهران با ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در ﺗﻬﺮان و مرکز همایش‌های فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت پرداخته‌شده ﻣﻘﯿﺎس بین‌المللی ﻧﮑﺎت ﻗﻮت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ به‌حساب می‌آمد. همچنین ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و سخنرانان بین المللی ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ همکاری‌های ﻋﻠﻤﯽ و حرفه‌ای در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای شرکت‌کنندگان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. کنفرانس در سه پانل موازی و به‌صورت هم‌زمان تحت عناوین پانل پژوهش، پانل ترویجی و پانل صنعت،به همراه 16 ساعت شامل 8 کارگاه آموزشی(که کارگاه نظام مهندسی برگزار گردید.در این کنفرانس دو‌روزه که با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برگزار شد، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت به‌روز و ﺟﺬاب در زمینه‌های مختلف توسط ارائه‌دهندگان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. از میان بیش از 280 مقاله دریافتی 230 مقاله منطبق بر پانل‌های کنفرانس جهت ارائه به‌صورت شفاهی و پوستر داوری و پذیرفته شد که اﯾﻦاز مقالات 66 مقاله ارائه شفاهی و 43 مقاله پذیرش به صورت مجموعه مقالات پذیرش شده که کیفیت ارائه به صورت شفاهی را داشته و به دلیل محدودیت امکانات زمان ارائه به این مقالات تخصیص داده نشد،همچنین 121 پوستر علمی در کنفرانس ارائه گردید. ازجمله اعضای کمیته داوران کنفرانس می‌توان از دکتر مغربی از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رامشت، دکتر گصورت،دکتر پور رستم،دکتر فیروزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی دکتر هرمز فامیلی از دانشگاه علم و صنعت، دکتر برمایه ور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،دکتر روانشادنیا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،دکتر مجروحی دبیر علمی کنفرانس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دکتر احسان اثنی عشری دبیر کنفرانس از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی نام برد. اعضای کمیته اجرایی کنفرانس که فرآیند برگزاری همایش را برنامه‌ریزی و مدیریت کردند شامل مهندس ستوده بیدختی، مهندس زندی دولابی، مهندس چهرزاد، مهندس علیقلی زاده، مهندس شمسیان فرد، مهندس کریم پور، مهندس کریمی، مهندس معتمد پویا، مهندس حمزه لویی و مهندس امینیان بوده است. این کنفرانس موردحمایت پایگاه سیویلیکا ،پایگاه استنهادی علوم جهان اسلام ، انجمن بتن ایران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار داشت.
کارگاه های آموزشی
کارگاه های ارائه شده در کنفرانس شامل 16 ساعت کارگاه آموزشی در 8 موضوع؛سماندهی نمای شهری توسط دکتر سهیلا صادق زاده، ترمیم،مرمت و مقاوم سازی توسط دکتر علی گلصورت پهلوانی، آشنایی با قرار دادهای IPD توسط دکتر عباسیان جهرمی،مقایسه هزینه های اجرایی سازه های دریایی(اسکلت بتنی،کیسونی،سپرفولادی،شمع و عرشه) و بهینه سازی هرکدام توسط دکتر محمد حسن رامشت، تامین مالی پروژه ای:روش های ساختار دهی و معیارهای ارزیابی مالی توسط دکتر افیشن فیروزی بویاغچی،هوش مصنوعی ابزاری توانمند برای حل مسائل پیچیده و مدیریت ساخت توسط دکتر مجتبی مغربی و اشتباهات مرسون در حوزه به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط مهندس رضا شهران و کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط دکتر علیرضا لرک که دارای مجوز و امتیاز آموزشی از سمت سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز بود، برگزار گردید.
سخنرانی های کلیدی
استفاده و گسترش دانش روز دنیا و همچنین ارتباط صنعت با دانشگاه دبیرخانه کنفرانس را بر آن داشت تا با دعوت از اساتید مطرح و متخصص حوزه های مختلف را جهت ارائه سخنرانی در کنفرانس دیدگاه ها و افق های نوین را به شرکت کنندگان منتقل نمایند که در نهایت سخنرانی های زیر در روز کنفرانس نهایی و انجام گردید:
سخرانی Prof. Milan Radosavljevic باموضوع مدل سازی اطلاعات ساختمان
سخنرانی دکتر هرمز فامیلی با موضوع بررسی رویکردهای آموزشی مهندسی عمران در پنجاه سال اخیر
سخنرانی دکتر مهدی روانشادنیا با موضوع بحران های شهری

طی برنامه ریزی انجام شده در این کنفرانس فعالیت محیط زیستی ایران خانه پدری که درجهت کاهش مصرف کسیه های پلاستیکی فعالیت نموده است را به شرکت کنندگان معرفی شده و از برگزار کنندگان آن تجلیل به عمل آمد

• چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-1396
چهارمین دوره کنفرانس با همکاری صمیمانه شهرداری منطقه 10با ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ودر مرکز همایش های  شهید غنی پور شهرداری منطقه 10  برگزار شد. با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان جهت حضور در همایش تعداد کل شرکت و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت پرداخته‌شده در چهارمین دوره کنفرانس ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﻣﻘﯿﺎس بین‌المللی ﻧﯿﺰ قابل‌ارائه می‌باشد از ﻧﮑﺎت ﻗﻮت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ به‌حساب می‌آمد. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت به‌روز و ﺟﺬاب در زمینه‌های مختلف توسط ارائه‌دهندگان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.  از میان مقالات دریافتی 173 مقاله منطبق بر پانل‌های کنفرانس جهت ارائه به‌صورت شفاهی و پوستر داوری و پذیرفته شد که اﯾﻦاز مقالات 50 مقاله ارائه شفاهی و 60 مقاله پذیرش به صورت مجموعه مقالات پذیرش شده که کیفیت ارائه به صورت شفاهی را داشته و به دلیل محدودیت امکانات زمان ارائه به این مقالات تخصیص داده نشد،همچنین 63 پوستر علمی در کنفرانس ارائه گردید. ازجمله اعضای کمیته داوران کنفرانس می‌توان از دکتر امام جمعه،دکتر محسن تدین،دکتر هرمز فامیلی،دکتر حداد،دکتر جاوید روزی،دکتر روانشاد نیا،دکتر عباسیان جهرمی،دکتر شمس نوبخت،دکتر لرک و دکتر احسان اثنی عشری دبیر کنفرانس از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی نام برد. اعضای کمیته اجرایی کنفرانس که فرآیند برگزاری همایش را برنامه‌ریزی و مدیریت کردند شامل:مهندس ستوده بیدختی(دبیر اجرایی)، مهندس زندی دولابی(مدیر اجرایی، مهندس کریمی، مهندس معتمد پویا، مهندس حمزه لویی ، مهندس قنبری ها ،مهندس شادرکام، مههندس محمدی ، مهندس حاجی ابراهیمی ،مهندس میر عرب، مهندس سید رضا غفوری مهندس روشن نوروزی و مهندس عظیمی بوده است. این کنفرانس موردحمایت پایگاه سیویلیکا ،، انجمن بتن ایران و مرکز تحقیقات راه، انجمن مدیریت پروژه ایران،انجمن صنفی  کارفرمایی قرار داشت.
کارگاه های آموزشی
کارگاه های کنفرانس به دین شرح برگزار گردیدند؛دکتر مهدی روانشادنیا با موضوع مسائل حقوقی ساخت،مهندس حسین ابوالقاسمی باموضوع پروژه های زیست محیطی با محوریت تبدیل پسماند به انرژی و بازیافت پسماندهای ساختمانی،مهندس محمد رضا کرمی با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ساخت،دکتر علی قربانی با موضوع بایسته های برنامه ریزی و کنترل پروژه در ایران،دکتر مسعود طرقی با موضوع شناسنامه ساختمان،دکتر عباسیان جهرمی باموضوع جایگاه اینترنت اشیا در صنعت ساخت،دکتر ابوالفضل نوایی با موضوع BIM ،دکتر علی گلصورت پهلوانی با موضوع تعمیر و مقاوم سازی بافت فرسوده و طراحی سازه های فولادی،مهندس سعید دهقانی باموضوع جایگاه BIM در HSEو اجرا،مهندس سعادت نژاد باموضوع اهمیت سازنده دارای صلاحیت در پروژه ها و کارگاه مدیریت ایمنی در اجرا با ارائه مدرک از اداره کار
سخنرانان کلیدی
سخنرانان کلیدی افتتاحیه روز اول و دوم کنفرانس به دین شرح به ایراد سخنرانی پرداختند؛مهندس صندیف بدری عضو هیئت رئیسه و سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،دکتر سهلا صادق زاده شهردار محترم منطقه 10 تهران،دکتر محسن تدین ریاست محترم انجمن بتن ایران،دکتر مهدی روانشادنیا عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران،دکتر میثم طباطبایی ریاست محترم انجمن علمی سوخت های زیست ایران،مهندس ربیعی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران،
طی برنامه ریزی انجام شده در این کنفرانس از پیشکسوت و استاد رشته عمران دکتر شمس نوبخت به پاس تلاش ها و خدمات ایشان به جامعه مهندسی تجلیل به عمل آمد.اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﻣﺴﻤﻮم را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ

1397/06/28
12:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ از ﻋﺎدت ﻫﺎى روزﻣﺮه اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روال ﻋﺎدى اﻣﻮر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ آن، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى روزﻣﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﻮاه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎى دﯾﮕﺮ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ، ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارد، ﻧﻤــﻰ ﭘﺮدازﯾﻢ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻫــﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.


 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى اﺳــﺘﺜﻨﺎﯾﻰ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺑــﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸــﺘﺮ، ﻋﺎدت ﻫﺎى زﯾــﺮ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ:
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

واﻗﻌﺎً ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﺷــﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﻰ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﻌﻪ اى را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ، آﻧﺮا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻰ ﻫﺪف در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
اﻓﮑﺎر ﻣﺴﻤﻮم را، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.


10 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎر

1397/06/21
10:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑــﺮآورد ﮐﺎر، ﯾﮑﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ اﻧﺪازه اى از ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺮآورد ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﻧﻮﻋﺎً ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى  1و  2و  .(3اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ 6 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﻰ دﻗﯿﻖ ﺗﺮى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ: اﮔﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﯿﺎس: ﻗﯿﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى واﻗﻌﻰ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ  2000ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، و آن ﭘﺮوژه واﻗﻌﺎً ﻃﻰ  6ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 0002 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، ﺻﺮف آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺴﺒﺖ: اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ دارﯾﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ.
 ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس: در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس داﺧﻠﻰ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮآورد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 دﻟﻔﻰ: ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺎم ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر )WBS(: در اﯾﻦ روش، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰا را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺑﺮرﺳـﻰ و ارزﯾﺎﺑـﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )PERT(: اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﻰ  3ﻋﺪد را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ: ﺑﺮآورد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺮآورد در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، و ﺑﺮآورد در ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ.
 ﻣﺪﻟﺴـﺎزى ﭘﺎراﻣﺘـﺮى: در اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﯾــﻰ در ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎن: اﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى داراى ﯾﮏ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ، از اﯾﻦ روش اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺳــﻌﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 ﻧﻘـﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى IT(: ﺑﻌﻀﻰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨــﻰ دارى از ﮐﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه IT، از ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد" اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑــﺮد، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻧﺴــﺒﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑــﺮدى)Application(، اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.


ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ

1397/06/14
16:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﮔﺪاﯾﻰ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺻﻮﻓﻰ دروﯾﺸــﻰ رﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ روى ﺗﺸﮑﻰ ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﭼﺎدرى زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﻫﺎى ﻃﻼﯾﻰ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ، ﻧﺸﺴــﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺪا وﻗﺘﻰ اﯾﻨﻬﺎ را دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸــﯿﺪ: اﯾﻦ ﭼﻪ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ؟ دروﯾﺶ ﻣﺤﺘﺮم! ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎى زﯾﺎدى از زﻫﺪ و وارﺳﺘﮕﻰ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ 
ﺗﺠﻤﻼت در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ، ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪم.".
دروﯾــﺶ ﺧﻨــﺪه اى ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ : "ﻣﻦ آﻣــﺎده ام ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺮك ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮم.". ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف دروﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷــﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺪا ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد. او ﺣﺘﻰ درﻧﮓ ﻫــﻢ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ دﻣﭙﺎﯾﻰ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻰ ﮐﻮﺗــﺎه، ﮔﺪا اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮐﺎﺳــﻪ ﮔﺪاﯾﯿﻢ را در ﭼﺎدر ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام. ﻣﻦ ﺑﺪون ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﻰ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوم و آﻧﺮا ﺑﯿﺎورم.". ﺻﻮﻓﻰ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ: دوﺳــﺖ ﻣــﻦ، ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﻫﺎى ﻃﻼﯾﻰ ﭼﺎدر ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻪ در دل ﻣﻦ، اﻣﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﯾﻰ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.". 
در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدن، واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﯿﺴﺖ. واﺑﺴﺘﮕﻰ، ﺣﻀﻮر دﻧﯿﺎ در ذﻫﻦ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ دﻧﯿﺎ در ذﻫﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﺑﻪ آن وارﺳﺘﮕﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
)ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد(


برچسب ها:کاسه گدایی ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|