درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)

1396/07/1
12:22
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎى ﭘﺮوژه اى ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫــﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارد. ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى" ﻣﺪرﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣﻞ ارزش ﺗﺠﺎرى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﺮاى ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى ﻣﻰ ﺗﻮان اﺟﺰاى ﺑﺴــﯿﺎرى را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 4 زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص راه اﻧﺪازى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴــﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳــﺖ، و در ﮐﺪام ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺷﻮد.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ راه ﺣﻞ ﻫـﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗــﺎت ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺿﺢ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﻫﺴــﺘﯿﻢ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ راه ﺣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ رﯾﺴـﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻫﺎ: اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان، درك رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮد اﺟﺮا: ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ راه ﺣﻠﻰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺟﺮاى راه ﺣﻞ ﺧﻮد دارﯾﺪ.

3 ﻧﻮع اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه

1396/07/1
12:21
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮوژه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺷﯿﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه اى ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد. ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد:
 ﻣﺒﺘﻨـﻰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد: در ﭼﻨﯿﻦ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻮﻣــﺎً از اﻓﺮاد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺑﻊ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﭘﺮوژه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه از ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮد. روش دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، اﺟﺮاى ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎﯾﻰ از ﭘﺮوژه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﻣﺠﺰاﺳﺖ.
 ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮوژه: ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓــﺮاد ﺑﺮاى دوره اى ﻃﻮﻻﻧﻰ از زﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻰ 
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺎﺗﺮﯾﺴـﻰ: ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺎﺗﺮﯾﺴــﻰ ﺑﺮاى دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ، اﯾــﻦ اﻣــﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻬــﺎرت ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻰ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ، ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ

1396/07/1
12:18
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد، ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد، ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧــﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻧﻘﺪر درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷــﻮﻧﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸــﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺪﺧﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺣﺮف" ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ. در ﻧﮕﺎه اول، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد، دروﻧﮕﺮا ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ وﻟﻰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﻰ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ و اﻓــﺮاد دروﻧﮕﺮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ در اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮى، ﺑﺪﺧﻠﻘﻰ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
بی اعتمادی یا تردید درمورد توانایی های دیگران
کمال گرایی
نادیده گرفتن موعدها یا اهداف تیم
ضعیف بودن در برقراری ارتباط
بی احساس بودن و نداشتن حس همدلی
متکی به خود و قابل اعتماد بودن
با استعداد،خلاق و با هوش بودن
مطمئن بودن نسبت به مهارت های خود
داشتن تمرکز
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻋﻀﻮى از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
او را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ

1396/07/1
12:17
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﺮورش داده ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐــﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮى اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﻧﻀﺒﺎط ﺷﺨﺼﻰ ﻻزم ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اى ﺳﻨﺠﯿﺪه، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و اَﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﺿﺮورى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﺑﻪ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻰ ﻓﮑﺮ و ﻋﺠﻮﻟﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن اﯾﺸــﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸــﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ، و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺆدب ﺑﺸــﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، دﯾﮕﺮان آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔــﺲ" را در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣــﻰ ﮔﺬارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳــﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺪرت دروﻧﻰ ﻻزم ﺑﺮاى رﻫﺒﺮى ﻣﺆﺛﺮ را دارﯾﺪ.
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔــﺲ" وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از آن، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻓﺮدى ﺷــﺎدﺗﺮ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ، و درﺧﻮاﻫﯿﺪﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ.


برچسب ها:تسلط برنفس ،نفس ،تسلط ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مدیریت پروژه، Project Management,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|