درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى

1396/08/3
08:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴﺘﺠﻮى ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺻﺮف ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺻﺮف وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴــﺘﺠﻮى اﺳــﻨﺎد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻫــﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﺑﺸــﻮد- ﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺳــﺘﺮس ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺳــﺎده در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎرى ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ، در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 از ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺪارك ﻏﯿﺮﺿﺮورى ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 روﺷﻰ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاى ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ، و ﮐﺸﻮﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ را، از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺎرى را از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 از ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﻮﺷــﻪ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ، از اﺳــﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬى، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﯿﻮه Tickler را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ 12 ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺮاى 21 ﻣﺎه ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻪ 13 ﭘﺮوﻧﺪه (ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاى ﯾﮏ روز) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺪارﮐﻰ را ﮐﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روى آﻧﻬــﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. در اﺑﺘﺪاى ﻫﺮ روز، ﭘﺮوﻧــﺪه آن روز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪارك آﻧﺮا ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻟﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، ﺳــﺮِ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه روز ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان

1396/07/30
17:33
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مظاهریان مطرح کرد؛
تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان/ بازار مسکن 4 سال شاهد رکود بوده است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده از سیستم های مدرن باعث کاهش هزینه های ساخت و ساز شده و مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار گرایش پیدا می‌کنند. 
تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان/ گرایش بازار مسکن از رونق سفته گرایانه به بازار واقعیبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان طی بازدید از غرفه های نمایشگاهی گفت: در حال  حاضر وضعیت بازار مسکن از رونق گرایانه به سمت رونق واقعی حرکت کرده و  بازار را با رشد مناسبی رو به رو کرده است. 

وی در ادامه افزود: ایستادگی در طی چند سال گذشته بازار سفته بازی در بخش مسکن  وجود داشته و در حال حاضر ما پیش نشانه های نیاز و رونق واقعی در این بخش را شاهد بوده و تلاش  می‌کنیم که یک ثبات ایده آل و تضمین شده در این بازار ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما در بخش سیستم سازه های فولادی رشد خوبی داشته ایم، گفت: استفاده از سیستم های مدرن باعث کاهش هزینه های ساخت و ساز در این بخش شده و مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار گرایش پیدا می‌کنند. 

مظاهریان با اشاره به ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی در صنعت ساخت و ساز و اهمیت بیشتر بر آن گفت: اخذ گواهی نامه های کیفیت محصولات ساختمانی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران می تواند راهکاری برای کیفیت بخشیدن به صنایع ساختمانی باشد.

 ایجاد تحول بزرگ در صنعت ساختمان طی 10 سال آینده

 معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به BIM اشاره کرد و گفت: این پروژه مجموعه ای از رویه ها، فرآیند ها و تکنولوژی ها در مقیاس بین المللی است که از تجربه کشورهای پیشرو نشأت گرفته و در وزارت راه و شهرسازی نیز این قالب بین المللی به عنوان الگویی برای یکپارچه سازی اطلاعات ساختمان در ایران پیشنهاد شده  که مجموعه اقداماتی نیز در این حوزه در حال پیگیری است. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امتیاز BIM نه تنها حذف اکثر ائتلاف های اقتصادی و زمانی پروژه ها بلکه راه و روشی جدید برای مدیریت ساختمان را پیشرو خود قرار می دهد. 

مظاهریان با بیان اینکه BIM می تواند بخشی از مسائل صنعت ساخت وساز را هماهنگ کند، افزود: هدف این است که یک دید کلی نگر نسبت به همه مسائل مرتبط با ساختمان داشته باشیم و در جهت یک پارچه سازی این صنعت کمک کنیم تا هم سویی بین بخش های مختلف ایجاد شود. 

وی تصریح کرد: با استفاده از این طرح که قدم های اولیه آن برداشته شده ، عزم خود را جدی کرده ایم که تا یک دهه آینده شاهد بزرگترین تحول ساختمانی در کشور باشیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در طول چهل سال گذشته بازار مسکن رکود و رونق بسیاری را تجربه کرده به طوریکه در سال 86 شاهد بودیم که قیمت مسکن رشد 60 درصدی را تجربه کرد و بعد از این افزایش قیمت ما شاهد یک رکود عمیقی در این بازار بودیم. 

مظاهریان با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم و دوازهم ایجاد رونق واقعی در این بازار است، گفت: مسکن از یک کالایی که سرمایه گذاری به شمار می رود باید تبدیل به یک بازار مصرفی شود تا بتوان تداوم ثبات را در این بازار شاهد باشیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در دوران رکود کیفیت بخشِ ساختمانی قربانی شد، به طوریکه همه تولیدکنندگان و سازندگان مسکن بیشتر به سمت کمیت گرایش داشتند و سعی می کردند با سرعت بخشیدن در ساخت و ساز از کیفیت محصولات خود بکاهند بنابراین در این دوره کیفیت قربانی گردید. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: در حال حاضر رونق در بازار مسکن در حد نرخ تورم است و این رونق به طور قطع همراه با افزایش قیمت نخواهد بود.


ﻓﺮوﺗﻨﻰ

1396/07/30
17:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت، ﻓﺮوﺗﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻧﻔﺴــﻰ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ادﻋﺎ" و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ"، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮوﺗﻨﻰ را ﺑﺎ ﮐﻤﺮوﯾﻰ و ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮدن، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻤﺎن و در ﻣﻮرد ارزش ﻫﺎﯾﻤــﺎن، ﻏﺮور ﺧﻮد را ﺣﻔــﻆ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﮑﺒــﺮ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ، ﻣﺘﻀﺎد ﻏﺮور ﮔﺴــﺘﺎﺧﺎﻧﻪ، ﻏﺮور ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ، اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺳــﻘﻮط ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻓﺮوﺗﻨﻰ، ﯾﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﻰ ﺻﺪاﺳــﺖ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق و ﭘﺮ ﺳــﺮ و ﺻﺪاى ﻣﺘﺎﻋﻤﺎن. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺎ را ﮐﺸــﻒ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﯿﻢ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﻰ:
زﻣﺎن ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى از ﮐﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻀﻢ ﻏﺮور ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺴــﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﻰ ﺷــﻮد- ﻫﺮ دوى ﻣﺎ ﺳﻌﻰ دارﯾﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳــﯿﻢ. اﮔﺮ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺷــﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪه اى ﻧﺪارد، از اﯾﻦ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ: ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳــﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺎدوﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ذﻫﻨﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد: ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ".
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺟﻠﻮى ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺷــﯿﻮه رﻫﺒﺮى ﺧﻮد، ﺟﻮﯾﺎ ﺷــﻮﯾﺪ. ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ: ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ؟". ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﻰ دارد و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﭘﺎﺳﺦ آن، ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮ ﺷــﺪن ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﻰ را در ﺷــﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه

1396/07/30
17:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه، ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. داده ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓــﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮوژه را ﺑﺮاى ﺷــﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﯾﮏ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ و ﺳــﺎﯾﺮ ذى ﻧﻔﻌــﺎن ﭘﺮوژه، آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓــﺖ ﮐﻪ ﭼــﻪ وﻗﺖ، ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﺑﺪون داﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﭘــﺮوژه، ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه، ﭼﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳــﺖ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻰ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ روز ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﺮوژه، واﻗﻌﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳﺎزد، اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷــﻮد و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺮا ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|