درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

برگزاری سمینار مدیریت ساخت و پروژه با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس

1396/08/16
21:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سمینار ویژه ی آشنایی با مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۲۱ تیرماه با حضور جناب آقای دکتر بهنام فیض آبادی، عضو انجمن عالی حرفه ای مدیریت پروژه امریکا و مدیر علمی دوره های عالی مدیریت پروژه سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. این سمینار با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس برگزار و مورد استقبال مخاطبین حرفه ای قرار گرفت. در این دوره آخرین استاندارد مدیریت ساخت و پروژه (pmbok extension construction 2016) بررسی و کاربرد آن به صورت عملیاتی تشریح گردد.
به منظور آشنایی بیشتر با دوره های عالی همسطح کارشناسی ارشد و گرایش های مختلف آن می‌توانید با دفتر دوره های عالی سازمان مدیریت صنعتی ارتباط برقرار نمایید.
pp.jpg (1280×1280)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

1396/08/15
20:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﯾﮑﻰ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳــﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳــﻤﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ آورى ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ دارد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺠــﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، 
ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﺪه، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و درﺳﺖ ﺑﻮدن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﻃﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐــﺮد. ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷـﺪه اﻧﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷــﻤﺎ در دو ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ: ﯾﮑــﻰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى ﭘﺮوژه و دﯾﮕﺮ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠــﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ" و ﺑﺎزرﺳﻰ" اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳــﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟـﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺷﺎره دارد؛ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى" ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. داﺷﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳــﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ، ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن

1396/08/12
15:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ. اﻃﻮارﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه و ژﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺪن" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎً از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷــﺎرات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳــﺖ و ﭘــﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، دﺳــﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫــﺎی آﻧﺎن آراﻣﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳــﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻓــﺮادی در ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ژﺳــﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺸــﮏ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺼﺎ ﻗﻮرت داده ﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕــﺮ وﺟﻮه ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺷــﮕﻔﺘﯽ، ﺗﺮس، ﺧﺸــﻢ و ﺑﯿﺰاری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷــﺘﻪ، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴــﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗــﻊ ﺣﺎﻟــﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه، و ﺣــﺮﮐﺎت و ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃــﻮر داﺋﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺤﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه، اﺷﺎرات ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن، ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻬﺰاء ﯾﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺠﺐ در ﭼﻬﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺎ، ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ در اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠــﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺮای درك ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. اوﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾــﻼت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧــﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣــﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾــﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﻣــﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗــﻼش دارﯾﻢ ﺑــﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺘﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اى از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی را ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﻔﺴــﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﯾﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در درك اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و آﺷــﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ درك ﺧﻮد را از زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

1396/08/8
05:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ: ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ". ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ" ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، در ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آوردن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، 
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، اﻏﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. 4P، ﺷــﯿﻮه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1960 ﺗﻮﺳﻂ  E. J. McCarthyﻣﻄﺮح ﺷﺪ.  4Pﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Product or Service (ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ)  
Place (ﻣﮑﺎن) 
Price (ﻗﯿﻤﺖ)  
Promotion (ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ) 
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺘﻦ 4P، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد، ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مهندسی و مدیریت ساخت ، Construction Engineering Management,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|