مهندسی و مدیریت ساخت پروژه مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com 2020-09-27T21:35:48+01:00 mihanblog.com معرفی شخصیت ها: َ چارلز هندى 2020-09-25T12:18:51+01:00 2020-09-25T12:18:51+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2880 امیرحسین ستوده بیدختی چارلز هندی مدیــر، اقتصاددان، محقق و پروفســور دانشــكده مدیریــت لندن اســت. او در سال 1932 در یك خانواده روحانی مســیحی در ایرلند متولد شــد. پــدرش معــاون اســقف ایرلند بــود. او تحصیلات خود را در دانشــگاه آكسفورد و ســپس در دانشكده مدیریت Sloan دانشــگاه ماساچوســت آمریكا با درجه بســیار خوب به پایان رســاند. وی پس از پایان تحصیلات در انگلســتان و قبل از ورود به دانشــگاه ماساچوست، مدتی بــه عنوان مدیر بازاریابی برای شــركت نفتی بین المللی شل و همچنین در مقام اقتصاددان و اســت

هنــدى در ســال 1972 بــا تخصــص "روانشناسى مدیریتى" به درجه استادى دانشگاه رســید. وی دارای اندیشه های ژرف در زمینــه مســائل مدیریتــی و اجتماعی است. چارلز هندی كتاب ها و مقالات متعددی نوشــته اســت. كتــاب "عصــر تضاد و تناقض" او كه ادامه كتاب " ّ عصر ســنت گریزی" اســت، به عنــوان یكی از 10 كتاب برگزیــده در زمینه كســب و كار معرفی شده است. از دیگر كتاب هاى او مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
Understanding  Organizations Work of Future The  Management of Gods  of Making The  Managers Unreason of Age The  Raincoat Empty The  Spirit Hungry The
]]>
10 نكته براى ایجاد یك دفتر برنامه ریزى موفق 2020-09-18T11:16:07+01:00 2020-09-18T11:16:07+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2879 امیرحسین ستوده بیدختی  قبل از شروع كار، استراتژى، برنامه و هزینه هاى جمع آورى داده ها را تهیه كنید.  اصــول و قواعد راهبــردى را تعیین نمایید.  ســاختار ســازمانى را به طور كامل ترســیم نماییــد؛ این ســاختار باید تمامى افراد كلیدى را شامل شود. برنامه اى را جهت مدیریت داده ها و تعیین كیفیت آنها مورد اســتفاده قرار دهید.  اســتاندارهایى را جهت تهیه برنامه تمامى پــروژه ها تعیین نمایید و در سراســر طــول عمر پــروژه به كار بندید.  تیمى جهت بهبود فرآیند و مدیریت كیفیــت، در دفتــر بر   اصــول و قواعد راهبــردى را تعیین نمایید. 
 ســاختار ســازمانى را به طور كامل ترســیم نماییــد؛ این ســاختار باید تمامى افراد كلیدى را شامل شود.
 برنامه اى را جهت مدیریت داده ها و تعیین كیفیت آنها مورد اســتفاده قرار دهید.
  اســتاندارهایى را جهت تهیه برنامه تمامى پــروژه ها تعیین نمایید و در سراســر طــول عمر پــروژه به كار بندید.
  تیمى جهت بهبود فرآیند و مدیریت كیفیــت، در دفتــر برنامــه ریــزى تشكیل دهید.
 استراتژى و ابزار نگهدارى اطلاعات را مشخص سازید.
  برنامه نیروى انســانى متخصص و سایر كاركنان را تهیه نمایید. 
 تیمى جهت آموزش افراد تشــكیل دهید.
  افراد را مطابق برنامه، در كار درگیر نماییــد و بــا اســتفاده از ابزارهاى مناســب، اجراى مــوارد مذكور در قراردادها را پیگیرى كنید.
]]>
مدیریت تغییرات در سازمان 2020-09-11T03:56:57+01:00 2020-09-11T03:56:57+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2878 امیرحسین ستوده بیدختی نــوآورى هــاى تكنولوژیكى ســریع و پیوســته، تغییراتــى را در فرآیندهــا و سیستم هاى سازمانى به وجود مى آورد. رشد شــگفت انگیز اســتفاده از اینترنت كه دسترســى ســریع تر و آســان تر به دانش را میســر مى ســازد، شاهدى بر این مدعاســت. از عوامل دیگر تغییرات ســازمانى مى توان به بالا رفتن توقعات كاركنان و جهانى شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجــود و اهمیت تغییرات سازمانى، بســیارى از مبتكران تغییرات موفق نمى شــوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخى از دلایل این شكس
  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

 عدم وجود حامى تغییرات یا كســى كه ً سازمان را كاملا بشناسد  ضعــف ضمانــت اجرایــى یــا عدم پشتیبانى كافى مدیریت بالا  ضعــف در مهــارت هــاى مدیریت پروژه  انتظــارات متكى بــر راه حل هاى تك بعدى  اختلافات و درگیرى هاى سیاسى  ضعف در تعیین اهداف سازمانى  تغییر تیم و معطوف داشــتن آن به سوى پروژه هاى دیگر شناخت سازمان و آشنایى مبتكران تغییر با نیازهاى واقعى سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانى خواهد بود.
]]>
سطوح برنامه ریزى در پروژه هاى EPC 2020-09-05T03:41:05+01:00 2020-09-05T03:41:05+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2877 امیرحسین ستوده بیدختی در سازمان پروژه سه سطح از ذینفعان، با حوزه هاى معین مسئولیت ها، اختیارات و پاســخگویى ها مشــخص هســتند: صاحب/كارفرما، مدیریت، و پیمانكاران. بر همین اســاس واحدهاى عملیاتى در ً سه ســطح تعریف مى شوند. مثلا واحد كنتــرل كیفیت را درنظــر بگیرید. واحد كنترل كیفیت در ســازمان پیمانكار، كه محــدوده اجــراى كار را دربرمى گیرد، در اصطــلاح ســطح اول كنترل كیفیت نامگذارى شــده اســت (Party First Control Quality .(ســازمان مدیریت پــروژه نیز براى تحویل گرفتن كارهــا از پیمانكاران نیاز به واح
  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

 به این واحد اصطلاحا ســطح دوم كنترل كیفیت مى گویند (Second Control Quality Party .(امــا كارفرمــا یا صاحب پــروژه براى تحویل گیرى نتیجه كار نیــاز به بدنه اى مورد اعتماد دارد كه بدون اریب بتواند راجع به كیفیت كار نظر بدهد. این مجموعه نباید تحت تأثیر سازمان مدیریت و یا سازمان پیمانكار قرار بگیــرد، چرا كه بعد از این كارفرما مى تواند بــا آرامش به تولید بر اساس استانداردها بپردازد. سازمان اخیر، ســطح ســوم كنترل كیفیت را تشكیل مى دهــد (Quality Party T Control .(سه سازمان كنترل كیفیت در یك زمان در پروژه فعال مى شــوند. به تحقیق هیچگاه ادعــا نمى گردد كه چون نحوه قرارداد پروژه EPC اســت پس نیــازى به ســازمان كنترل كیفیت در نــزد كارفرمــا و یــا مدیریــت پروژه نیســت. از آنجاكه بالأخــره كار تحویل نتایج مد نظر مى باشــد، پــروژه ها نیاز به بدنــه هایى دارند كــه انتقال صحیح را تضمین نمایند. همین نگرش نســبت به واحدهــاى عملیاتى دیگر مانند مالى، مهندســى، تداركات، اسناد و ادارى قابل تعمیم است. اما به عملیــات برنامه ریــزى و كنترل پروژه از همین دیدگاه نگاه نمى شــود. كم نیســتند پروژه هایــى كه به صورت EPC و یا حتــى EPCC عقد قرارداد شــده اند، و به همین دلیل فرض شــده كه كار برنامــه ریزى را تیــم پیمانكار، كه اینــك متولى اجرا و مدیریت شــده اســت، به عهده خواهد داشت. فرض بر این اســت كه به دلیل تضمین پیمانكار EPC در تحویل بــه موقع پروژه دیگر نیازى به داشــتن واحــد برنامه ریزى و كنترل پــروژه در تیــم كارفرما/صاحب پروژه نیســت. یا اگر هم واحدى در این ســازمان با این مأموریت تشكیل گردد آنقدر رقیق خواهد بود كه به جاى تعامل بــا پیمانكار به یك بدنــه دریافت كننده گزارشات تبدیل خواهد شد. اما واقعا این نگرش صحیح است؟ در حالیكه سازمان كنتــرل كیفیت در نــزد كارفرما كیفیت اقــلام پروژه را چك مى كند، ســازمان برنامــه ریزى و كنترل پروژه باید متولى زمــان تحویــل اقلام و امور قــراردادى ً مربوط به آنها باشــد. این موضوع كاملا بدیهى اســت. بــه مانند كیفیــت، زمان تحویل اقلام و مســتندات آنها در سایه تعامــل فعال تیــم كارفرما بــا پیمانكار EPC حاصل مى گردد. نبود بدنه برنامه ریزى قوى در نزد كارفرما نه تنها باعث كاســتى هاى فراوان در نزد كارفرما مى گردد بلكه كارآیى و بهره ورى پیمانكار را نیــز كاهش خواهــد داد. در انتها این پروژه است كه از این فقدان ضرر خواهد كرد. تیم كارآ و پر انرژى برنامه ریزى و كنترل پــروژه كارفرما در تعامل فعال با پیمانكار، اعتماد ضمانت اجراى مناسب پروژه را افزایش مى دهد. به نظــر اینجانب این نگــرش كه چون پروژه EPC اســت پس كارها به عهده پیمانكار اســت، براى بردن پیمانكار به دادگاه و محكوم كردن وى ممكن است توجیه داشــته باشــد، ولى براى اتمام به ً موقع پــروژه اصلا مورد قبــول نخواهد بود.

]]>
معرفی متدولوژى هاى مدیریت پروژه: متدولوژى BPMM 2020-08-29T03:38:37+01:00 2020-08-29T03:38:37+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2876 امیرحسین ستوده بیدختی مراحل اصلى برنامه ریزى پروژه با متدولوژى (Methodology Management Project BATES (BPMM عبارتند از:   مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management اخذ مجوز پروژه  تهیه ساختار شكست كار (WBS(  تهیه برنامه بسته هاى كارى  زمانبندى پروژه  بودجه بندى پروژه جهت كســب اطلاعات بیشتر مى توانید به آدرس اینترنتى زیر مراجعه نمایید: http://bates.ca/

  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

 اخذ مجوز پروژه  تهیه ساختار شكست كار (WBS(  تهیه برنامه بسته هاى كارى  زمانبندى پروژه  بودجه بندى پروژه جهت كســب اطلاعات بیشتر مى توانید به آدرس اینترنتى زیر مراجعه نمایید:

http://bates.ca/
]]>
ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل 2020-08-22T03:35:48+01:00 2020-08-22T03:35:48+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2875 امیرحسین ستوده بیدختی Appreciation یك تكنیك بسیار ســاده و در عین حال قوى اســت كه به شما كمك مى كند تا بیشترین اطلاعات ممكن را از یك واقعیت ساده، استخراج كنید. براى به كارگیرى این تكنیك، به ترتیب زیر عمل كنید:  واقعیتى را در نظر بگیرید.  بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنى كــه: "این واقعیت، چــه پیامدى به دنبال دارد؟".  ایــن پرســش را تكــرار كنیــد تــا تمامــى نتایج و پیامدهاى ممكن را شناسایى نمایید.  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management  ب
  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
 
براى روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه كنید: واقعیت: دیشب باران شدیدى بارید. بنابراین چه؟ - اكنون زمین، خیس است. بنابراین چه؟ ً - زمین سریعا گل آلود مى شود. بنابراین چه؟ - اگر افراد و وسایل نقلیه زیادى از یك مســیر عبور كنند، زمیــن گل آلودتر ً شــده، حركت مرتبا دشوارتر و كندتر مى گردد. بنابراین چه؟ - در صورت امكان، از جاده هاى اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشــته باشید كه حركت، بسیار كندتر از حد معمول انجام گیرد. با آنكه ممكن است بدون استفاده از این تكنیك هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تكنیك Appreciation چهارچوبى را ارائــه مى كند كــه در آن چهارچوب، مى توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود. 
]]>
ﺳﯿﻨﺮژى ﭼﯿﺴﺖ؟ 2020-08-13T20:54:42+01:00 2020-08-13T20:54:42+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2874 امیرحسین ستوده بیدختی ﮐﺎرﮐــﺮد ﺟﻤــﻊ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔــﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸــﺘﺮك، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐــﺮد ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎﺳــﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﻣﺜــﺎل ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮای ﺳــﯿﻨﺮژی ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺻــﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳــﺎزﻫﺎ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ را در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﭘﺪﯾﺪ ﻣــﯽ آورد ﮐﻪ ﺻــﺪای ﺗﮏ ﺗــﮏ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، آﻧﺮا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧــﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﻞ ﮔﺮوه را ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺳﺎزد.

  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای ﮔﺮوه، ﻋﻨﺼــﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاى ﮔــﺮوه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒــﺎط آﻧﻬﺎ، ﺑﺴــﯿﺎرﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
]]>
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق 2020-08-06T20:51:36+01:00 2020-08-06T20:51:36+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2873 امیرحسین ستوده بیدختی  ﺑــﻪ ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﻫــﺎى آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮدرد  و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.  از ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﯾﻮرش ﻓﮑﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤــﻮاره ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎى ﺗﺎزه را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺗﺎزه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐــﺖ ﯾــﮏ واژه ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده، ﺳــﭙﺲ ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻧــﻮ و آن واژه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اى را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ دﻗــﺖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎ  ﺑــﻪ ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﻫــﺎى آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮدرد  و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. 
 از ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﯾﻮرش ﻓﮑﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤــﻮاره ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎى ﺗﺎزه را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺗﺎزه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐــﺖ ﯾــﮏ واژه ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده، ﺳــﭙﺲ ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻧــﻮ و آن واژه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﻣﺴﺌﻠﻪ اى را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ دﻗــﺖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﮔﺮ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﻰ ﭘﯿﺎده روى ﮐﻨﯿﺪ.
  مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

 زﯾــﺎد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎى آن ذﻫﻦ را اﺷــﻐﺎل ﮐﺮده، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 از ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 ﻫﺮﻗــﺪر ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻬﺎم در ذﻫﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را 
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش درﻣﻮرد ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰى ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.
]]>
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه 2020-07-30T20:45:31+01:00 2020-07-30T20:45:31+01:00 tag:http://constructionmanagement.mihanblog.com/post/2872 امیرحسین ستوده بیدختی ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻻزم ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮه، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ: اﻫﺪاف: ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟داد و ﺳﺘﺪ: ﺷﻤﺎ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷــﻤﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
اﻫﺪاف:
 ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
داد و ﺳﺘﺪ:
 ﺷﻤﺎ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ؟
 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷــﻤﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ:
 اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ، ﭼــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾﺪ؟ 
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى آﺗﻰ را از ﺷــﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 ﻃ