درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آبان 1399


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اصول حرفه اى بودن

1399/08/15
02:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حرفه اى بودن را مى توان اینگونه تعریف نمــود: "حرفه اى بودن عبارت اســت از داشــتن دید كامل و نگرش كل نگر به یــك كار یا زمینه كارى كه با تســلط و احاطه همه جانبه بر موضوع همراه است و ناشى از داشتن دغدغه، تجربه فراوان، و كسب دانش و خردمندى لازم و كافى در آن زمینه مى باشد". اصول حرفه اى بودن عبارتند از: 1 -داشتن دغدغه: شما با خواست و اراده خود وارد آن كار شــده اید و آن كار براى شما مسئله و دغدغه است. 2 -جدیت: شما در انجام آن كار، مصمم و جدى هستید و آن را با نظم فراوان و صرف وقت كافى انجام مى دهید نه به صورت تفننى یا تفریحى. 3 -دانش و خردمنــدى: بر حوزه كارى مورد نظر، اشــراف فكــرى دارید و خلاقانــه و آینده نگرانــه به ارتقاى وضعیت مى اندیشید و راهكار آن را ابداع مى نمایید. 4 -تجربه فــراوان: در آن زمینه، تجربه فراوان دارید. دركى عمیق نسبت به موضوع داشــته، تمامى مهارت ها و قابلیتهاى لازم را كسب كرده اید. 5 -لذت بــردن از كار: از انجام كار خود لذت مى برید و آن را با شوق و ذوق فراوان پى مى گیرید. 6 -احتــرام گــذارى: براى همــكاران، مشــتریان و كارفرمایان خود احترام ً قائلید. خصوصا براى پیش كسوتان، اســاتید و بزرگان، ارزش و احترامى مضاعف درنظر مــى گیرید. رعایت اصول اخلاقــى و شــئونات محیط كار، رشــد حرفه اى شما را تضمین مى كند. 7 -یادگیرى مســتمر: سعى مى كنید در هر تجربه، نكته اى جدید بیاموزید و تلاش مى كنید تا یادگیرى شــما در این زمینه، متوقف نگردد.  
  8 -پشــتكار: به كار خود دلگرم هستید؛ از شكست نمى هراسید و هرگز ناامید نمى شوید. 9 -دلســوزى و تعهد: به كار و سازمان خــود، تعلق خاطر داریــد و كارهاى خود را با دلسوزى و متعهدانه انجام مى دهید. 10 -بهــره ورى: در كارهــاى خــود، خلاقیــت به خــرج مى دهیــد؛ از ســرعت و دقت كافى برخوردارید و بازده كارى بالایى دارید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

هرم پشتیبانى از مدیران پروژه جدید

1399/08/7
19:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
"هرم پشــتیبانى از مدیران پروژه جدید" نشــان دهنده چهار ســطح از پشتیبانى اســت كه باید به مدیران پروژه تازه كار ارائه شود تا آنها بتوانند هرچه سریعتر به مدیرانى كارآمد تبدیل گردند. اصطلاحـات و مفاهیـم پایـه: در این سطح، به پرسش هاى "چه ..." مدیران ً پروژه جدید، پاسخ داده مى شود؛ مثلا: - چه مواردى مدیریت پروژه را از ســایر انواع مدیریت، متمایز مى سازد؟ - چه وجه تمایــزى بین پروژه و برنامه وجود دارد؟ دیـدگاه و ارزش ها: ســطح دوم هرم پشتیبانى به پرسش هاى "چرا ..." پاسخ ً مى دهد؛ مثلا: - چرا فعالیــت هاى پروژه باید فازبندى شوند؟ - چرا مدیــران بایــد فرآیندهاى اصلى مدیریت پــروژه را در تمامى فازهاى پروژه به كار گیرند؟ اقدامات كلیدى: در این ســطح، پاسخ پرسش هاى "چگونه ..." ارائه مى گردد؛ ً مثلا: - چگونــه مى توانم بــه تصمیم گیران ثابــت كنم كه پروژه مــن مورد نیاز و قابل قبول است؟ - چگونه یك WBS تشكیل دهم؟ رهبرى: در ســطح چهارم، به مهمترین پرسش این گروه از مدیران پروژه پاسخ داده مى شود: 


- اكنون كه ســعى مى كنــم ابزارهاى و مهارت هاى آموخته شــده خود در زمینه مدیریت پــروژه را به كار بندم، آیا بــه نتایج مورد انتظار خود دســت خواهم یافت؟ 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت دانش چیست؟

1399/08/1
19:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شــناخت مدیریت دانش به عنوان یك روح حاكــم بــر اعمال ســازمانی، برای پیاده سازی آن ضروری است. مدیریت دانش، چیزی نیست جز مدیریت سرمایه های ناملموس (دانش) از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن. به عبارت دیگر، مدیریــت دانش، شــامل خلــق دانش، كسب دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار و به اشتراك گذاری دانش و بالأخره به كارگیری دانش است. سازمان باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناســایی كنــد، در صورت لزوم، آن را خلــق كند، یا اینكه از منابع دانــش خارج از ســازمان كســب نماید. دانش خلق شده یا كســب شده، باید با نیازهای ســازمان تطبیق داده شده و به تعبیری،

 آماده شود و به صورت مناسب، ذخیره گردد تا در زمان، مكان و شرایط لازم، مورد استفاده واقع گردد. توجه داشــته باشــید كه دانش نباید به صورت یك آب راكد، در جایی محبوس شود بلكه باید مانند یك چشمه جوشان در ســازمان، در هر زمــان و مكان مورد نیاز، جریان داشــته باشد و همه كسانی را كه تشــنه آن هستند، ســیراب نماید. همانگونه كه آب راكــد، ارزش چندانی ِ نــدارد و بعد از مدتی مــی گندد، دانش به اشــتراك گذاشته نشــده هم، ارزش چندانــی ندارد و سرمنشــأ خیر و بركت زیادی نخواهد بود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آبان 1399

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آبان 1399,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic