درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آذر 1398


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

1398/09/12
22:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ؟
 ﮐﺎر، ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﯿﻢ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و از ﺗﻼش ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ روز" دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ.
 ﺑـﻪ ﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه ﮐﻪ ﻋﻼﯾـﻖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز،  2ﺳــﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﻰ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﻏﻨﻰ ﻣﻰ ﺳــﺎزﻧﺪ. ﭘﺲ، زﻣﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
 اﮔـﺮ در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ، ﻧﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻪ رﺋﯿﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﺎرى ﺷـﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ، ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺷﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﻰ ﺑﻪ ﯾﺎرى ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 زﻧﺪﮔﻰ ﻓﻘﻂ در ﮐﺎر، دﻓﺘﺮ، و ﻣﺸﺘﺮى ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﻗﺪر ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎى ﺗﺎزه اى را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺴـﻰ ﮐﻪ ﺗـﺎ دﯾﺮوﻗﺖ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣـﻰ ﻣﺎﻧﺪ، ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺨﺘﮑﻮش ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ و از ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. ﺷـﻤﺎ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳــﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز،  24ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن دارﯾﺪ:  8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮاب، 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاى ﮐﺎر، و 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاى اﻣﻮر ﺷﺨﺼﻰ. اﮔﺮ رﺋﯿﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن رﺋﯿﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.


ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ و وﻓﺎدارى ﺷﻤﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ

1398/09/5
22:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪر ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﻧﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻤﻠﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ارزش واﻗﻌﻰ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ، زﻣﺎن ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺗﺎزه ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ از اوﻟﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﯿﺪ و روز ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
رﻫﺒﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ارزش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ و وﻓﺎدارى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر )PRIDE( آﻧﻬﺎ را ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ PRIDE از ﺣﺮوف اول ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:
 )ارﺗﻘﺎ دادن(Promote  
)ﭘﺎداش دادن(Reward  
)دﺧﺎﻟﺖ دادن آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر(Involve  
)ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن(Defend  
)دادن ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر( Empower مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آذر 1398

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب آذر 1398,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|