درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه:ﻣﺘﺪوﻟﻮژى IDEAL

1399/01/19
22:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ ﻣﺘﺪوﻟــﻮژى ﺑﺮاى ﭘــﺮوژه ﻫﺎى IT ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى IDEAL ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Initiation
 روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻣﻰ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﺷﺎﻟﻮده ﮐﺎر
Diagnostics
 روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮردﻧﻈﺮ
 اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
Establishing
 ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﺤﻮه روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﻗﺪاﻣﺎت
Action
 اﯾﺠﺎد راه ﺣﻞ
 آزﻣﻮن راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه
 ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﯾﺐ و اﺷﮑﺎﻻت و 
ﺑﻬﺒﻮد راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه
Learning
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﻰادامه مطلب ادامه مطلب

ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

1399/01/12
21:35
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻔــﺎد ﻗﺮارداد ﭘــﺮوژه ﻫﺎ، ﺑﯿــﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫــﺎ، ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر و اﻣﻮر واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷــﻮد ﮐﻪ  ﻣﻮارد زﯾﺮ در آن روﺷﻦ ﮔﺮدد:
 ﻣﻮﺿــﻮع ﻗــﺮارداد، ﻣﺤــﺪوده ﮐﺎر و اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه 
 ﺷــﺮح ﺧﺪﻣــﺎت و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
 اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻃﻰ ﭘﺮوژه
 ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه و ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد
 زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
 زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺮﯾﮏ از اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
 ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر
 ﻣﻮارد ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿــﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ
 اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺒﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث
 ﻣﻮارد ﺑﺎزرﺳﯽ از ﮐﺎر ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن
 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
 ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﺴــﺦ ﻗﺮارداد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺎن ﻧﺎﺷــﯽ از آن
 ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه و ﺧﺘﻢ ﻗﺮارداد
ﻗﺮاردادﻫﺎی راﯾﺞ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫــﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧــﺪ. درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑــﺰرگ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑــﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺧــﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫــﺪ؛ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن: ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﺪاﺷــﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﻮازی ﮐﺎرﻫﺎ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺴــﯿﺎرى ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗــﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧــﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه، ﺧــﻮد اﻓﺮاد و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﭘــﺮوژه، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤــﻮده، ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗــﺮارداد، اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫــﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬارﮐﻨﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ، ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻧﻬــﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘــﺮوژه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋــﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴــﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮات ﭘﺮوژه

1399/01/6
19:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺮداﺧﺘــﻦ دﻗﯿﻖ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﺄﺧﯿﺮات ﭘﺮوژه و ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮف ﻫﺎى درﮔﯿﺮ در اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮات، ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﺣﺴــﺎﺑﺪارى ﺑﺴــﯿﺎر ﺗﻔﺼﯿﻠﻰ و ﻧﮕﻬﺪارى داده ﻫﺎى ﻓﺮاوان اﺳــﺖ. ﻫﺮﭼﻪ در روﻧﺪ ﭘــﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮى ﺛﺒﺖ ﺷــﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﻮاﺑﻖ ﭘﺮوژه ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزى و ﺑﻪ روزآورى ﮔﺮدد، اﺣﺘﻤﺎل اﺳــﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣــﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺧﯿﺮات در ﭘﺮوژه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ، ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﻰ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﺑــﻰ و ﺗﺴــﻬﯿﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿــﺮات ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى ﻣﺆﺛﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮات، ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻫﻤﯿــﻦ راﺳــﺘﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﯿــﺎن ﮐﻠﯿﺎﺗﻰ درﺑﺎره ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺗﻌﺎرﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮات، روﺷــﻬﺎى آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺄﺧﯿــﺮات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎى داده ﺗﺄﺧﯿــﺮات ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗــﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑــﺎ اراﺋﻪ ﯾــﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣــﻮردى، روش ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴــﻬﯿﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﺄﺧﯿﺮات، ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد دو روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎزه ﻫﺎى روزاﻧــﻪ" و درﺻﻮرت ﻧﺒﻮد اﺻﻼح ﺷﺪه" در ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮات، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺮﯾــﺎن داده ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى ﺟﻬــﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮات، اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎى ﻻزم ﺟﻬــﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮات، ﻣــﻮرد ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷــﺮح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎ، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى داده ورودى و ﺧﺮوﺟــﻰ، ﻣﺨﺎزن داده و ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳــﯿﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫــﺎى ﺗﺄﺧﯿﺮات ﺑــﺎ دو روش ﻣﻨﺘﺨــﺐ، ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

1398/12/28
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ دارﻧــﺪ. ﺑــﺪون اﯾﻦ داده ﻣﻬﻢ، ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬــﺎ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد؟ ﻧﻘﻄﻪ 0،0) را ﭼﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ، اﻧﺠــﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ" در ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺴــﻨﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸــﺨﺼﻰ را اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ادﻋﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن، ﻣﺪارﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪ ﻫــﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ آن روﯾﻪ ﻫــﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ؟ ﺑﻠــﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد! ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ  (0،0)اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﺶ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻋﻤﻠــﺶ. ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗــﺎ از اﺟﺮاى آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﯾــﻦ ﮔﺎم ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ و ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺤــﻮه اﺟﺮاى ﮐﺎر، ﺑــﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻰ ﮐــﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﯾــﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ )Monitoring( ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﻮده، ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﻰ را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ داﻧﺴﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪى را در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ. ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﻋﻤﻞ ﺑــﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫــﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘــﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.

 اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﯿــﻦ ﻋﻤﻞ و ﻗﻮﻟﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﯿﺴﺖ، داراى ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى دردﻧﺎك ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺶ ﻫﺎى آﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤﺎن را ﻫﻤﺮاﺳــﺘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاى اﯾﺠــﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤــﻮل، ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزد. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘﺮوژه اى و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه از ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﮐﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸــﮑﻼت، راه ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒــﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراده اى ﻗﻮى اﺳﺖ. اﯾﻦ اراده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳــﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤــﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫــﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic