درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی متدولوژى هاى مدیریت پروژه: متدولوژى BPMM

1399/06/8
07:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مراحل اصلى برنامه ریزى پروژه با متدولوژى (Methodology Management Project BATES (BPMM عبارتند از: 


 اخذ مجوز پروژه  تهیه ساختار شكست كار (WBS(  تهیه برنامه بسته هاى كارى  زمانبندى پروژه  بودجه بندى پروژه جهت كســب اطلاعات بیشتر مى توانید به آدرس اینترنتى زیر مراجعه نمایید:ادامه مطلب ادامه مطلب

ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل

1399/06/1
07:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Appreciation یك تكنیك بسیار ســاده و در عین حال قوى اســت كه به شما كمك مى كند تا بیشترین اطلاعات ممكن را از یك واقعیت ساده، استخراج كنید. براى به كارگیرى این تكنیك، به ترتیب زیر عمل كنید:  واقعیتى را در نظر بگیرید.  بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنى كــه: "این واقعیت، چــه پیامدى به دنبال دارد؟".  ایــن پرســش را تكــرار كنیــد تــا تمامــى نتایج و پیامدهاى ممكن را شناسایى نمایید.

 
براى روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه كنید: واقعیت: دیشب باران شدیدى بارید. بنابراین چه؟ - اكنون زمین، خیس است. بنابراین چه؟ ً - زمین سریعا گل آلود مى شود. بنابراین چه؟ - اگر افراد و وسایل نقلیه زیادى از یك مســیر عبور كنند، زمیــن گل آلودتر ً شــده، حركت مرتبا دشوارتر و كندتر مى گردد. بنابراین چه؟ - در صورت امكان، از جاده هاى اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشــته باشید كه حركت، بسیار كندتر از حد معمول انجام گیرد. با آنكه ممكن است بدون استفاده از این تكنیك هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تكنیك Appreciation چهارچوبى را ارائــه مى كند كــه در آن چهارچوب، مى توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﺳﯿﻨﺮژى ﭼﯿﺴﺖ؟

1399/05/24
00:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﺎرﮐــﺮد ﺟﻤــﻊ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔــﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸــﺘﺮك، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐــﺮد ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎﺳــﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﻣﺜــﺎل ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮای ﺳــﯿﻨﺮژی ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺻــﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳــﺎزﻫﺎ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ را در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﭘﺪﯾﺪ ﻣــﯽ آورد ﮐﻪ ﺻــﺪای ﺗﮏ ﺗــﮏ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، آﻧﺮا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧــﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﻞ ﮔﺮوه را ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺳﺎزد. راز ﺳﯿﻨﺮژی در اﻧﺮژی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی درون ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳــﺖ. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﺟﺰاى ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزی ﺷــﻮﻧﺪ،

 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای ﮔﺮوه، ﻋﻨﺼــﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاى ﮔــﺮوه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒــﺎط آﻧﻬﺎ، ﺑﺴــﯿﺎرﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮوه اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

1399/05/17
00:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑــﻪ ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﻫــﺎى آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮدرد  و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. 
 از ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﯾﻮرش ﻓﮑﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤــﻮاره ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎى ﺗﺎزه را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺗﺎزه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐــﺖ ﯾــﮏ واژه ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده، ﺳــﭙﺲ ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻧــﻮ و آن واژه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﻣﺴﺌﻠﻪ اى را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ دﻗــﺖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﮔﺮ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﻰ ﭘﯿﺎده روى ﮐﻨﯿﺪ.

 زﯾــﺎد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎى آن ذﻫﻦ را اﺷــﻐﺎل ﮐﺮده، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 از ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 ﻫﺮﻗــﺪر ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻬﺎم در ذﻫﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را 
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش درﻣﻮرد ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰى ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات