درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

1396/06/24
13:52
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد، از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴــﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، ﭼــﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﻰ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ اى.
اﮔــﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﺳــﻔﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﯾﺎ در ﺧــﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾــﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادى از ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﯾــﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳــﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺣﺴــﺎس ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺳــﻔﺮ، ﮐﻤــﻰ وﻗﺖ ﺻــﺮف ﮐﻨﯿــﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸــﻮر ﯾﺎ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﺮا دارﯾﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫــﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﻰ در ﻣــﻮرد ﻟﺒﺎس و وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫــﺮى در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وﺟــﻮد دارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﻟﺒﺎس رﺳـﻤﻰ: در ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮدان و زﻧــﺎن در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر، ﻟﺒﺎس ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻣﻰ ﭘﻮﺷــﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ، زﻧــﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷــﻠﻮار، داﻣﻦ ﺑﻪ ﺗــﻦ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﭘﻮﺷــﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻰ ادﺑﻰ اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒــﺎس، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از رﻧﮓ ﻫﺎى روﺷــﻦ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺗﯿﺮه ﺗﺮ و ﻣﻼﯾﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴــﺘﺮى، ﺳﺮﻣﻪ اى، ﻗﻬﻮه اى ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻟﺒـﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟـﻰ: در ﺑﻌﻀــﻰ از ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻫﺎ ﭘﻮﺷــﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟــﻰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ )ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﺟﺎى ﮐﺖ و ﺷــﻠﻮار و ﮐــﺮاوات ﺑﺮاى آﻗﺎﯾــﺎن و ﺑﻠﻮز و داﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ(. در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ، ﻟﺒﺎس رﺳﻤﻰ ﻣــﻰ ﭘﻮﺷــﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ. در ﭘﺎره اى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳــﺖ و ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﻣﺴــﻨﺪ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 آب و ﻫـﻮاى ﮔـﺮم: ﺑﻌﻀﻰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﻧﻈﯿﺮ آﻓﺮﯾﻘــﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﮐﺖ و ﮐﺮاوات ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻨﺪل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﻣﺮى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ، در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل ﺳﺎل، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒــﺎس ﻫﺎى ﺗﯿﺮه اﻣﺮى ﻏﯿﺮﻋﺎدى ﻧﯿﺴــﺖ، ﺣﺘﻰ در اوج ﮔﺮﻣﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
 ﻣﯿﺰان آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺖ: در ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﻮﺷــﺶ زﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻠﻪ اى ﺟﺪى اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﮐﺶ و ﭼﯿﻦ، زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ، داﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ زاﻧﻮ و ﯾﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﺑﺎﺷــﺪ. در ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺻﻌــﻮدى، زﻧﺎن )ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻰ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﻰ( ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎى ﺳــﯿﺎه 
و ﯾﮏ روﺳﺮى ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 ﻃـﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒـﻰ: در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ، ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ از ﺟﻮاﻫﺮات و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاﻫﺮات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﻮﺋﺪ، ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﻰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺎل و ﮔﻮﺷﻮاره آراﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، دﮔﻤﻪ ﺳﺮدﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
 رﻧـﮓ: در ﭘﺎره اى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻤــﺎد ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻣﺮاﻗــﺐ ﻣﻌﻨــﻰ و ﻣﻔﻬﻮم رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ از رﻧﮓ ﻫﺎى ﺗﯿﺮه ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ: در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﯿﮏ و واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻔﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺖ و در ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷــﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷــﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺷﺮﻗﻰ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل، ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را درﺑﯿﺎورﯾــﺪ. در ﺟﻬﺎن ﻋــﺮب، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ

1396/06/24
13:50
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻫﺴــﺘﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از اﯾﺪه ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ، و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ، ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﻄﻮح ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑــﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗــﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﻧﻬﺎﯾﻰ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ  14ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ، اﺛﺮات ﮔﺴﺘﺮده اى ﺑﺮ دﻧﯿﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻓﻠﺴــﻔﻪ  14ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاى ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﺰﻣﻰ راﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻰ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم، ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﮐﺎر، از آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و رﻫﺒﺮى را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮس را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ. ﺷﻌﺎرﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺪاف را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر" را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺻﻼح ﻧﻔﺲ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد، ﺗﺤﻮل" ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ.

درﺧﺖ "ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﮐﯿﻔﯿﺖ" (CTQ)

1396/06/24
13:48
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷــﺪ. و ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳــﺖ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﮐﯿﻔﯿﺖ" ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ آﯾﻨﺪ. درﺧﺘﺎن CTQ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷــﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، اﺑﺰارﻫﺎﯾﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ درﺧﺖ CTQ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺿﺮورى را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺿﺮورى اى را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷــﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﯿﺎز، ﯾﮏ درﺧﺖ CTQ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺷــﻤﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻰ ﭘﺮﺳﯿﺪ: 
ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺿﺮورى اﺳﺖ؟".
 ﻣﺤﺮك ﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺘﻰ ﻣﺸــﺨﺼﻰ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪت ﺷــﻤﺎ وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﺮآورده ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد.
 اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدى را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮدى را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ 
واﻗﻌﺎً ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﭘــﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺿــﺮورى، ﯾﮏ درﺧﺖ CTQ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ، ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ آن اﻟﺰاﻣﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.


10 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ

1396/06/24
13:37
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾــﺪ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﻗﺪرت وﯾﮋه اى در ﺧﻮد دارﻧﺪ: آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻋﺠﯿﺒﻰ دارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ، وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮرﻧﺪه اى ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره از زﺑﺎن ﮐﺴﻰ در ﻣﻰ رود، ﯾﺎ ﺟﻮك ﻫﺎى ﻧﺎﺟﻮر، ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳــﻰ ﻧﺎدرﺳــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. ﻣﻨﻈﻮر او اﻇﻬﺎرات ﻇﺮﯾﻒ و دﻗﯿﻘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را وارد ﻣﻰ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد بی کفایت و نا مطمئن به نظر برسید مهم نیست چقدر با استعداد باشید یا چه عملکردی داشته باشید؛عبارات خاصی وجود دارد که فورا نگاه دیگران را نسبت به شما تغییر میدهد و میتواند برای همیشه شما را در یک هاله منفی نگهدارد. این عبارت ها آنقدر بار منفی دارند که در مدتی کوتاه،کسب و کارها را نابود میکنند در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ.
اﯾﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ﻣﺰﺧﺮف ﺑﺎﺷــﺪ .../ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺳــﺆال اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ.
ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ ﮐﺸﺪ.
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﻔﺮم.
اوﺗﻨﺒﻞ/ ﺑﻰ ﮐﻔﺎﯾﺖ/ اﺣﻤﻖ و ﻧﺎدان اﺳﺖ.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|