درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى

1396/09/4
06:49
امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺧﻮب، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑــﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳــﯿﻢ" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻘﻰ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ رﯾﺸــﻪ دواﻧﺪه اﺳــﺖ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﻣﺎ" ﻓﻘﻂ اﯾﺮاﻧﻰ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸــﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﮐــﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ام و ﯾﺎ دﯾﺪارى ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ام ﻧﯿﺰﭼﻨﯿﻦ ﺑــﺎورى دارﻧﺪ. دﻻﯾﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ رﯾﺸــﻪ دواﻧﺪه اﺳــﺖ را ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﻰ داﻧﻢ. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾــﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور واﻗﻌﯿــﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫــﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻤــﻰ ﺗﻮان ﺻﺤﺖ آﻧﺮا ﻧﻤﺎﯾﺶ داد. ﯾﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﻮردى را ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳــﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳــﻨﺪ، ﻣﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ده ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺮآورده ﺳــﺎزﻧﺪ. اﮔﺮ ادﻋﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺧــﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﻰ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﯾﺎ ورود ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺧﻮب ﻣﻰ ﺷــﻮد، ﯾﺎ اﯾﻨﮑــﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻣﺮدم دارى و اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﻤﺎن را دارﯾﻢ ﺗﻠﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. اﺷــﺘﺒﺎه ﻧﺸــﻮد، ادﻋﺎى اﯾﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﭘﺸــﺘﮑﺎر و اﯾﺪه ﭘﺮدازى و ﯾﺎ ﺧﻮب درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪ اﺳــﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ،  اﺗﻔﺎﻗﺎً ادﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،  ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﻣﺸﺨﺺ و از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﺘﯿﻮن ﮐﺎوى ﻣﺎ در ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش، اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ در ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،  اﻣﺎ ﺷﺮح آﻧﺮا ﺑﺮاى ﻣﻮﻋﺪى دﯾﮕﺮ وا ﻣﻰ ﮔﺬارم. ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺮاى آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ". اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و درﺳــﺘﻰ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺜﻰ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻟﺪ و اﻧﮕﯿﺰه اﻧﺠﺎم آن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد.

 ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳــﺎل 1400 ﮐﺸــﻮر ﺷــﻤﺎره ﯾﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺜﻼً در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﺷــﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ!! ادﻋﺎى ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻮاﻧﺐ آﻧﻬﺎ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﻧﺮﺳﯿﻢ،  و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻰ در ﺳــﺎل  1400ﻗﺪرت اول اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮدى در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد!! ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺳﺆال ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ.
در دوران ﺗﺤﺼﯿــﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤــﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮدم، ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ روزﮔﺎر را ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﺿﻰ ﻣﺪﻟﺴــﺎزى ﮐﺮد. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻰ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻢ ﭘﻰ ﺑﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از اﯾﻦ روش، ﺣﺪود و ﺛﻐﻮرى دارد. در دوره اى دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺷــﺒﯿﻪ ﺳﺎزى آﺷﻨﺎ ﺷﺪم. از ﻗﻀﺎ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، آﻗﺎى ﭘﮕﺪن، اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺪه ﺑﻮد. در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﯾﺪه را داﺷــﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺪﻟﺴﺎزى رﯾﺎﺿﻰ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳــﺎزى ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى آن ﭘﻰ ﺑﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪم ﮐﻪ ﺣﺪودى دارد. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﻨﮏ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺻﺪق ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺣﺪود و ﺛﻐــﻮرى دارد، ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﯾﮑﻰ از ﻓﺮآورده ﻫﺎى آن ﻧﯿﺴــﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻰ ﺷــﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﻧﺮﺳــﯿﺪﯾﻢ، و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻼن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﻢ، از دﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرى ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳــﺖ. ﻣــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺎرى درﺳــﺖ اﺳــﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﮑﺎر داﺷﺘﻦ، ﺻﺎدق ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻣﺮدم دار ﺑﻮدن. درﺳــﺘﻰ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ اﺳــﺖ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠــﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻃﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، اﺧﺘﯿﺎرات و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﺳــﺎزﻣﺎن، ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺷــﻌﻮر ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ، اﯾﻦ اﻣــﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺮﺳــﯿﻢ و اﯾــﻦ، ﻫﯿﭻ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻢ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳــﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ، ﯾﮏ ﺳﺆال از اﺳﺎس ﻏﻠﻂ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺰاران دﻟﯿﻞ، ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﻧﺸﺪه. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮد و ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اَﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﻢ. ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ، و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎورم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺧﺎرج از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

1396/09/2
21:18
امیرحسین ستوده بیدختی
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در روﺳﯿﻪ، ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺪه ای ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن روﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﮓ ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮓ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ، ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده، ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ، ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺳﮓ ﻫﺎ ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ روﺳﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﻗﺒﺎ، ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن، ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﻫﺎن ﭘﺮﮐﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد

1396/08/28
08:29
امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸــﺎر، اﻓﺮاد را ﺑﺮﻣﻰ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﺳــﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎل  1908ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد. رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن، راﺑﺮت ﯾﺮﮐــﺲ (Robert Yerkes) و ﺟﺎن دادﺳــﻮن (John Dodson) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺸــﺎر از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻓﺸــﺎر، اﺑﺘﺪا ﺑــﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﺧﻔﯿﻒ و اﻧﺪﮐﻰ ﺗﻨــﺰل در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻓﺮد دﭼﺎر اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺪت زﯾﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺧﻂ ﺑﺮوز ﻓﺮﺳــﻮدﮔﻰ ﺷــﻐﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از آن ﺑﺪﺗﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺟﺴــﻤﻰ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎرى ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮى ﺑﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻓﺸــﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آن، ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﮐﻨﺘــﺮل، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴــﺮدى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳــﺖ ﻧﺪﻫﺪ و اﺳﺘﺮس، ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﻰ دارد، اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

1396/08/27
12:18
امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آن، اﮔﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷــﺨﺼﻰ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ اى، ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ دارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣـﻰ: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه، ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺘﻰ اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن، اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﻣﯿﮕﺮن، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼﻻت ﺷــﺨﺼﯿﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬــﺮه ورى، اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺳﺘﺮس، و اﺷﮑﺎل در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺸﻮد.
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﻰ ﻫﺮﮔﺰ از دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﻮد راﺿﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺳــﺮزﻧﺶ 
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ: ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻤﻰ زﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺷﻬﺮت و 
رواﺑﻂ ﮐﺎرى او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿـﺖ: ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺎﻧﻊ رﯾﺴــﮏ ﭘﺬﯾﺮى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﻣﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎزﻣﻰ دارد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎ را ﺑﺮاى ﻧﻮآورى و ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: اﻫﺪاﻓﻰ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ.
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|