درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

علائم هشداردهنده در پروژه ها

1399/09/7
02:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معمــولا پروژه هاى ســاخت و نصب با هزینه اى بســیار بیشــتر از بودجه پیش بینى شده براى آنها به انجام مى رسند، مدت زمان بیشــترى نســبت به برنامه زمانبنــدى اولیه به طــول مى انجامند و بــا نگرانى هاى جــدى در مورد كیفیت همراه هستند. با بررســى مشــكلات تعداد بیشــمارى از پــروژه هــاى انجام شــده، مــواردى یافته شــده اســت كه مى تــوان آنها را "علائم هشــداردهنده" بروز مشــكلات در پروژه دانســت. توجه بــه این علائم هشداردهنده، مى تواند به مدیران پروژه كمك كند تا استراتژى هایى را در پیش گیرند كه شــرایط پروژه را بهبود بخشد و مانع از بروز مشكلات آتى احتمالى در پروژه گردد و یــا احتمال بروز آنها را به حداقل برساند. برخى از این علائم هشــداردهنده براى پروژه هاى ساخت و نصب عبارتند از:
  تأخیرات و تغییر برنامه زمانبندى  مشكلات طراحى  بى نظمى در پرداخت ها  تغییرات محدوده  رضایتبخش نبودن كیفیت كار  كندى انجام كارها  برخى اقدامات صاحبان پروژه  عملكرد ضعیف افراد در پروژه  عــدم وجــود همــكارى در بیــن اعضاى تیم پروژه  دعواها و ادعاها


ادامه مطلب ادامه مطلب

حساسیت خودرو به بستنی وانیلی

1399/09/5
02:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
خش پونتیاك شــركت خودروســازی جنرال موتورز شكایتی را از یك مشتری با این مضمون دریافت كرد: "این دومین بار اســت كه برایتان می نویسم و برای اینكه بار قبل پاسخی نداده اید، گله ای نــدارم؛ چرا كه موضــوع از نظر من نیز احمقانه اســت! به هر حال، موضوع این است كه طبق یك رسم قدیمی، خانواده ما عادت دارد هر شــب پس از شــام به عنوان دســر بســتنی بخورد. سالهاست كه ما پس از شــام رأی گیری می كنیم و براســاس اكثریــت آراء، نوع بســتنی انتخــاب و خریــداری می شــود. این را هــم باید بگویم كه من بــه تازگی یك خودروی شــورولت پونتیــاك خریده ام و بــا خرید این خــودرو، رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی دچار مشكل ً شده است. لطفا دقت بفرمایید! هر دفعه كه بســتنی وانیلــی مى خرم، ماشــین روشــن نمی شود؛ اما هر بستنی دیگری كه بخرم، چنین مشكلی نخواهم داشت. ... می خواهم بپرســم چرا پونتیاك من وقتی بســتنی وانیلی می خرم، روشــن نمی شود؛ اما با هر بستنی دیگری راحت استارت می خورد؟". مدیــر شــركت از روی وظیفــه و تعهد، مهندسى را مأمور بررســی مسئله كرد. مهندس خبره شــركت آن شــب براى خریــد بســتنى وانیلى همراه مشــترى به بســتنی فروشــی رفت. پس از خرید بســتنی، ماشین روشن نشــد! او 3 شب پیاپی دیگر نیز بــا صاحب خودرو وعده كرد. یك شــب نوبت بســتنی شكلاتی بود، ماشــین روشن شد. 
شب بعد بستنی تــوت فرنگی و خودرو براحتی اســتارت خورد. شــب ســوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد و باز ماشین روشن نشد! نماینده شــركت تلاش كــرد با موضوع منطقــی و متفكرانــه برخــورد كند. او مشــاهداتی را از لحظــه تــرك منــزل مشــتری تا خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع بستنی ثبت كرد. این مشــاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آنها، نكتــه جالبی را به او نشــان داد: بســتنی وانیلی پرطرفدار و پرفروش اســت و نزدیــك در مغازه در قفســه ها چیده شده بود اما بستنی هاى دیگــر داخل مغــازه و دورتــر از در قرار داشتند؛ پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای بستنی وانیلی كمتر از بستنی هاى دیگر بود. ایــن مدت زمان، مهنــدس را به تحلیل علمی موضوع راهنمایی كرد و او دریافت كــه علت این مشــكل، پدیده ای به نام قفل بخار (Lock Vapor (است. در واقع مســئله اصلی شــركت، پونتیاك و مشتری، روشن نشــدن خودرو با فاصله زمانى بسیار كوتاه پس از خاموش شدن، به دلیل تراكم بخار در موتور و پیستونها بود. مشــتریان ما به زبانهــای مختلف با ما ســخن مــی گوینــد. ایشــان از ادبیات متفاوتــی برای گفتــن مقاصد خود بهره مــی گیرند. اگر حرف مشــتری را خوب گــوش كنیم، بــا توجه به لحــن گفتار ایشــان می توانیم درك بهترى از آنچه می خواهند به ما بگویند، داشته باشیم. آیــا همــه حرفهای مشــتریان مــا باید منطقــی، اصولــی و مرتبط بــا موضوع باشــد؟ اگر مشــتری چیزی مــی گوید كه به نظر مســخره و بی ربط اســت، یا شكایتی عجیب را طرح می كند، چگونه برخوردی شایسته اوست؟ اتفاقى نادر برای یك مشــتری و پیام به ظاهر احمقانه او توانست روشنگر مسیر بهتریــن و زبده ترین مهندســان جنرال موتورز باشد. مثال ساده ای كه نقل شد، تأكیــد بر این موضوع دارد كه مشــتری بهترین راهنما و كمك ما در بهتر شدن محصول و خدمات بنگاه ماست. اگر در پی نوآوری هســتیم، باید به طور جدی سازوكار "خوب گوش دادن" و "شنیدن" صدای مشتری را طراحی كنیم. آیا شما مشتریان خود را بخوبى می شناسید؟ آیا صدایشان به گوش شما می رسد؟ بی ربط و با ربط، حرف مشــتری گوهر است. (ارسال كننده: رؤیا ملك)


ادامه مطلب ادامه مطلب

اصول حرفه اى بودن

1399/08/15
02:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حرفه اى بودن را مى توان اینگونه تعریف نمــود: "حرفه اى بودن عبارت اســت از داشــتن دید كامل و نگرش كل نگر به یــك كار یا زمینه كارى كه با تســلط و احاطه همه جانبه بر موضوع همراه است و ناشى از داشتن دغدغه، تجربه فراوان، و كسب دانش و خردمندى لازم و كافى در آن زمینه مى باشد". اصول حرفه اى بودن عبارتند از: 1 -داشتن دغدغه: شما با خواست و اراده خود وارد آن كار شــده اید و آن كار براى شما مسئله و دغدغه است. 2 -جدیت: شما در انجام آن كار، مصمم و جدى هستید و آن را با نظم فراوان و صرف وقت كافى انجام مى دهید نه به صورت تفننى یا تفریحى. 3 -دانش و خردمنــدى: بر حوزه كارى مورد نظر، اشــراف فكــرى دارید و خلاقانــه و آینده نگرانــه به ارتقاى وضعیت مى اندیشید و راهكار آن را ابداع مى نمایید. 4 -تجربه فــراوان: در آن زمینه، تجربه فراوان دارید. دركى عمیق نسبت به موضوع داشــته، تمامى مهارت ها و قابلیتهاى لازم را كسب كرده اید. 5 -لذت بــردن از كار: از انجام كار خود لذت مى برید و آن را با شوق و ذوق فراوان پى مى گیرید. 6 -احتــرام گــذارى: براى همــكاران، مشــتریان و كارفرمایان خود احترام ً قائلید. خصوصا براى پیش كسوتان، اســاتید و بزرگان، ارزش و احترامى مضاعف درنظر مــى گیرید. رعایت اصول اخلاقــى و شــئونات محیط كار، رشــد حرفه اى شما را تضمین مى كند. 7 -یادگیرى مســتمر: سعى مى كنید در هر تجربه، نكته اى جدید بیاموزید و تلاش مى كنید تا یادگیرى شــما در این زمینه، متوقف نگردد.  
  8 -پشــتكار: به كار خود دلگرم هستید؛ از شكست نمى هراسید و هرگز ناامید نمى شوید. 9 -دلســوزى و تعهد: به كار و سازمان خــود، تعلق خاطر داریــد و كارهاى خود را با دلسوزى و متعهدانه انجام مى دهید. 10 -بهــره ورى: در كارهــاى خــود، خلاقیــت به خــرج مى دهیــد؛ از ســرعت و دقت كافى برخوردارید و بازده كارى بالایى دارید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

هرم پشتیبانى از مدیران پروژه جدید

1399/08/7
19:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
"هرم پشــتیبانى از مدیران پروژه جدید" نشــان دهنده چهار ســطح از پشتیبانى اســت كه باید به مدیران پروژه تازه كار ارائه شود تا آنها بتوانند هرچه سریعتر به مدیرانى كارآمد تبدیل گردند. اصطلاحـات و مفاهیـم پایـه: در این سطح، به پرسش هاى "چه ..." مدیران ً پروژه جدید، پاسخ داده مى شود؛ مثلا: - چه مواردى مدیریت پروژه را از ســایر انواع مدیریت، متمایز مى سازد؟ - چه وجه تمایــزى بین پروژه و برنامه وجود دارد؟ دیـدگاه و ارزش ها: ســطح دوم هرم پشتیبانى به پرسش هاى "چرا ..." پاسخ ً مى دهد؛ مثلا: - چرا فعالیــت هاى پروژه باید فازبندى شوند؟ - چرا مدیــران بایــد فرآیندهاى اصلى مدیریت پــروژه را در تمامى فازهاى پروژه به كار گیرند؟ اقدامات كلیدى: در این ســطح، پاسخ پرسش هاى "چگونه ..." ارائه مى گردد؛ ً مثلا: - چگونــه مى توانم بــه تصمیم گیران ثابــت كنم كه پروژه مــن مورد نیاز و قابل قبول است؟ - چگونه یك WBS تشكیل دهم؟ رهبرى: در ســطح چهارم، به مهمترین پرسش این گروه از مدیران پروژه پاسخ داده مى شود: 


- اكنون كه ســعى مى كنــم ابزارهاى و مهارت هاى آموخته شــده خود در زمینه مدیریت پــروژه را به كار بندم، آیا بــه نتایج مورد انتظار خود دســت خواهم یافت؟ 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات