درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانشگاه های تراز اول ایران و جهان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لابراتوار تحقیقاتی رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد آکادمیک (University Ranking by Academic performance) از سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه برتر در سراسر جهان را بر اساس معیارهای کمی و کیفی رتبه بندی کرده است. رتبه بندی دانشگاه های ایران در سال 2016-2017 به شرح زیر است

Country Ranking    University Name    World Ranking    Category    Article    Citation    Total Document    AIT    CIT    Collaboration    Total
1    University of Tehran    305    A    76.89    67.68    34.00    58.61    45.78    49.72    332.67
2    Tehran University of Medical Sciences    426    A    71.23    66.93    33.59    56.61    45.54    47.33    321.23
3    Sharif University of Technology    468    A    69.25    65.62    31.85    58.37    46.39    46.94    318.43
4    Amirkabir University of Technology    470    A    71.17    65.81    32.14    57.09    45.57    46.48    318.26
5    Shahid Beheshti University Medical Sciences    536    B++    69.82    65.34    32.28    55.88    45.30    46.45    315.06
6    Tarbiat Modares University    540    B++    69.01    65.54    31.87    56.47    45.48    46.39    314.76
7    Isfahan University of Technology    548    B++    68.18    64.76    31.20    57.48    46.49    46.34    314.46
8    Iran University Science & Technology    647    B++    67.67    64.71    31.30    55.86    45.29    45.77    310.60
9    Ferdowsi University Mashhad    715    B++    67.15    64.08    31.07    55.08    45.17    45.97    308.52
10    University of Tabriz    779    B++    66.18    64.06    30.76    55.04    45.18    45.66    306.87
11    Kerman University of Medical Sciences    1130    B+    64.12    63.17    30.28    54.07    33.84    39.65    285.13
12    University of Yazd    1445    B+    52.16    42.48    19.79    38.10    24.69    24.33    201.55
13    Iran University of Medical Sciences    1699    B    63.81    15.72    20.59    9.95    3.48    22.99    136.54

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال 94 - 1393
رتبه     نام دانشگاه     امتیاز از ۱۰۰
۱     دانشگاه تهران     ۱۰۰
۲     دانشگاه تربیت مدرس     99.82
۳     دانشگاه شیراز     98.19
۴     دانشگاه فردوسی مشهد     97.35
۵     دانشگاه تبریز     88.82
۶     دانشگاه شهید بهشتی     86.88
۷     دانشگاه اصفهان     محرمانه
۸     دانشگاه گیلان     محرمانه
۹     دانشگاه پیام نور     محرمانه
۱۰     دانشگاه شهید باهنر کرمان     محرمانه
۱۱     دانشگاه رازی     محرمانه
۱۲     دانشگاه بو علی سینا     محرمانه
۱۳     دانشگاه ارومیه     محرمانه
۱۴     دانشگاه کاشان     محرمانه


رتبه‌بندی دانشگاه‌های صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
رتبه     نام دانشگاه     امتیاز از ۱۰۰
۱     دانشگاه صنعتی شریف     ۱۰۰
۲     دانشگاه صنعتی امیرکبیر     ۹۰،۶۷
۳     دانشگاه علم و صنعت ایران     ۷۳،۹
۴     دانشگاه صنعتی اصفهان     ۴۳،۲۹
۵     دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی     ۳۸،۳۴
۶     دانشگاه صنعتی شاهرود     محرمانه
۷     دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل     محرمانه
۸     دانشگاه صنعتی شیراز     محرمانه
۹     دانشگاه صنعتی ارومیه     محرمانه
۱۰     دانشگاه صنعتی کرمانشاه     محرمانه
۱۱     دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان     محرمانه
۱۲     دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول     محرمانه
۱۳     دانشگاه صنعتی همدان     محرمانه
۱۴     دانشگاه صنعتی سهند     محرمانه
۱۵     دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور     محرمانه
۱۶     دانشگاه صنعتی بیرجند     محرمانه
۱۷     دانشگاه صنعت نفت     محرمانه


رتبه‌بندی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
رتبه     نام دانشگاه     امتیاز از ۱۰۰
۱     پژوهشگاه دانش‌های بنیادی     ۱۰۰
۲     پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران     ۴۱،۳
۳     پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری     ۳۷،۴۵
۴     پژوهشگاه مواد و انرژی     ۴۵،۹۳
۵     سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران     ۳۲،۳
۶     مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران     محرمانه
۷     پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران     محرمانه
۸     پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ     محرمانه
۹     پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله     محرمانه
۱۰     پژوهشگاه فضایی ایران     محرمانه
۱۱     پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     محرمانه


رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
رتبه     نام دانشگاه     امتیاز از ۱۰۰
۱     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران     ۱۰۰
۲     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی     ۳۵،۱۱
۳     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز     ۳۱،۴۱
۴     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان     ۲۵،۳۲
۵     دانشگاه علوم پزشکی مشهد     ۲۰،۲۷
۶     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز     محرمانه
۷     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز     محرمانه
۸     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان     محرمانه
۹     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران     محرمانه
۱۰     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد     محرمانه
۱۱     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان     محرمانه
۱۲     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی     محرمانه
۱۳     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان     محرمانه
۱۴     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان     محرمانه
۱۵     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل     محرمانه
۱۶     دانشگاه علوم پزشکی گلستان     محرمانه
۱۷     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر     محرمانه
۱۸     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     محرمانه
۱۹     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان     محرمانه
۲۰     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان     محرمانهدانشگاه های تراز اول جهان از دیدگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 2017
گروه الف (ممتاز)

 استرالیا

    Australian National University
    Monash University
    The University of New South Wales
    The University of Queensland
    The University of Sydney
    The University of Western Australia
    University of Adelaide
    University of Melbourne
    Macquarie University
آذربایجان

    Azerbaijan National Academy of Science
    Azerbaijan National Conservatoire
    Azerbaijan State Academy of Fine Art    صرفاً در رشته‌های وابسته به هنر و نقاشی
    Azerbaijan State Oil Academy
    Azerbaijan Technical University
    Azerbaijan University of Architecture and Construction
    Baku Music Academy
    Baku State University
    Khazar University   صرفاً در دانشكده‌های اقتصاد و مدیریت، معماری، مهندسی و علوم كاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی
    Nakhchivan State University
آفریقای جنوبی

    Rhodes University
    Stellenbosch University
    University of Cape Town
    University of Johannesbourg
    University of Kwazulu Natal
    University of Pretoria
    University of the Western Cape
    University of the Witwatersrand
آلمان

    Eberhard Karl’s Universität Tübingen
    Freie Universität Berlin
    Homboldt-Universität zu Berlin
    Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
    Ludwig-Maximilians-Universität München
    Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
    Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
    Technische Universität München
    Universität Freiburg
    Universität Karlsruhe
    Universität Bonn
    Universität Göttingen
    Universität Hamburg
    Technische Universität Berlin
آمریكا


    Arizona State University, Tempe, AZ
    Boston College, Chestnut Hill, MA
    Boston University
    Brandeis University, Waltham, MA
    Brown University, Providence, RI
    California Institute of the Arts (CALARTS)
    California Institute of Technology, Pasadena, CA   
    Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA              
    Case Western Reserve University, Cleveland, OH     
    Columbia University, New York, NY             
    Cornell University, Ithaca, NY     
    Dartmouth College
    Duke University, Durham, NC
    Emory University, Atlanta, GA
    George Mason University, Fairfax, VA         
    George Washington University
    Georgetown University, Washington, D.C
    Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
    Harvard University, Cambridge, MA  
    Indiana University - Bloomington, IN
    Iowa State University, Ames, IA
    Johns Hopkins University     
    Massachusetts Institute of Technology
    Michigan State University, East Lansing, Michigan       
    New York University, New York, NY
    North Carolina State University at Raleigh, NC
    Northeastern University, Boston, MA
    Northwestern University , Evanston, IL     
    Ohio State University, Columbus, OH
    Pennsylvania State University, University Park Campus, University Park, PA
    Princeton University, Princeton, NJ 
    Purdue University, West Lafayette, IN
    Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
    Rice University, Houston, TX
    Rockefeller University, New York, NY
    Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick
    Stanford University, Stanford, CA  
    Stony Brook University, NY  
    Texas A&M University - College Station, TX
    The University of Texas at Austin
    Tufts University, Medford, MA        
    University of Arizona, Tucson, AZ
    University of California, Berkeley                 
    University of California, Davis
    University of California, Irvine         
    University of California, Los Angeles
    University of California, Riverside
    University of California, Santa Barbara        
    University of California, Santa Cruz
    University of California, San Diego       
    University of Chicago, Chicago, IL
    University of Colorado at Boulder
    University of Colorado at Denver
    University of Delaware, Newark, DE
    University of  Florida, Gainesville, FL
    University of Hawaii at Manoa, Honolulu, HI
    University of Illinois, Urbana–Champaign
    University of Illinois, Chicago (UIC)
    University of  Iowa, Iowa City, IA
    University of Maryland, college park
    University of Massachusetts, Amherst, MA
    University of Miami, Coral Gabels, FL
    University of Michigan, Ann Arbor, MI
    University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, MN
    University of North Carolina, at Chapel Hill, Chapel Hill, NC    
    University of Notre Dame, Notre Dame, IN    
    University of Pennsylvania, Philadelphia, PA   
    University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA       
    University of Rochester, Rochester, NY
    University of Utah, Salt Lake City, UT
    University of Virginia, Charlottesville, VA
    University of Washington, Seattle, WA
    University of Wisconsin, Madison
    Vanderbilt University, Nashville, TN
    Washington University in St. Louis
    Yale University, New Haven, CT                                 
    Yeshiva University, New York, NY
    University of Oklahoma, Norman, OK
    Colorado School of Mines, Golden, CO
    Syracuse University, Syracuse, NY
    University of Southern California, LA
    University of Missouri - Columbia, MO
    Pepperdine University, School of Law صرفاً در رشته حقوق (کلیه گرایشها)

اتریش

    University of Innsbruck
    University of Vienna
    Vienna University of Technology
اردن

    الجامعه الاردینه
    الجامعه الیرموک
ارمنستان


    Yerevan State University   صرفاً رشته زبان و ادبیات ارمنی
    Yerevan Komitas State Conservatory  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
اسپانیا

 

    Universidad Complutense de Madrid
    Universitat de Barcelona
    Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
    Universidad Autonoma de Barcelona
    Universitat de Valencia
    Universidad Politecnica de Madrid
    Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
    Universidad de Granada
    Universidad de Sevilla
    Universidad Politecnica de Valencia
    Universidad de Salamanca
    Universidad de Zaragoza
    Universidad de Navarra
    Universitat Pompeu Fabra
    Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante
    Universitat Jaume I
    Universidad Autonoma de Madrid
    Universidad de Cantabria
    Universidad de Santiago de Compostela
    Universidad de Murcia
    Universidad Carlos III de Madrid
    Universidad de Vigo
انگلیس

    Birbeck College, University of London
    Heriot-watt University   
    Cardiff University
    Cranfield University
    Durham University
    Imperial College London
    Goldsmiths, University of London
    King’s College London (University of London)
    Lancaster University
    London Business School
    Liverpool School of Tropical Medicine  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
    London City University
    London School of Economics and Political Science (LSE)
    London School of Hygiene and Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
    Loughborough Univesity
    Swansea University          
    SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London
    The Institute of Caneer Research  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم    
    Royal College of Arts
    Royal Northern College of Music
    Royal Veterinary College, University of London فقط در رشته دامپزشکی
    Royal College of Music
    Newcastle University
    Queen Mary, University of London
    Queen's University Belfast
    Royal Holloway, University of London
    The University of Manchester
    The University of Nottingham
    The University of Sheffield
    The University of Warwick
    University College London
    University of Aberdeen
    University of Bath
    University of Birmingham
    University of Bradford
    University of Bristol
    University of Cambridge 
    University of Dundee
    University of Edinburgh
    University of Exeter        
    University of Glasgow
    University of Leeds
    University of Leicester
    University of Liverpool
    University of Oxford                                  
    University of Reading
    University of Southampton  
    University of St. Andrews
    University of Surrey
    University of Sussex
    University of the Arts London
    University of York   
    University of Kent
    University of Essex
    University of Salford
    University of Stirling
    Keele University
ایتالیا

    Universita degli studi di Bologna
    Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
    Politecnico di Milano
    Universita degli studi di Milano
    Universita degli studi di Pisa
    Universita degli studi di Padova
    Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
    Politecnico di Torino
    Universita degli studi di Firenze
    Universita degli studi “Federico II” di Napoli
    Universita degli studi di Torino
    Universita degli studi di Pavia
    Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
    Universita degli studi di Genova
    Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
    Universita degli studi di Siena
    Universita degli studi di Trieste
    Universita degli studi di Perugia
    Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
    Universitả Cả Foscari di Venezia
    Universita degli studi di Catania
    Universitả degli Studi di Roma Tre
    Universita degli studi di Bari
    Universitả Degli Studi di Verona
    Universidad degli studi di palermo
ایرلند

    Trinity College Dublin
    University College Dublin
    University of Limerick
    University College Cork
    National University of Ireland, Galway  
برزیل

    Federal University of Lavras  (Agriculture & Forestry)  صرفاً در رشته های کشاورزی و جنگلداری
    Universidade de Sao Paulo
    Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP)
    Universidade Federal do Rio de Janeiro
بلژیك

    Katholieke Universiteite leuven (catholic University of Leuven)
    Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent)
    Universite de Liege (State University of Liege)
    Universite Antwerpen (university of Antwep) UA
    Virje universiteit Brussel (VUB)
    free University of Brussels (ULB)
پرتغال

 

    Universidade do Porto (University of Porto) 
    Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon)
    Universidade de Coimbra (University of Coimbra)
تایلند

    Asian Institute of Technology
    King Mongkut's University of Technology Thonburi
تایوان

    National Sun Yat-Sen University      
    National Taiwan University (NTU)
    Ntional Tsinghua University
تركیه

 

    Bilkent University
    Bogazici University
چک

    Charles University in Prague
چین

استان Shanghai

    Fudan University
    Shanghai International Studies University     صرفاً در رشته‌های زبان‌های خارجی و زبان چینی
    Shanghai Jiao Tong University

استان Jiangsu

    Nanjing University

استان Beijing

    Beihang University     (Aerospace Science and Technology صرفاً در رشته هوافضا)
    Peking University
    Chinese Academy of Agricultural Sciences
    Tsinghua University
    University of Chinese Academy of Sciences
    University of Science and Technology of China

  استان Guangdong

    Sun Yat-sen University 

   استان Hangzhou

    Zhejiang University   

 دانمارك

    Aarhus Universitet (University of Aarhus)
    Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)
    Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)
    University of Southern Denmark
    Aalborg Universitet (Aalborg University)
    Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture)
 روسیه

    Bashkir State University, (Ufa)
    Bauman Moscow State Technical University (National Research)
    Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)
    Kazan (Volga Region) Federal University
    Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan)
    Kazan National Research Technological University, (Kazan)
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,  (Nizhni Novgorod)
    Lomonosov Moscow State University
    Moscow institute of Physics and Technology
    Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University
    Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow
    National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg)
    National Research University “Moscow Power Engineering Institute”,  Moscow
    Russian Academy of Sciences
    Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev
    Moscow Aviation Institute (National Research University), (Moscow)
    Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg)
    Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow)
    Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg)
    Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)
رومانی

    Emil Racovita, Instiute of speleology - The Romanian Academy  صرفاً در رشته‌های وابسته به غارشناسی و علوم جانوری
نیوزلند

    The University of Auckland
    University of Otago
ژاپن

    Hokkaido University
    Keio University
    Kyoto University
    kyushu University
    Nagoya University
    Osaka University
    The University of Tokyo
    Tohoku University
    Tokyo Institute of Technology
    University of Tsukuba
سنگاپور

    Nanyang Technological University (NTU)
    National University of Singapore
سوئد

    Lunds universitet (Lund University)
    Uppsala Universitet (Uppsala University)
    Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology)
    Stokholm Universitet (Stockholm University)
    Göteborgs Universitet (Goteborg University)
    Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology)
    Umeå universitet (Umea University)
    Linköpings universitet (Linkopings University)
    Karolinska institutet (The Karolinska Institute)
    Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology)
    Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
سوئیس

    École Polytechnique Federale of Lausanne
    ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 
    Universita della Svizzera Italiana
    Université de Fribourg (Fribourg University)
    Université de Neucahtel (Neucahtel University)
    University of Basel
    University of Bern
    University of Geneva
    University of Lausanne
    University of Zurich     
عربستان

    King Fahad University of Petroleum and Mineral
    King Saud University
فرانسه

 

    Universite de Gronoble I – Joseph fourier
    Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france
    Universite de Gronoble III – universite Stendhal
    Universite de Lille I – Sciences et Technologies
    Universite de Lille II- droit et santé
    Universite de Lille III – Charles de Gaulles
    Universite de Lyon I – Claud bernard
    Universite de Lyon II – lumiere lyon 2
    Universite de lyon III – jean Moulin
    Universite de Montpellier I
    Universite de Montpellier II
    Universite de Montpellier III- Paul vallery
    Universite de Nancy I
    Universite de Lorraine
    Universite de Nice Sophia Antipolis
    Universite de Renne I
    Universite de Renne II
    Universite de Rouen – Haute Normandie
    Universite de Metz
    Universite de Toulouse I - capitol
    Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail
    Universite de Toulouse III- Paul Sabatier
    Universite de Aix-Marseille
    Universite de Poitier
    Universite Jean monnet Saint-etienne
    Universite de Strasbourg
    Universite de Bourgogne,Dijon
    Universite de Clermont-Ferrand(I-II)
    Universite de Nantes
    Universite de Franch-Comte,Besancon
    Universite de la Rechelle
    Universite de Bordeaux I
    Universite de Bordeaux II
    Universite de Bordeaux III
    Universite de Bordeaux IV
    Universite paris 1 Pantheon - Sorbonne
    Universite Pantheon-assas(Paris 2)
    Universite Sorbonne nouvelle – paris III
    Universite paris-sorbonne-paris IV
    Universite paris Descartes-Paris V
    Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
    Universite Paris Diderot (paris VII)
    Universite paris Dauphine – Paris 9
    Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
    Universite paris sud – paris 11
    Universite Paris XII
    Universite Paris XIII
    Universite de Caen
    Universite de Cergy-Pantoise
    Universite de Limoges
    Universite de Pau
    Universite de Perpignan
    Universite de Picardie Jules - Verne
    Universite de Reims Champagne – Ardenne
    Universite de Technologie de Compiegne (UTC)
    Universite de Technologie de Troyes
    Universite de Toulon et du Var
    Universite Francois Rabelais de Tour
    Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
    Museum national d’Histoire Naturelle
    Agro Paris tech
    Ecole centrale superieure de Lyon
    Ecole centrale superieure,Paris
    Ecole centrale de Nantes
    Ecole polytechnique-paristech
    Ecole polytechnique universitaire de Marseille
    Ecole national superieure  كلیه مدارس عالی دولتی

    Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech)
    Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
    Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
    Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
    Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
    Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
    Ecole Nationale Superieure des Mines de Nantes
    Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
    Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
    Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
    Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris
    Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications
    Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications
    Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique
    Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle
    Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette
    Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson
    Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
    Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles
    Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
    Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs
    Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon
    Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis
    Ecole Nationale Superieure du Paysage
    Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique
    Ecole Nationale Superieure Louis Lumiere
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein
    Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
    Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante
    Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres
    Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand
    Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
    Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy
    Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais
    Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre
    Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse
    Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble
    Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne
    Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy
    Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges
    Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois
    Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG
    Ecole Nationale Superieure de la Photographie

68. Ecole normale superieure de Lyon

69. Ecole normale superieure de paris (ENS paris)

70. Ecole normale superieure de cachan

71. Ecole superieure d’Electricite (Supelec)

72. Ecole National  des Ponts et chausses(ecole des ponts paristech)

73. کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques  ها

74. Institut National des Telecommunications (INT)

75. Institut National Polytechnique de Gronoble

76. Institut National polytechnique de Lorraine 

77. Institut National Polytechnique de Toulouse

78. Institut national de la recherché agronomique
فنلاند

 

    Aalto University
    University of Turku
    University of Oulu
    University of Eastern Finland
    University of JYVASKYLA
    University of Tampere
    Tampere University of Technology
    Abo Akademi University
    Lappeenranta University of technology
كانادا

    Dalhousie University
    Laval University
    Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)
    McGill University
    McMaster University
    Queen's University
    Simon Fraser University
    Université de Montreal
    Universitié de Montreal Ecole Polytechnic
    University of Alberta
    University of British Columbia
    University of Calgary
    University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری
    University of Ottawa
    University of Toronto
    University of Victoria
    University of Waterloo
كره جنوبی

    KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
    Korea University
    Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
    Seoul National University
    Sungkyunkwan University 
    Yonsei University
لبنان

    American University of beirut (AUB)
مالزی

1. Malaya university  

فقط دانشکده های اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالج ها، دانشگاه های وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست.

2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

به استثنای دانشكده آموزش (Faculty of Education) ودانشكده اقتصاد  و مدیریت (Faculty of Economics and Management )

3. Universiti Putra Malaysia (UPM )

به استثنای   (Faculty of Human Ecology)
مكزیك

    Universidad  Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
    Instituto technologic de studios superiors de Monterry(ITESM)
نروژ

    Norwegian University of Life Sciences
    The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
    The University of Agder
    The University of Bergen  
    The University of Oslo
    The University of Stavanger
    The University of Tromsø
هلند

    University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
    Leiden university      (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
    Utrecht university
    Erasmus University Roterdam
    Delft university of Technology
    University of Groningen
    Maastricht university (universiteit Maastricht)
    Radbound University of Nijmegen
    Wageningen University
    Eindhoven university of Technology
    Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
    University of Twente
    Tilburg university
هندوستان

*جهت ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی كشور هندوستان تحصیلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستیتوهای وابسته.

    Indian Institute of Management (کلکلته، چنای، بمبئی، دهلی، احمد آباد)
    Indian Institute of Technology (کلکلته، چنای، بمبئی، دهلی، کانپور، رورکی، بنارس، کارگپور)
    Indian Statistical Institute (کلکته، دهلی)
    Central Food Technical Research Institutes (CFTRI)
    Indian Agriculture Research Institute (Delhi)
    Indian Institute of Science (Bangalore)
    Institute & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
    T.I.F.R (Tata Institute of Fundamental Research) بمبئی
    All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities)
هنگ كنگ

    City University of Hong Kong
    The Hong Kong Polytechnic University
    The Hong Kong University of Science and Tech
    The Chinese University of Hong Kong
    The University of Hong Kong


آخرین اخبار علمی کشور

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانشگاه های تراز اول ایران و جهان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانشگاه های تراز اول ایران و جهان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic