درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت استراتژیك پروژه ها در تخصیص منابع محدود همزمان با اجرای پروژه
بررسی قرارداد BOO در مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی
راهكارهایی برای توسعه زیر ساختهای شهری،با رویكرد تأمین مالی پروژ ه ای
مدیریت دانش با رویكردJIT و نقش آن در مدیریت استراتژیك پروژه؛ مطالعه موردی:ایجاد یك شبكه در داخل سازمان و اتصال آن به شبكه جهانی
طراحی مدلی جهت برنامه ریزی استراتژیك در خصوص مدیریت پروژه بر مبنای مدلهای بلوغ با رویكردی كمی
استراتژی تأمین و تدارکات پروژه
بررسی راهبردی تلفیق مهندسی ارزش در متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه
مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بكارگیری در شركتهایی با ساختار پیمانكاری عمومی
ارزیابی فازی و تخصیص قراردادی علل و ریسكهای مرتبط با تاخیرات پروژه های سد سازی دز ایران
كاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA)درتصمیم گیری و مدیریت ریسك
نقش قراردادEPC در كاهش تأخیرات و افزایش سود پروژه
تفکر استراتژیک رویکردی نوین در مدیریت استراتژیک
ارائه فاكتورهای ارزیابی و مدیریت ریسك برون سپاریIT (شهرداری)
استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی
مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات كارت سوخت
تضمین سلامت پروژه با نگاه استراتژیك
تحلیل تاخیرات ناشی از مدارك مهندسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی و مطالبه پیمانكار؛ نمونه موردی پل و نیروگاه در ایران
مطالعه كیفی برای شناسایی عوامل موفقیت پروژه در مراحل آغازین آن؛ موردكاوی: بررسی بخش نفت و گاز گروه مپنا در سال1386
فرآیند مرجع طراحی به عنوان زیرساخت مدیریت استراتژیك پروژه های نیروگاهی؛ (مطالعه موردی: شركت موننكو ایران)
مقایسه روشهای اجرای پروژه از منظر مدیریت تدارکات بر اساس استاندارد PMBOK
تسعه در مدل تحلیلی برای بررسی ادعاهای مالی در صنعت ساخت
بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه
تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه-منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بررسی كارآمدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بین المللی عمرانی؛ مطالعه موردی : اجرای پروژه میانگذر شهید كلانتری (دریاچه ارومیه)
بهبود برنامه ریزی پروژه با استفاده از مدلسازی عملكرد پروژه توسط روش پویایی های سیستم(System Dynamics)
موازنه هزینه -زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی
بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی
نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسك پروژه های ملی و استراتژیك
برنامه ریزی استراژیك شركتهای ساخت با استفاده از روش تركیبی- A’WOT مطالعه موردی شركت پیمانكاری
Strategic Project Management: problems, experience.
مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با ملاحظات قراردادی
مدیریت ریسك تداركات؛ راهبردی در موفقیت پروژه های عمرانی
تصمیم سازی استفاده از سیستم های طبقه بندی و كدگذاری ملّی به عنوان زیرساخت اطلاعاتی جریان كالا و خدمات مورد نیاز پروژه ها
ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی؛ ( مطالعه موردی: مركز تحقیقات مخابرات ایران)
پیش بینی تاخیرات در پروژه های سد سازی با استفاده از تئوری فازی
امكان سنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویكرد استراتژیك
THE PURPOSES AND METHODS OF PRACTICAL PROJECT CATEGORIZATION
مطالعات آماری با بكارگیری از روش دلفی به منظور تدوین یك سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مناقصات پیمانكاران
ارائه مدل مدیریت خرید پروژه
تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملكرد جهت كاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی
راهبردهای فنی بمنظور استقرار گروه تضمین محصول پروژه در آژانس های فضایی
بالندگی پروژه در سازمانها
معیارهای انتخاب معماری سرویسگرا در پروژ ههای نر م افزاری
پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح در پروژه های عمرانی با بهره گیری از شبكه های عصبی بمنظور كاهش هزینه
انتخاب راهبردی پروژه ها وتعیین هزینه تخصیص بهینه به هر پروژه با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی ریاضی
Applying strategic Management to the Information Technology Projects
انتخاب بهینه ناوگان ماشین آلات، تصمیم استراتژیك پروژ ههای عملیات خاكی
ارائه متدی برای محاسبه و آنالیز زمان تاخیر پروژه با توجه به كاهش تولید
بکارگیری AHP در استراتژی های مدیریت پسماند شركت صنایع كیمیای غرب گستر
کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژهدر شرکتهای ساختمانی
ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملكرد در پروژه عمرانی
ERP با رویكرد استقرار سیستم IT مدیریت استراتژیك
ارتقای اثربخشی مدیریت پروزه ها با برنامه ریزی استراتزیکی کارآمد
تدوین استراتژی انتخاب شركا یاپیمانكاران در زنجیره تامین پروژهای عمرانی
رتبه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی توان پیمانکاران از دیدگاه دستگاهای اجرایی،مشاوران،پیمانکران
Continuous Auditing in Project Management
مستندسازی در پروژه های تحقیقاتی
برنامه ریزی منابع انسانی و پایش پیشبرد فرآیندها در یك شركت مهندسی با تركیب سیستم متمركز برنامه ریزی پروژه ها با سیستمهای مدیریت اسناد و مدیریت جریان كار
بكارگیری مدیریت استراتژیك در انتخاب پروژه كاربرد مدل های عددی و غیرعددی
مروری بر استراتژی های حل اختلافات در ساخت از دیدگاه تاخیرات همزمان و مقایسه آن ها
بررسی و تحلیل کارآیی قراردادهای عمرانی به کمک شبکه مصنوعی عصبی
محیط قانونی و مقرراتی پروژه ها
برنامه ریزی و کنترل پروژه
معرفی استانداردهای مدیریت پروژه با تاکید به معرفی PMBOK
ساختار شکست کار پروژه (WBS)
بهینه سازی طراحی و اجرای پروژه های ساخت با رویکرد مهندسی ارزش
معرفی دو استاندارد مدیریت پروژه جهانی بر اساس آخرین ویرایش ها
مدیریت ارزش کسب شده
مدیریت کیفیت
مدیریت موثر پروژه ها ، با استفاده از دفتر مدیریت پروژه (PMO)
قراردادهای طرح و ساخت و EPC
روش های تحلیل و تعیین سهم تاخیرات پروژه به تفکیک پیمانکار و کارفرما
روش های تحلیل تاخیرات پروژه
مدیریت پروژه های بزرگ
مدیریت ریسک در پروژه های ساخت
مدیریت پورتفولیوی پروژه ها
مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت
مدیریت ادعا
جایزه تعالی مدیریت پروژه مدل PEM
ارائه درس آموخته های برنده جایزه بین المللی و ملی مدیریت پروژه
مروری بر نظامات اجرایی در پروژه قطار شهری مشهد
Risk Management Systems as a basis for Urban Management
پروژه فاینانس داخلی
شرکت برق منطقه ای خراسان
راهکارهای بهبود مدیریت پروژه در شرکتهای پروژه محور
پیاده سازی استاندارد PMBOK در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد
فرایندهای كاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای
نگاهی ساختاری به بحث ادعا در قراردادهای صنعت پیمانكاری و احداث
بررسی علل بروز اختلاف قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه در قراردادهای ساخت
اخلاق مهندسی
روش های حكمیت و حل اختلاف در طرح های عمرانی
مدیریت مخاطرات قراردادی و نقش آن در مدیریت پروژه
سازوكارهای بهبود شرایط قراردادی
علل شکل گیری ادعا در پروژه های اجرایی
مدیریت ادعا مرتبط با ریشه ها و عوامل ایجاد اختلاف
مروری بر منشأ اختلافات و ادعاها در پروژه های عمرانی
مبنا ، ریشه و عوامل ایجاد اختلاف در قراردادهای پیمانكاری
بررسی اثر تورم در بروز اختلاف در قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری و راهکارها
تعاریف و محمل های حقوقی موارد ادعایی در قراردادهای پیمانکاری
ادعا در صنعت پیمانکاری
مهندسی عمران در قرن بیست و یکم
بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی در حوادث کار
بررسی انواع قراردادهای تیپ فیدیک با تأکید بر طرح و ساخت و کلید گردان (EPC)
مهندسی عمران و مسئولیت های انتظامی
بیمه های مسئولیت و سایر بیمه های کارگاهی
بررسی تطبیقی روابط خدمات مدیریت طرح در ایران وجهان
مدل انتخاب مناسبترین روش اجرای پروژه
اخلاق حرفه ای در مهندسی عمران
حق الزحمه مشاوربرای مطالعات ابنیه فنی
بررسی ختلافات شرایط عمومی جدید و قدیم
آداب معاشرت در کسب و کار
Delay Factors in Procurement Execution of EPC Projects
Effective Inspection Successful Purchasing
استراتژی های خرید در شرکتهای هلدینگ عملیاتی
چگونگی مقابله با تحریم در حوزه تامین و تدارکات
جایگاه لجستیك پروژه
موارد مهم و کلیدی در فرآیند خرید و تامین کالا از منابع خارجی
تأثیرات پیاده سازی ERP بر بهره وری در زنجیره تأمین (بررسی موردی: لجستیک شرکت ایران خودرو)
ارتباط سیستم های مدیریتی با زنجیره تامین و مدیریت تامین
تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت زنجیره تامین SCM
تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مصر فکنندگان در شرکت های خدماتی کوچک و متوسط
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تدارکات الکترونیکی در سازمان با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (AHP)
بررسی جایگاه امور بازرگانی و قراردادی در سازمانهای پروژه محور
ساختار سازمانی در منبع یابی جهانی: تحلیلی در صنعت خودرو با استفاده از مطالعه موردی چندگانه
اولویت بندی اهمیت و کاربرد شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنایع لبنی شهرستان شیراز
مدیریت کیفیت زنجیره تامین –مفاهیم و كاربردها
مدیریت پروژه در بخش دولتی ایران : ویژگیها ، چالشها و راهکارها
خصوصی سازی ، راهکاری در جهت تامین مالی و مدیریت بزرگراه ها
امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان BOT
Project Feasibility:A Framework for Analysis
Portfolio Management and Management by Portfolio
طرح توسعه میادین گازی هوش و پالایشگاه پارسیان 2
بررسی علل تاخیرات بخش مهنسی در پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی
کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه
تخمین مدت زمان فعالیتهای پروژه با استفاده از نظریه فازی
بهینه سازی موازنه زمان - هزینه : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در عدم قطعیت هزینه ها
حل مسئله موازنه هزینه - زمان پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند شاخصه
یک رویکرد فازی براساس مفهوم الکترهI برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران
نظام اختتام ستادی پروژه در مدیریت پروژه
استقرار سیستم کنترل کیفیت ، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت
روش تعیین زمان بندی پرداختها در پروژه
تحلیلی بر عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه های سد سازی و میزان تاثیر کارفرما ، مشاور و پیمانکاران در آن
روشی برای سنجش میزان انطباق پروژه با استاندارد PMBOK
پیاد هسازی فرایندهای استاندارد PMBOK با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
شناسایی عوامل موثر بر بحرانی بودن فعالیتها در پروژه های بزرگ
Waste Management Practices in Construction Sites
بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه ها
مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژه های ساختمانی
ارائه مدلی برای در نظرگیری وابستگی عدم قطعیتها در شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود فرایند تحلیل کمی ریسک پروژه
بررسی کاربردی مدیریت ریسک، پروژه نیروگاهی
ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های بزرگ عمرانی
Humor in Project Management
ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی متوازن پروژه ها
بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران : پروژه های 3 عاملی
بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد پروژه در رروش مدیریت ارزش حاصله و کاربردهای آن
PROJECT PERMORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD
کاربرد انحراف معیار فعالیتها برای تعیین اندازه بافرها در زنجیره بحرانی
برآورد میزان تاثیر ذینفعان در پروژه های ساخت و ارائه روشی به منظور تحلیل و مدیریت ذینفعان
ارائه روشی تلفیقی جهت ایجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصمیم دانشی در پروژه ها
مدیریت خلاقانه پروژه های تحقیقاتی
اخذ و بازنمایی دانش تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران
Knowledge Management in IT Projects
طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی am/pm
عوامل موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت مدیریت منافع
مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران
مدیریت مجازی در پروژه های عمرانی (بررسی اعمال مدیریت مجازی در پروژه پایانه مترو فتح آباد 4 )
جایگاه انواع مطالعات پیش سرمایه گذاری در چرخه و موفقیت سرمایه گذاری پروژه
حوزه های کلیدی بهبود و توسعه مجموعه های پیمانکاری مدیریت پروژه (MC)
مدلی برای انتخاب پیمانکران براساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شده(SAW MADM)
رتبه بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکران با توجه به طبقه بندی ریالی پروژه ها : پروژه های 3 عاملی
نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلید گردان فیدیک و بررسی استفاده آنها در پروژه های مختلف
ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت سبد پروژه های سازمان های پروژه محور
تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه
CONSIDERATION OF MULTI-PROJECT MANAGEMENT ECONOMICAL EFFECTS
تجزیه و تحلیل سیستمی علل تاخیر پروژه های ملی ، مطالعه موردی : میانگذر دریاچه ارومیه
چشم انداز مدیریت پروزه سازمان و مدیریت یک جهان متحول
مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروزه های حفاری صنعت نفت : چالش ها و راهکارها
بررسی مقایسه ای فرایند مدیریت انتقال تکنولوزی با مدیریت پروژه (مطالعه موردی - مترو تهران )
رابطه سایز پروژه و رویکردهای مدیریت پروژه
شناسایی و کنترل عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در سیستم اجرای پروزه ها (PDS)
Good Governance and Project Management
متدولوژی مدیریت کسب شده با رویکرد فازی
بررسی کارایی استاندارد (pmbok)برای مدیریت پروژه ها با مدلسازی فازی
مدل تصیمی گیری خبره چند معیاره فازی برای مطالعات اماکن پذیری پروژه های تحقیقاتی
FUZZY APPROACH TO PROJECT DELIVERY SYSTEM SELECTION
استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور انتخاب سبد پروژه سازمانی مطالعه موردی
ارائه راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک
تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه
سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه
هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه ها
تحلیل بازه های اطمینان : رویکردی ریسک- محور به منظور تعیین مقادیر کم ریسک عدم قطعیت ها برای پروپوزال مناقصه
System Dynamics Approach to Optimum Response Selection in Construction Project Risks
مدل بودجه بندی چند پروژه ای برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها
روش تحلیل در جریان تاخیرات پروژه ها
کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان - هزینه پروژه ها
یک روش منصفانه برای مسئله زمانبندی پرداختها در مدیریت پروژه
موازنه زمان - هزینه در شبکه های دارای زمان های احتمالی PERT با استفاده از الگوریتم ژنتیک
حل مسائل زمان بندی پروژه ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح شده
حل مسئله زمانبندی پروزه های دارای محدودیت منابه (RCPSP)با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع(Tabu Search)
ساختار شکست کار - اولین ابزار مدیریت پروزه
ساختار شکست کار پروژه های اکتشاف نفت
قابلیتهای نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پیاده سازی استاندارد PMBOK
مدلی برای مستندسازی دانش پروژه براساس سطوح مختلف سازمان و استاندارد PMBOK
مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا
مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح ، تشریح یک برداشت نادرست
بررسی تلاش های انجام گرفته به منظور بهینه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
مهندسی ارزش در تغییر روش اجرایی خاک جایگزین کانال Z-MC
بهبود قابل توجه عملکرد پروژه ها : مطالعه مقایسه ای مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و مهندسی ارزش
کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی
کاربرد بهینه سازی کولونی مورچه در زمان بندی پروژه با منابع نامحدود
نقش پدافنند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی (PMIT) سیستم مدیریت پروژه دفاعی ایران(IDPMS)
مقایسه نرخ تولید نیروی انسانی در فرایند طراحی گروه کار
مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه ها
تخصیص منابع انسانی در پروژه های چندگانه مطالعاتی
مشارکت (Partnering) رویکردی جدید در سیستم های اجرای پروژه
کاربرد ابزار اشراف مغزی ندهرمن در تشکیل تیم های موفق پروژه
آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژه کشور
Determination of Critical Cultural Factors In Construction Project
بررسی و تحلیل وضعیت نشر کتابهای مرتبط با مدیریت پروژه در ایران
The Role of Knowledge Management in NPD for Highly Competitive Markets
برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمان بندی CCM : مطالعه موردی
یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی و طرح درسی دانشگاهی برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
تامین تجهیزات الکترونیکی (تتا) در شرکتهای پروژه محور
تامین مالی پروژه ههای ICT
Advance Technologies Appliance in Pipeline Project Management
ساختارها و رویکردهای انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز ، نقد و بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران
به کارگیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها ، یک مطالعه موردی
Implementing TOPSIS Method for Project Selection Under ، Fuzzy Environment
ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی
یک سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیک پورتفولیو
Determination of Organizational Project Management - Maturity in Construction Companies based on OPM 3
ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره fuzzy topsis و fuzzy sawبرای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و مقایسه نتایج آن ها
ارائه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژه های اقتصادی R&D - مطالعه موردی صنعت داروسازی
وضعیت منابع مالی خارجی در تامین مالی پروژه های ایران
رویکرد بخش دولتی به مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه ها - ساختار و عملکرد
ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح MC در نظام های فنی و اجرایی رایج کشور
برنامه ریزی پروژه در سازمان های پروژه محور
برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش ترکیبی AWOT - مطالعه موردی شرکت پیمانکاری
مدلی نوین در متدولوژی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات - مطالعه موردی پروژه کارت سوخت
سیستم پشتیبان تصمیم گیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی
بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک
طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمان های پروژه محور
تغییر فرآیند تامین مالی پروژه های مشارکتی در نظام بانکی کشور ( مروری بر تجربه بانک صنعت و معدن )
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه
ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمانهای پروژه محور
شناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا
Impact of Computer-mediated Communication on Virtual - Teams Performance: An Empirical Study
ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه با معیارهای فازی - مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه
پیاده سازی مدیریت زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت زمان و مدیریت عدم اطمینان در پروژه
ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت یکپارچه تهدیدها و فرصت ها با استفاده از سیستم دینامیک
A project management risk model for developing countries
ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی
بررسی و مقایسه چارچوب های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی و شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت
ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی
project risks assessment by using mathematical theory of evidence under uncertainty conditions
بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه
شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های MEPCC با به کارگیری روش Cognitive Mapping
Modeling and Simulation of Quality Management Process
PARTNERSHIPS BETWEEN GOVERNMENTS, FIRMS - COMMUNITIES, AND NEW SOCIAL MOVEMENTS
تجزیه تحلیل و تفاسیر مفاد فسخ ، خاتمه و تعلیق در شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه های عمرانی کشور
بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی - مطالعه موردی
مدل تلفیقی از شاخص های کمی و کیفی جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ملی
افت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژه کشور
Choosing appropriate Project Delivery System by using ANP based - on the risk criteria
انتخاب پروژه با ریسک بهینه بر اساس روش GAHP فازی
بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری - مطالعه موردی نیروگاه گازی جنوب اصفهان
ارزش در معرض ریسک ، متغیری جهت پیش بینی میزان سود ، مختص شرکت های چند پروژه ای
تعمیم الگوی طرح سیستم های سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژه های عمرانی
بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشور طبق روش های قرارداد مشروط و سرمایه گذاری مشترک
ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT - مطالعه موردی در حوزه شهرداری
ارائه یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیند کسب و کار برای شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت
تاثیر نرخ تورم در تحلیل ریسک پیش طرح فرآوردی پودر سیلیس در کشور
طراحی مدل اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی بر اساس تئوری بلوغ
بررسی مدل های بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمان
تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر در موفقیت اجرای طرح سد
بررسی مفهوم عدم قطعیت در پروژه و چرایی و چگونگی مدیریت عدم قطعیت - فراتر از مدیریت فرصت ها و تهدیدات
اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور
همکاری پیمانکاران جزئ در تخصیص منابع مشترک با رویکرد نظریه بازی ها ی همکارانه
ارانه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه های عمرانی
مدیریت سبد پروژه راهکاری بر کنترل نقدینگی پروژه های EPC
ارائه مدل برون سپاری در بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای فیدیک - مطالعه موردی پروژه طراحی و اجرای خط 7 متروی تهران
ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی بر اساس PMBOK
تعیین نقاط ضعف و قوت پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز ایران بر اساس شاخص های اصلی موفقیت پروژه ها
بررسی دلایل فسخ قراردادهای پروژه های فنی و ساختمانی - مطالعه موردی پروژه های فنی و ساختمانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ارائه یک مدل مالی ربای پروژه های BOT آزادراهی ایران
برنامه ریزی پیمانکاران جز در پروژه های ساحت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه
ارائه مدلی تلفیقی برای تعیین عوامل و محدوده موفقیت پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط
تقابل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی ایران و شرایط تامین مالی به شیوه قرضی با استفاده از وام با اعتبار صادراتی
بازشناخت عوامل موثر در ناکامی پروژه های فناوری اطلاعات
اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل OPM3 با استفاده از روش AHP
مقایسه رویکردهای مختلف تحلیل ریسک در انتخاب سبد پروژه ها
مقایسه تطبیقی بین مدل های بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکت هایی با ساختار پیماتکاری عمومی
بهینه سازی در اولویت بندی سبد پروژه ها با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی
تاثیرنظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخش ICT کشور
Cultural Issues in Multi - cultural , Mega-Project Environments
توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3 در شرکت مپنا
طراحی سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
انتخاب سیستم اجرای پروژه بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک
بررسی دلایل افزایش هزینه در طرح های عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تعیین مسیر تعالی سازمان با استفاده از مدل OPM3
ارائه متدولوژی برای طراحی ساختار سازمانی و شرح مسئولیت ها بر اساس استاندارد مدیریت پروژه
مقدمه ای بر روانشناسی مدیریت پروژه
مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات
شاخص های کلیدی در ارزیابی حدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو
بررسی اثر نظریه منحنی یادگیری در عملکرد گروه های کار در یک کارگاه در ایران
ارتقای سیستماتیک فرآیندهای مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه CMMI
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 2004
ماتریس تعالی سازمان های پروژه محور
ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش در بانک های اطلاعاتی
مدلی برای مدیریت پروژه های تکامل کیفیت خدمات الکترونیکی فناوری اطلاعات
بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفتده از نرم افزار satraPM
مروری بر روش های ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روش های ارزیابی در انتهای پروژه
تفکر ناب در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
ارزیابی عملکرد افراد با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های فازی در بخش مهندسی
بررسی بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد کارگاهی با در نظر گرفتن این روش
دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
ارائه یک متدولوژی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت موثر منابع انسانی منطبق با PMBOK
استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقا سطح بهره وری منابع انسانی
مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
طراحی متودولوژی مدیریت پروژه PMM با استفاده از متودولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم های SSADM بر پایه استاندارد PMBOK
بررسی موجودیت دفتر پروژه PMO (Project Management Office)در ایران - رویکرد توصیفی
الگوی تحلیل ارزش حاصله در سبد پروژه ها
بررسی اثر زمان در ریسک فعالیت ها
مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی - در مرحله بهره برداری
ارزیابی فازی علل افزایش زمان ( تاخیرات ) در پروژه های سد سازی کشور
مطالعه و بررسی استفاده از عامل های هوشمند برای کاهش اثر ضربه ای شلاقی در مدیریت زنجیره تامین
ارائه مدلی پیشنهادی جهت اجرای مهندسی ارزش در پروژه
امکان سنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک
بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه های اکتشاف نفت
مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی
کاربرد مدلسازی آماری جهت تخمین هزینه های باقی مانده تا تکمیل پروژه - توسعه ای بر رویکرد ارزش کسب شده
انتخاب مناسب ترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جاده های جنگلی
نقش EVPM در افزایش بهره وری پروژه ها
آنالیز سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل بودجه در پروژه ها ی اجرایی
زنجیره بحرانی - رویکردی جدید در مدیریت پروژه یا همان داروی قبلی در بسته بندی جدید
CCPM واقعیت یا آرزو
مطالعه موردی مدیریت ریسک بر اساس استاندارد PMBOK
مدلی جهت تعیین مسیر بحرانی بر اساس فاکتورهای هزینه ، زمان و ریسک
خصوصیات و روش های حل مسئله زمان بندی چند پروژه ای با محدودیت منابع
کنترل درآمد ، کنترل نقدینگی و مدیریت هزینه های مالی پروژه ها با استفاده از تکنیک ارزش حاصله
یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده های بازه ای در مدیریت پروژه
ارائه روشی کاربردی جهت پیاده سازی روش مدیریت ارزش کسب شده
uncertainly management in perspective of opportunity management
روش استاندارد فازبندی ، برنامه ریزی و کنترل اجرای طرح در پروژه های فضایی
تحلیل کیفی ریسک های پروژه به کمک مدل های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری
تخصیص منابع ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها
شناسایی و بررسی ریسک و چالش های بخش P در قراردادهای EPC از منظر پیمانکاران
using fuzzy delphi method in fuzzy project scheduling problem
استراتژی شرکت در مناقصه - تعداد مناقصه گران و قیمت پیشنهادی
ارزیابی ریسک شبکه های PERT با استفاده از برشهای مستقیم یکنواخت در محیط فازی
رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک
بررسی الگوهای آنالیز تاخیرات همزمان پروژه های ساخت
روش ارزش زمانی پول در اثر سنجی تاخیرات کارفرما در انجام پرداخت های قراردادی
تطبیق الزامات سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE در مدیریت اجرای پروژه
بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
بررسی تحلیلی تکرار مداوم انحرافات و ضعف عملکرد پروژه ها در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
بررسی نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه های اجرایی سازه های آبی
ترکیب مدیریت ریسک با فرآیند حل خلاق مسئله به منظور مدیریت رویدادهای غیر منتظره
مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان
روش مسیر بحرانی فازی بر اساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه
رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه زمان کیفیت
ساختار اجرای مدیریت ارزش کسب شده EVMSمبتنی بر استاندارد ANSI
ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت های پروژه در شرایط فازی با استفتده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی
کاربرد مدل تلفیقی مههندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های صنعتی
بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسایل موازنه زمان - هزینه پروژه - کاربرد در فشرده سازی زمان بندی تولید
پیشرفت ها و چالشهای جدید در زمان بندی پروژه
نحوه انتخاب مشاور برای انجام مطالعات و طراحی پایه پروژه خط 7 متروی تهران
مدیریت روابط تامین کنندگان در سازمان های پروژه مدار
رویکرد استراتژیک به تامین و تدارکات در سازمان های پروژه محور
An Integrated Continuous Auditing Project Management Model (CAPM)
events analysis in project networks with fuzzy activity Times : An Applicable Approach
قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزش
معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی محصول در 9126 ISO/IEC
پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
کاربرد پایگاه داده در آماده سازی بستر مدیریت پروژه
بازنگری تجربه مهندسی مجدد در سازمانی پروژه محور
آسیب شناسی در حوزه مدیریت پیمانکاری
ساختارها و رویكردهای انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز نقد و بررسی عملكرد شركت ملی نفت ایران
بكارگیری مدیریت استراتژیك پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها: یك مطالعه موردی
Implementing TOPSIS Method for Project Selection Under Fuzzy Environment
ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی
یك سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیك پورتفولیو
Determination of Organizational Project Management Maturity in Construction Companies based on OPM٣
ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy TOPSIS برای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانكاران و مقایسه نتایج آنها
ارائه یك رویكرد جدید فازی برای انتخاب پروژههای اقتصادی R&D ( مطالعه موردی: صنعت داروسازی
وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران Fulltext
ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج كشور
برنامه ریزی پروژه ها در سازمان های پروژه محور
برنامه ریزی استراژیك شركتهای ساخت با استفاده از روش تركیبی -A'WOT مطالعه موردی شركت پیمانكاری
مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: پروژه كارت سوخت
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویكرد مدیریت ریسك های مالی
بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک
طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمانهای پروژه محور
تغییر فرآیند تامین مالی پروژ ههای مشاركتی در نظام بانكی كشور ( مروری بر تجربه بانك صنعت و معدن
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه
ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمانهای پروژه محور
شناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا
ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه با معیارهای فازی
توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمان بندی تولید نرم افزار در شرایط فازی
بکارگیری زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت زمان و مدیریت عدم اطمینان در پروژه
مدیریت یکپارچه تهدیدها و فرصت ها با استفاده از سیستم دینامیک
A project management risk model for developing countries
ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی
بررسی و مقایسه چارچوب های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی و شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت
ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی
project risks assessment by using mathematical theory of evidence under uncertainty conditions
بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه
شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های MEPCC با به کارگیری روش Cognitive Mapping
enviromental management techniques in sustainability landscape design
احداث شبکه مجزای آب شرب از بهداشتی در شهر قم
تدوین الگوهای تیپ ساختار شکست کار پست و خطوط انتقال نیرو
ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب - مطالعه موردی مراغه و مرند
طراحی سیستم محاسبه میزان پیشرفت و ردیابی پروژه از طریق شبکه اینترنت ITTS - پروژه توسعه سایت های BTS شبکه موبایل در سطح کشور
نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه - پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه ای غرب
مدیریت زمان در اجرای خط انتقال 400 کیلو وات - یزد 2 - نیروگاه جنوب اصفهان
بازنگری تجربه مهندسی مجدد در سازمانی پروژه محور
Management of rural development projects in Iran ( with emphasis on people’s participation)
بررسی تحلیلی تأثیر افزایش قیمتهای نا متعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار (صنایع نفت گاز و پتروشیمی)
( BOT) برآورد هزینه کل پروژه در قرارداد های واگذاری امتیاز
بررسی و ارزیابی کیفی ریسک پروژههای عمرانی با رویکرد فازی
شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژههای نیروگاهی مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
معرفی متدولوژی دایره ای ذینفعان ( Stakeholder Circle Methodology ) و کاربرد مدل عملی برای مدیریت ذینفعان در پروژه های برون سپاری حوزه شهرداری
EPC امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های
شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات در رویارویی با مناقصات
Studying the deployment of PM Office in Project- Based Organizations
ظرفیت سازی های لازم برای موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژه های بین المللی
معرفی مدل انتخاب پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی آرمانی
بررسی استراتژی شرکت در مناقصات و ارائه چارچوب برای شرکت های پیمانکاری بزرگ؛ با رویکرد مدیریت سبد پروژ ه ها
مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی
طراحی یک مدل برای ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه ها ( مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه CPM3)
مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور
EPC بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های
ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری در انتخاب بهترین تامین کننده با دو رویکرد AHP , ANP
استفاده از الگوریتم ژنتیک و قوانین تقدمی برای حل مساله زمانبندی چندپروژهای با محدودیت منابع محدودیت منابع
Organizational Project Management Implementation in Iranian Project Practitioners
فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینهی تیمهای پروژه- محور مجازی
بررسی عوامل خزش محدوده در پروژه های نیروگاهی با توجه به استاندارد PMBOK
ارائه دیدگاهی مدیریت گرا در تعیین درجه اهمیت فعالیت ها و رتبه بندی آنها
A fuzzy regression decision methodology for Six Sigma projects selection
تعیین سطح بهینه اختصاص منابع عملیاتی به پروژه
Angular Fuzzy Fault Tree Analysis for Construction Projects Delay
A memetic algorithm for the resource- constrained project scheduling problem
کاربرد توزیع وایبل به عنوان توزیع حاکم بر مدت زمانِ فعالیت ها در روش پرت
ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده ( EVMS)
Project Time Management as a Critical Risk for S. T. P. C Project
بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر
ارزیابی ریسک و عدم اطمینان در پروژه های سد سازی ایران با استفاده از روش AHP
ترکیب تکنیکهای CCM و EVM جهت مدیریت پروژه
ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور ( مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
Assessing innovation and project performance by a hierarchical structural model
توسعه یک سیستم نوین زما نبندی پروژه در محیطهای احتمالی با مدیریت زنجیره بحرانی- مطالعه ی موردی در بخش فراساحل فاز 17 و 18 پروژه ی پارس جنوبی
عوامل بروز مغایرت در برنامه و عملکرد پروژه ها در سازمان های پروژه محور
ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های مهندسی با استفاده از روش DEMATEL ( مطالعه موردی پروژه فاز های 17 و 18 پارس جنوبی)
بررسی کمی تأخیرات در پروژههای عمرانی ملی
ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه ها
Data Mining in Construction’s Project Time Management - Kayson Case Study
عارضه یابی در چرخه عمر پروژه مبتنی بر نمودار علت و معلول و نمودار پارتو
نقدی بر برنامه ریزی رایج در طرحهای عمرانی با استفاده از فلسفه ساخت و ساز ناب ( lean construction)
آنالیز مسیر بحرانی منابع محدود بر پایه شبیه سازی رخدادهای گسسته و بهیه سازی گروهی اجزا
تخصیص منابع با استفاده از تغییر مدت فعالیتها در محدوده مجاز
Earliest Times of Events in Fuzzy Critical Path Analysis
برنامه ریزی پروژه با وجود منابع محدود بهوسیله الگوریتم ایمن
بررسی فرآیند مدیریت تغییرات در پروژه های نیروگاهی ( مطالعه موردی: شرکت مپنا)
پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی
طراحی پیکره دانش مدیریت پروژه برای پروژه های عظیم سرمایه ای کشور
ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و انالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران
ارائه مدلی مبتنی بر اعتماد جهت حل بهینه ادعا بین عوامل درگیر پروژه
بررسی عوامل بروز دعاوی در پروژه های زیربنایی ایران مطابق با استاندارد PMBOK
انتخاب سبد پروژه با ریسک بهینه مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای
بررسی و مقایسه چارچوب های اندازهگیری عملکرد ارائه شده برای شرکت های طراحی و مهندسی مشاور
Selecting Engineering Partner for EPC Projects; a Fuzzy AHP Approach
ارائه یک مدل مدیریتی برای انجام پروژه های فناوری اطلاعات در سطح ملی
معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی ( PPP )
در نظرگیری عدم قطعیت مقادیر کار در مناقصه نامتوازن
بررسی مشکلات پیمانکاران و افزایش مدت اجرای پروژه ها
مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه های شهری مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب
ضرورت حضور عامل مدیریت طرح (MC) در تعامل با شرکت های پیمانکاری عمومی و کارفرما در پروژه های عمرانی شبکه مخابرات سیار
As Project Management evolves a new set of issues is demanding attention
برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP - مطالعه موردی شرکت پیمانکاری
ارزیابی عملکرد پروژه های خاتمه یافته در سازمان های پروژه محور با استفاده از تکنیک SMART
پروژه های پیمانکاری و مهندسی: روشی براساس ارزش تحت ریسک برای تعادل سبد پروژه
ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوهسازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK
نظام مدیریت پورتفولیو پروژه ( PPM) چیست و چرا؟
ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکرد غیرقطعی
رویکرد فرایندی یکپارچه به مدیریت درآمد در پروژه های ساخت
ارائه ی یک مدل ترکیبی فازی جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان پروژه ( مطالعه موردی در حوزه ی صنعت)
The Comparison Study of Project Success Models for Extending the Excellence in Projects
ریسک ها و فرصت های اجرای پروژه به روش کنسرسیوم با تاکید برچارت سازمانی
بررسی علل نا کارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار برتر با استفاده از مدل AHP
کاربرد روش منطق شهودی در مسئله انتخاب پروژه
ارزیابی دو مدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی
ارزیابی و انتخا ب پروژه با استفاده از یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر– یک
ضرورت پذیرش پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs)
شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموعه قراردادهای B. O. T نیروگاه های برق کشور
اولویت بندی علل تاخیر بخش مهندسی و تدارکات در پروژه های توسعه پالایشگاه ها با رویکرد MADM
بررسی مدل های بالندگی در مدیریت پروژه و شناسایی خطوط راهنما جهت انتخاب مدل متناسب
Developing PEM using ICB standard to achieve Integrity & relationship between them
ارائه مدلی یکپارچه برای فرآیند مذاکره در قراردادهای بین المللی
تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
Application of 0-1 Fuzzy Programming in Optimum Project Selection
انتخاب روش مناسب اجرا پروژه های گازرسانی با استفاده از AHP و TOPSIS فازی
نقد و مقایسه شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین المللی ( ICE ، JCT و فیدیک ) از منظر تمدید زمان
ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام
انتخاب روش اجرای پروژه با استفاده از روش TOPSIS فازی سلسله مراتبی
طراحی نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش پروژه
ارائة مدلی سیستمی و چهارچوبی راهبردی برای مدیریت پروژه های توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرها
انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و تجمیع نظرات گروه
راهکارهای دستیابی به سرآمدی در مدیریت پروژه بامعرفی قراردادهای بین المللی NEC
ارائه الگوریتمی جهت انتخاب سیستم تدارک پروژه ها با تمرکز بر روش دوعاملی
عوامل تاثیر گذار بر اثربخشی کار تیمی در سازمانهای پروژه محور
ارائه ی روش جدیدی برای حل مسأله ی برنامه ریزی با تابع هدف NPV و Makespan با استفاده از مدیریت زنجیره بحرانی
بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی بلند
معرفی یک چارچوب شایستگی برای مدیران پروژه و ارزیابی آنها با استفاده از یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی جدید
تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اثربخشی پروژههای ساختمانی ( مطالعه موردی پروژههای ساختمانی اصفهان)
ارزیابی مدیریت منابع انسانی در پروژه های بزرگ نفت و گاز ایران و ارایه راهکارهای اصلاحی
مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی
تدوین روش اجرایی رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
تدوین فرآیند پروژه های عمرانی از شروع تا خاتمه
Integrating Risk Management as an effective approach to Root Cause Analysis
استفاده از سیستم خبره در متد مدیریت ارزش کسب شده(EVM) جهت کنترل و مدیریت بهینه پروژه ها
تجربه مدیریت پروژه های عمرانی درشرکت آب وفاضلاب استان مرکزی
مدیریت پروژه برای شبکه های فازی
پیمان PC در پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بجنورد
ارزیابی عملکرد پروژه های بهینه سازی و افزایش کارایی بخش تولید صنعت برق
ستاپ: سیستمی برای مدیریت کلان پروژه های وزارت نیرو
پیاده سازی سیستم های مکانیزه یکپارچه مالی در بخش طرح تملک ودارائیها
Close- Down Process in Global Projects
ارائه الگو و متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی - صنعتی ؛ مطالعه موردی: بنادر دریایی
مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه
حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم ژنتیک
آگاهی از تغییرِ مسیرِ بحرانی در طول اجرای پروژه به کمک روش زمان کسب شده (ES)
یک روش برنامه ریزی آرمانی فازی برای بهینه سازی موازنه زمان_ هزینه
آنالیز دلایل تأخیرات در پروژه های پتروشیمی
تسطیح منابع به روش INLP اصلاح شده
بررسی علل عمده تأخیر در خدمات مهندسین مشاور: مطالعه موردی
Quantitative and Qualitative Analysis of Execution of Project Management Standard in Civil Projects of Iran ( Case Study: Gharargahe Sazandegi Karbala)
A multi- criteria decision making model for selecting estimating method in project scheduling
ارایه یک روش ابتکاری برای حل مسئله کمینه کردن بیشینه زمان تکمیل فعالیت ها بر اساس روش شبیه سازی ذوب
مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاپ
ارائه مدلی جهت رتبهبندی ریسک فعالیتهای پروژه با استفاده از روش AHP
فرآیند اختتام پروژه در پروژه های شامل عملیات نگهداری و پشتیبانی ( پروژه های نیروگاهی)
مدل برآورد هزینه در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی دفاعی
ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز
مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP
بررسی علل تأخیرات پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی صنعت سد سازی استان کرمانشاه )
ارائه مدلی برای مدیریت ناشناخته های ناشناخته برمبنای استاندارد PMBOK
زمانبندی پروژه فازی در حالت پرداخت ها بر اساس پیشرفت
ارائه مدل تحلیل تصادفی ریسک برمبنای ماتریس احتمال، تاثیر و مدیریت پذیری
کاربرد نرم افزار«SatraPM» در سازمان های دولتی پروژه محور- مطالعه موردی: سازمان توسعه برق ایران
بهینه سازی جریان نقدینگی پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی خطی
پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی
بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرح های نیروگاهی ( مطالعه موردی؛ شرکت مپنا )
کاربرد تلفیق فرایند های مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه ها
اولویت بندی ریسک های تاخیر درتکمیل پروژه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM) و تکنیک FMEA
بهینه سازی عملیات خاکی با در نظر گرفتن شرایط تورم در هزینه ها
بررسی کلان نگر علل تاخیر در پروژه های پتروشیمی در دهه اخیر
تحلیل و کاربرد تکنیک های نوین شناسایی ریسک در پروژه های تونل سازی
چالش های موجود درکاربرد دانش مدیریت پروژه در ایران
بررسی تاثیرات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت مدیران و پروژه
مدیریت دانش ضمنی و تجربیات پروژه
کاربرد تصمیم گیری فازی در مهندسی ارزش
مطالعه موردی قراردادهای متعارف عمرانی از منظر ریشه یابی دعاوی ساخت
VALUE ENGINEERING AND THEORIES OF THE FIRM
بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک های پروژه
نقش مهندسی ارزش در مدل های مدیریت پروژه
مدل تلفیقی مهندسی ارزش و گسترش کارکرد های کیفیت QFD
طراحی و تدوین الگوی مستندسازی تجارب مدیران پروژه
تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت مهمترین علل بروز دعاوی
پیش بینی میزان ادعاها در پروژه های زیربنایی ایران با کمک شبکه های عصبی
ارائه مدل پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در پروژه های سه عاملی
مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور
جایگاه شورای شهر در مدیریت احیا بافتهای تاریخی مطالعه موردی ( نقش شورای شهر در احیا محله نبادان ابر کوه )
ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی ( مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزه های کسب شده پروژه در شرکت فراب
مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران
روش جدید سایزدهی اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با فعالیت های تصادفی
ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی پروژه های سد سازی
باز آفرینی راه ها خلاق همسوسازی تصمیمات راهبردی در فرایند مدیریت سبد پروژه
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم شرکت یا عدم شرکت در مناقصات ، در شرکتهای رتبه 1 پیمانکاران ایران
معیارهای انتخاب پیمانکار از دیدگاه دست اندرکاران صنعت ساخت ایران
تخصیص ریسک در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای مهندسی تدارکات - ساخت (EPC)
آنالیز ریسکهای اثر گذار بر طرح توسعه ، یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل - فازی
سیستم انگیزشی و تسهیم دستاورد در سازمان های پروژه محور
تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
هزینه های کیفیت پروژه های ساخت
حل مسئله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری زنبورهای عسل
انتخاب سبد استراتژی بهینه مقابله با ریسک در سازمان های پژوهشی پروژه محور
ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعیین سهم هر یک از عوامل
بررسی وضعیت مدیریت ریسک در صنعت ساخت ریسک کشور
برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور محمد امیر نیکجو
Interface Management in Mega Oil Refinery Projects
مدلسازی برآورد اندازه ، زمان و بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای
استفاده از تکنیک SIR در راستای بررسی معیارها و روشهای انتخاب پیمانکاران
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های احداث سیلو
بررسی علل تاخیر در زمان اجرای پروژه های کرخه
نقش پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در مدیریت تدارکات پروژه
شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سامانه های اطلاعاتی مدیریت درسیکل حیات پروژه
Analytical comparison between BOT-BOOT-and PPP project delivery systems
بهبود عملکرد پروژه های ساخت با طراحی بهینه بافرها براساس تفکر ناب
اخلاق در مدیریت پروژه
مقایسه تطبیقی نشریه 5490 با قراردادهای تیپ FIDIC و EJCDC از منظر ریسکهای قراردادی
بومی سازی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت ملی حفاری ایران
Impacts of Engineering, Planning and Communication on Construction Productivity
شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت ، پیمایش در پیمانکاران گریدهای 1-3 تهران و کاربرد رویکرد PMBOK در تفکیک محیط
Fuzzy Method for Project Success Achievement
A critical investigation into the implementation of TQM within consrtuction SME
.در پروژه های زیربنایی( Public – Private Partnership) چارچوب پیمان
ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان
شناسائی فاکتورهای حیاتی موفقیت در پروژه های تغییر استراتژیک ( مطالعه موردی: شرکت نوین سازان تمدن ماد)
مطالعه موردی در پروژه سد و نیروگاه آبی سیمره:( PMBOK مستندسازی دانش فنی با رویکرد)
( در شرکت ایران خودرو ( فاز 1OPM ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس استاندارد 3
تأمین منابع مالی در روشEPC,چالش های فراروی و ارائه راهکار,مطالعه موردی پتروشیمی ایلام
شناسایی موانع و راهکارهای عمده ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور
طراحی مدل و دستورالعمل ایجاد، کنترل و آرشیو سازی مدارک و مستندات براساس سیستم مدیریت کیفیت در پروژه خط 7 متروی تهران ISO استاندارد 9001: 2008
شناسایی مهمترین چالش های سیستم های اجرایی حال حاضر در ایران
CRITICAL CONSTRUCTABILITY ACTIVITIES IN BUILDING PROJECTS
. با نگاهی بر سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات. ( ITPM) مدیریت راهبردی پورتفولیوی فناوری اطلاعات
واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت
طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی در شرکت های فراب و مپنا
ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه گرا
مقایسه عملکرد و ویژگیهای کارفرمای دولتی و خصوصی در پروژه های چهار عاملی مدیریت طرح کشور
قدرت همکاری مجازی در مدیریت پروژه : مطالعه موردی تیم های موفق
The role of PMO in establishing knowledge management networks
بررسی امکان پذیری استقرار استاندارد های مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور ایران از منظر نظام فرهنگ سازمان
پروژه های صنعت برق ؛ BOT بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قراردادهای
در برنامه زمان بندی PERT مقایسه زمان شناوری فازی با زمان شناوری
تحلیل مسائل زمانبندی پروژه ها مبتنی بر سیستمهای چند عاملی
ارائه مدلی ریاضی برای سرمایه گذاری در سبد پروژه تحت یک سنجه ریسک
زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریانهای نقدی تنزیل شده تحت شرایط تورم
شناسایی و ارزیابی کمی عوامل موثر در ارزیابی مناقصه گران در مناقصات پیمانهای سه عاملی با رویکردAHP
کاربرد فرآیندSHAMPUدر مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک سد های خاکی با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم ها
کاربرد الگوریتم شبکههای عصبی جهت تخمین زمان و هزینه پروژههای عمرانی به همراه ساخت مدل برای پروژه احداث سیلوهای بتنی
طراحی مدلی برای شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پروژه های ساخت
ارائه مدل هیبریدی فازی جهت انتخاب پروژه با رویکرد مدیریت ریسک در شرکت های پیمانکاری کشور
استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره جهت مدیریت پروژه در شرایط عدم قطعیت
بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار
معرفی یک الگوریتم جدید برای محاسبه مسیربحرانی فاری شبکه پروژه
آنالیز ریسک پروژه بر اساس الگوریتم TOPSIS و تحلیل ضرایب همبستگی ( مطالعه موردی: صنعت توزیع گاز)
1 برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در اجرای پروژه ها NPLP ارائه روش
Solving a multi- objective multi- mode resource- constrained project scheduling problem with discounted cash flows
یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسئله موازنه هزینه- زمان- کیفیت در شبکه پروژه
شناسایی ریسکهای بیمه پذیر در پروژههای سرمایه گذاری نیروگاهی
بکارگیری روش زمانبندی کسب شده در مدیریت ارزش کسب شده ( ES)
شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های مجازی
PMBOK ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه براساس استاندارد
PMBOK چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد
ارائه چهارچوب سیستم کارا در برنامه ریزی پاسخ به ریسک پروژه های شهری: ترکیب روش استدلال مبتنی بر مورد و تحلیل پوششی داده ها
Evaluation of Information Technology Portfolio Management Software Using a Fuzzy Logic Algorithm
نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه های محتمل پروژه احداث کارخانه
یک سیستم هوشمند برای مدیریت هزینه پروژه در پروژه های ساخت
مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه
بررسی و طبقه بندی علل تأخیرات در پروژههای ساخت ( مطالعه موردی در نیروگاههای سیکل ترکیبی)
بررسی و مقایسه انواع تکنیک های تحلیل تاخیرات در پروژه های ساخت
بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه( PMIS) برای خطوط انتقال نیرو
استفاده از روش بردار ویژه برای ارائه مدلی جهت تعیین امتیاز ریسک در هر پروژه
A Methodology to Build an Effective International Joint Venture Team ( Between Iranian and Foreigners)
رهیافتی بر تهیه اسناد یکپارچگی در پروژههای زیرساختی ( مطالعه موردی پروژه بخش خشکی احداث پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی)
متدلوژی مدیریت ارتباطات 1 پروژه ها در کیسون و سوابق اجرای آن
. PMBOK تجربه پیاد ه سازی سیستم جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد
ارزیابی ریسکهای پروژه های احداث متروی تهران
دروسی که باید بیاموزییم! ( EPCI) پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه های فراساحل
مقایسه تطبیقی سیستم های مدیریت کیفیت ( استاندارد ایزو 9001: 2008 ، مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK مدیریت کیفیت براساس TQM)
HS مطالعه تطبیقی روشهای حل مسأله موازنه زمان هزینه با
توسعه ماتریس ریسک و متغیرهای ارزیابی کیفی ریسک در یک پروژه پالایشگاه گاز
تعیین دوره بهره برداری در قراردادهایBOT با استفاده ازرویکرد پویایی سیستم
به کارگیری مدلهای رگرسیونی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله
توسعه موثر و مفید ساختار شکست کار 1( wbs)نیاز مدیریت اثربخش پروژه ها
The Conceptual model to investigate an improved effect of risk management on PD project
ارایه یک مدل جهت ارزیابی و انتخاب سبد پروژه ، مطالعه موردی پروژهای شهرداری
ارزیابی تکنیک های آنالیز تأخیرات ساخت به منظور معرفی موثرترین تکنیک
توانمندسازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
بهینهسازی زمانبندی پروژه تحت شرایط قیود منابع با در نظرگرفتن موازنه زمان-هزینه توسط الگوریتم ژنتیک
شناسایی ریسک های کلیدی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری از طریق بررسی فعالیت های ضروری
بررسی روشهای تحلیل تاخیر در پروژهها
SWOT ارایه فرآیند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل
زمانبندی پروژه با منابع محدود با اهداف زمان تکمیلNPV ، و نیرومندی با روشPSO
پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
مدل پیشنهاد قیمت پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانی با رویکرد ریسک مالی
Analyzing of Engineering Projects in Iranian Engineering Consultancy Firms
تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه براساس استانداردPMCD در پژوهشگاه نیرو
ارتقاء سطح توانمندی عوامل اجرایی پروژه بااستفاده از کلیدهای اصلی تواناسازی
( مطالعه موردی: در یک شرکت پیمانکارعمرانی OPM3 ® ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت پروژه برمبنای 2008
CHANGE ORDER CAUSES AND CONTROL IN THE OIL AND GAS PROJECTS
دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجرا با استفاده از شاخص اهمیت نسبی ( مطالعه موردی پروژه های مدرسه سازی)
Assessing Project Management Maturity Comparing Process Definition and Process Practice
نحوه تحقق پذیری مدیریت محدوده درصنعت ساخت و ساز کشور
مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه های کلان با نگاه به پروژه های سد سازی
تدوین مدل بررسی سلامت سیستم مدیریت پروژه ( مطالعه موردی پروژه احیاء میدان امام علی ( ع) اصفهان)
بررسی و اولویت بندی گروههای دانش پروژه با رویکرد مدیریت دانش پروژه
ارائه الگویی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجرا ( در معرض ریسک) در پروژه های ساخت و ساز ایران
شناسایی تاثیر نقش مدیریت پروژه واحد بر کارایی مدیریت سبد پروژه
بودجه بندی پروژه ها بر اساس تکنی کهای مدیریت مالی
انتخاب مدیر پروژه با اعمال معیارهای خاکستری
بهینه سازی زمان بندی در گودبرداری با سیستم نیلینگ
نگرش آینده سازی به برنامه ریزی پروژه ، ضرورت دستیابی به پروژه ناب
تاثیر یادگیری بر مسیرهای بحرانی پروژه در سازمان های پروژه محور
بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق ارزش حاصله و مهندسی ارزش
بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور
نقش پورتال پروژه در مدیریت پروژه های عمرانی( مطالعه موردی پورتال پروژه سدونیروگاه سیمره)
ارزیابی حوادث کاری در پروژه های عمرانی
Status of Project Management Training in Iran Prerequisites, Approaches and Results
مستند سازی از طراحی تا اجرای بهینه نمای سبک ساختمان بر مبنای استانداردPMBOK
مدیریت ارزش سبز
نگاه فرآیندی- ابزار فرآیندی: چالش بنیادین نظری در دانش مدیریت پروژه امروز
بررسی علل شکست پروژه هایIS/ ITو ارائه راهکارهای کاربردی
روش کالمن فیلتر، ابزاری برای پیش بینی زمان پروژه های ساخت
How can EPC contract facilitate and being benefited for project stakeholders
یک الگوریتم ترکیبی برای تخمین زمان و هزینه پروژه های تولید نرم افزار در شرایط فازی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

EPC نقد و بررسی شرایط تخصیص نامناسب مسئولیت به پیمانکار، در قرارداد
شیوه های تجهیزسرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژههای زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
انتخاب مجریان پروژه های پژوهشی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه ای
بررسی فرصتها، چالشها و ریسکها در اجرای پروژه های برون مرزی
مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساخت داخلی و طرح و ساخت صنعتی ( 5490 ) در حوزه تغییرات در پروژه
برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژههای خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی
بررسی معیارهای کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور
رویکردی در انتخاب یک مدل مناسب برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
روشی برای نیازسنجی و بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
متدلوژی مرحلهای کسب شایستگی و پیاده سازی عناصر شایستگی سازمان
تحلیل نرم افزاری راندمان از دست رفته پروژه
ارزیابی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با رویکرد فازی، مطالعه موردی: پروژه های تحقیق و توسعه
ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی
کاربرد روشهای شبیه سازی پیشامد گسسته و پیوسته در پروژه های ساخت و مقایسه تطبیقی آنها
تخصیص بهینۀ کمی ریسک برخورد به زون ریزشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
مدلسازی بهره وری نیروی انسانی درصنعت ساخت با رویکرد پویایی سیستمی
شناسایی عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمانهای پروژه محور
مسئولیت پایدار HSE در پروژههای نفت و گاز
بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری بزرگ
مدیریت پروژه های توسعه روستایی در ایران، با تأکید بر مدیریت مشارکتی
بهبود شیوه های ارزیابی مدیریت پروژه( مطالعه موردیشرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری)
تحلیل مشارکت دولتی- خصوصی ( Public- Private Partnership) در پروژههای زیربنایی ایران
مقایسه تطبیقی تعهدات و مسئولیتهای طرفین، در انواع قراردادهای طرح وساخت و EPC داخلی و فیدیک
طراحی مدل خودارزیابی افراد در پروژه های فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک ومدیریت پروژه در تدوین الگوی ستاره ای برنامه ریزی و اجرای سیستم های اطلاعاتی
طراحی نقشه راه پیاده سازی مدیریت پروژه در صنعت خودروسازی
نظام جامع و بومی شده مدیریت مناقصات و پروژه های IT بر بستر IT . مطالعه موردی : نظام مدیریت مناقصات و مدیریت پروژه های شرکت آریا همراه
انتخاب سند پروژه با رویکرد کاهش ریسک
ارتباط کسب وکار اصلی پیمانکاران ساخت با مدیریت پروژه
پارامترهای تاثیرگذار در تهیه مدل مالی پروژه های فرودگاهی . مطالعه موردی : ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی
تحلیل چارچوب بهینه مطالعات امکان سنجی با رویکرد پروژه های زیر ساختی ورزشگاهی
مدیریت بنگاهی پروژه (EPM) و نگاه راهبردی به پورتفولیوی پروژه در شرکتهای دارنده
بررسی قراردادهای مهندسی ، تدارکات و ساخت (EPC) و بیع متقابل در قوانین ایران
اهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه ها
مدلسازی تعیین استراتژی تامین منابع مالی با ترکیب عدد اولویت ریسک (RPN) در برنامه ریزی آرمانی
نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه
ارائه مدل فازی ارزیابی تعالی فرایندهای مدیریت پورتفلیو
ارائه یک مدل فرایندی جهت پیاده سازی نظام مدیریت پورتفولیوی پروژه در شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی
بررسی تاثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پویایی سیستم
مطالعه موردی قرارداد نسل سوم بیع متقابل در میدان نفتی جفیر
مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه از طریق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
اهمیت گروه های دانش پروژه در طبقه های شغلی مدیریت پروژه
مقایسه تطبیقی مدلهای فرایند مدیریت ذینفعان
عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه
نیروی انسانی انعطاف پذیر به عنوان استراتژی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور
بررسی تاثیر مدیریت ذینفعان در طرح انتقال آب زاینده رود به کاشان
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی نظریه انتظار در کارگاه های ساختمانی شهر تهران
بررسی عوامل موثر مدیریت دانش بر موفقیت پروژه در مورد پروژه های شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه PrinceII
رویکرد جدید به منظور تعیین مسیربحرانی در شبکه فعالیتها
شناسایی عوامل موثر در بروز ریسک در طرح های عمرانی استانهای زنجان و تهران
شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل تاثیرگذار در موفقیت پروژه های عمرانی با استفاده از مدل های تعالی و ارزیابی عملکرد
رسیدن به جواب بهتر در مدت زمان کمتر در حل مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع توسط الگوریتم ژنتیک غیرتصادفی
مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن
بکارگیری شاخص طلایی در ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی
ارائه مدلی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های دریایی
ارائه یک الگوی برون سپاری در شرکتهای پیمانکاری عمومی (GC) براساس PMBOK2008
استفاده از رویکرد فازی در تعیین اندازه بافرهای زمانی در مدیریت زنجیره بحرانی پروژه
باز طراحی فرایند مدیریت سبد پروژه های شهری با استفاده از مدل OPM3 و استاندارد PMBOK
توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه
شناسایی و مقایسه زمان بندی تاخیر و زمان بندی بدون تاخیر جهت استفاده بهینه از منابع پروژه
شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه های ساخت
مدیریت ریسک در پروژه قطار شهری اهواز
پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه طراحی شبکه گازرسانی برازجان
ارزیابی کمی ریسک در پروژه ساخت تونل امیرکبیر
بررسی سیستم مدیریت هزینه ، بودجه بندی و محاسبه بهای تمام شده پروژه ها در شرکتهای تولید محور سازنده قطعات خودرو و ارائه راهکار
کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن
فرایند کنترل هزینه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده
ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی براساس استاندارد PMBOK
بهینه سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان با استفاده از الگوریتم PSO
استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه های 35 ماهه پارس جنوبی
آسیب شناسی شرایط عمومی پیمان EPC (نشریه 5490) در قراردادهای نفت و ارائه راهکار
بررسی و طبقه بندی ریسک های صنعت ساخت و ساز بر حسب میزان تاثیر پذیری از سیستم های مختلف اجرای پروژه
ریشه یابی دعاوی پیمانکاران عمرانی با رویکرد پیشگیری در مرحله واگذاری قرارداد
شفاف سازی فعالیتها در مدیریت پروژه : رویکرد سیستم خاکستری
تحلیلی بر مدلهای استراتژی قیمت پیشنهادی پیمانکاران ساخت در مناقصات رقابتی
مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی
مروری بر قراردادهای دستاورد غیر قطعی و کاربرد آنها در قراردادهای ساخت
آخرین اخبار علمی کشور

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات