درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

BookName {Author} [ISBN] (Publication – Year of Publish).type
Protective Clothing Systems and Materials, Occupational Safety and Health {Mastura Raheel} [9780824791186]
1
(CRC Press - 1994)
2
A Guide to Human Factors and Ergonomics, Second Edition {Martin Hel} [9780415282482] (CRC Press - 2005)
A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations {John Spouge DNV Technica} [1870553365]
3
(1999)
4
Advanced Analysis and Design for Fire Safety of Steel Structures, Advanced Topics in Science and Technology in China {Guoqiang Li} [9783642343926] (2013)
Advanced Transport Systems, Analysis, Modeling, and Evaluation of Performances {Milan Janic} [9781447162865]
5
(2014)
6
Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction {S. Tanvir Wasti} [9781402045691] (Springer -
2006)
Airfield Safety and Capacity Improvements, Case Studies on Successful Projects {Geoffrey S. Baskir} [0784412561]
7
(2013)
8
Airline Industry, Strategies, Operations and Safety, Transportation Infrastructure - Roads, Bridges, Highways, Airports and Mass Transit {Connor R. Walsh} [9781611220797] (Nova Science Pub Inc - 2011)
Airport Engineering, Planning, Design and Development of 21st Century Airports {Norman J. Ashford}
9
[9780470398555] (2011)
10
Alkali-Aggregate Reaction and Structural Damage to Concrete, Engineering Assessment, Repair and Management {Geoffrey E. Blight} [9780415613538] (CRC Press - 2011)
Alternative Project Delivery, Procurement, and Contracting Methods for Highways {Keith R Molenaar} [0-7844-
11
0886-6] (American Society of Civil Engineers - 2006)
12
Analytical modelling of structural systems , an entirely new approach with emphasis on behaviour of building structures {Iain A MacLeod} [9780130352545] (E. Horwood - 1990)
13
Applied GPS for Engineers and Project Managers {Clement A. Ogaja} [9780784411506] (2011)
14
Applied Transport Economics, Policy, Management & Decision Making {Stuart Cole} [9780749439644] (Kogan
Page - 2005)
15
Arctic Pipeline Planning, Design, Construction, and Equipment {Ramesh Singh} [0124165842] (2013)
16
Asphalt Material Characterization, Accelerated Testing, And Highway Management {Lubinda F. Walubita} [0784410429] (American Society of Civil Engineers - 2009)
17
Basic Guide to System Safety {Jeffrey W. Vincoli} [9781118460207] (2014)
18
Best Practices in Bridge Management Decision-Making {Weykamp} [978-1-62198-242-5] (Transportation Research
Board - 2009)
19
BIM and Integrated Design {RAndy Deutsch} [9780470572511] (Wiley - 2011)
20
BIM Content Development, Standards, Strategies, and Best Practices {Robert S. Weygant} [9780470583579]
(2011)
BIM for Building Owners and Developers, Making a Business Case for Using BIM on Projects {K. Pramod Reddy}
21
[9780470905982] (2012)
22
BIM Handbook, A Guide to Building Information Modeling - 2nd Ed {Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston} [0470541377] (Wiley - 2011)
Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics {Hyun-Moo Koh} [0415468442]
23
(Taylor & Francis - 2008)
24
Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension {Airong Chen} [9781138001039] (2014)
Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization {Dan Frangopol} [9780415877862]
25
(2010)
26
Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, Proceedings of the Sixth International IABMAS Conference, Stresa, Lake ..., Bridge Maintenance, Safety and Management {Fabio Biondini}
[9780415621243] (2012)
Bridge Management , Inspection, Maintenance, Assessment and Repair {G.A.R Parke} [9780419160502] (Spon
27
Press - 1999)
28
Bridge Management {Bojidar Yanev} [9780471691624] (Wiley - 2007)
29
Bridge Management {M. J. Ryall} [9780750650779] (2001)
30
Bridge Management, Second Edition {Michael J. Ryall} [9780750685115] (CRC Press - 2009)
31
Bridge Team Management {AJ Swift} [1870077660] (The Nautical Institute - 2004)
32
BS 9999 Handbook, Effective Fire Safety in the Design, Management and Use of Buildings {Mick Green} [9780580675089] (2010)
33
Building Contract Casebook, 5 edition {Michael Furmston} [9780470655924] (2012)
34
Building Contract Claims, 4th edition {David Chappell} [140511763X] (2008)
35
Building Contract Dictionary - 3rd Ed {David Chappell} [9780632039647] (Wiley-Blackwell - 2001)
36
Building Contract Dictionary {David Chappell} [9780632039647] (2001)
Building Control with Passive Dampers, Optimal Performance-based Design for Earthquakes {Izuru Takewaki}
37
[9780470824917] (2009)
38
Building Information Modeling , A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers {Dana K Smith} [9781118399231] (John Wiley & Sons - 2012)
Business, Economics, and Finance with Matlab, GIS, and Simulation Models {Patrick L.} [9781584883487]
39
(Chapman and Hall-CRC - 2004)
40
City Building, Nine Planning Principles for the 21st Century {John Lund Kriken} [9781568988818] (2010)
41
Civil Engineering and Urban Planning III {Kouros Mohammadian} [9781138001251] (CRC Press - 2014)
42
Civil Engineering Contracts Practice and Procedure {Charles K. Haswell} [9780408032018] (Butterworth-Heinemann
- 1989)
Civil Engineering Project Management - 4th Ed {Alan C. Twortc} [9780750657310] (Butterworth-Heinemann -
43
2004)
44
Civil Engineering Project Management, Fourth Edition {Alan Twort} [9780750657310] (CRC Press - 2003)
45
Civil Engineering, Supervision and Management {A. C. Twort BSc} [9781461284512] (Springer US - 1996)
46
Code of Practice for Project Management for Construction and Development {Chartered Institute of Building} [9781118378083] (2014)
47
Collapse of Burning Buildings, A Guide to Fireground Safety {Vincent Dunn} [9781593702335] (2010)
48
Competition in the Railway Industry, An International Comparative Analysis, Transport Economics, Management, and Policy {Jose A. Gomez-Ibanez} [9781845429034] (Edward Elgar Pub - 2006)
Construction Accounting & Financial Management - 2nd Ed {Steven Peterson} [9780135017111] (Pearson -
49
2009)
50
Construction Administration for Architects {Greg Winkler} [9780071622318] (McGraw-Hill Professional - 2009)
51
Construction Calculations Manual {Sidney M Levy} [0123822432] (2012)
52
Construction Claims and Responses, Effective Writing and Presentation {} [9780470654811] (2011)
53
Construction Cost Management, Learning from Case Studies {Keith Potts} [9780415629133] (2014)
54
Construction Databook - 2nd Ed {Sidney Levy} [9780071613576] (McGraw-Hill Professional - 2010)
55
Construction Economics, A New Approach {Danny Myers} [9780415527798] (2013)
56
Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners {Douglas D. Gransberg} [9780849340376] (CRC Press - 2006)
Construction Extension to the Pmbok Guide {Project Management Institute} [9781930699403] (Project
57
Management Institue - 2003)
58
Construction in Cities, Social, Environmental, Political, and Economic Concerns, Civil Engineering-Advisors {Patricia J. Lancaster} [9780849374869] (2000)
Construction Law, An Introduction for Engineers, Architects, and Contractors {Gail S. Kelley} [9781118229033]
59
(2012)
60
Construction Management 4 edition {Daniel W. Halpin} [9780470447239] (Wiley - 2010)
Construction Management and Design of Industrial Concrete and Steel Structures {Mohamed A. El-Reedy}
61
[9781439816004] (CRC Press - 2011)
62
Construction Management {Eugenio Pellicer} [9781118539576] (2013)
63
Construction Management {Jason G Smith} [9781439809419] (CRC Press - 2009)
64
Construction Methods and Management - 7th Ed {Stephens W. Nunnally} [9780131716858] (Prentice Hal -
2007)
65
Construction Planning, Equipment, and Methods {Robert Peurifoy} [9780072964202] (McGraw-Hill Scie - 2006)
66
Construction Process Planning and Management {Sidney Levy} [9781856175487] (Butterworth-Heinemann -
2010)
67
Construction Project Administration - 9th Ed {Edward R. Fisk} [9780135000076] (Prentice Hall - 2010)
68
Construction Project Management, A Practical Guide to Field Construction Management {S. Keoki Sears} [9780471745884] (Wiley - 2008)
69
Construction Project Scheduling and Control, Seoond Edition {Saleh Mubarak} [0470505338] (Wiley - 2010)
70
Construction Quantity Surveying, A Practical Guide for the Contractor's QS {Donald Towey} [9780470659427]
(2012)
71
Construction Reliability, Safety, Variability and Sustainability {Julien Baroth} [9781848212305] (2011)
72
Construction Scheduling, Principles and Practices, 2nd Edition {Jay S. Newitt} [9780135137826] (Prentice Hall -
2008)
73
Construction Site Security {Michael Arata} [9780071460293] (McGraw-Hill Professional - 2005)
74
Construction Superintendent Operations Manual {Sidney Levy} [9780071502412] (McGraw-Hill Professional -
2008)
75
Construction Supervision {Jerald L. Rounds} [9780470614969] (RSMeans - 2011)
76
Construction Supply Chain Management Handbook {William J. O'Brien} [9781420047455] (CRC Press - 2009)
77
Contemporary Issues in Construction in Developing Countries {George Ofori} [9780415585712] (2011)
78
Contractors Guide to Green Building Construction, Management, Project Delivery, Documentation, and Risk Reduction {Thomas E. Glavinich} [9780470056219] (2008)
Contractual Correspondence for Architects and Project Managers - 4th Ed {David Chappell} [9781405135146]
79
(Wiley-Blackwell - 2006)
80
COST C16 Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes III {R. Di Giulio} [9781586037369] (IOS Press
- 2007)
Cost Estimating Manual for Pipelines and Marine Structures, Estimator's Man-Hour Library {John S. Page}
81
[9780872011571] (Gulf Professional Publishing - 1977)
82
Cost Optimal and Nearly Zero-Energy Buildings, nZEB, Definitions, Calculation Principles and Case Studies, Green Energy and Technology {Jarek Kurnitski} [9781447156093] (2013)
83
Cost Studies Of Buildings {A. Ashworth} [9780131453227] (Longman Group United Kingdom - 2004)
84
Creating Green Roadways, Integrating Cultural, Natural, and Visual Resources into Transportation {James L. Sipes} [9781597263641] (Island Press-Center for Resource Economics - 2013)
85
Defective Construction Work {Kevin Barrett} [9780632059294] (Wiley-Blackwell - 2008)
86
Design Considerations for Datacom Equipment Centers - 2nd Edition {American Society of Heating Refrigerating}
[9781933742489] (2009)
87
Designing Steel Structures for Fire Safety {Jean Marc Franssen} [9780415548281] (CRC Press - 2009)
88
Determinants of Construction Project Success in India, Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality {Kumar Neeraj
Jha} [9789400762558] (2013)
Dictionary of Architecture and Building Construction {Nikolas Dames, Erkki jokiniemi} [9780750685023]
89
(Architectural Press - 2008)
90
Dictionary of Architecture and Construction {Cyril Harris} [9780071452373] (McGraw-Hill Professional - 2005)
91
Dictionary of Civil Engineering {Jean-Paul Kurtz} [9780306483172] (Springer - 2004)
92
Dictionary of Construction Terms {Simon Tolson} [9781843117940] (2012)
Dictionary of Water and Waste Management, Second Edition {Paul G Smith} [9780750665254] (Butterworth-
93
Heinemann - 2005)
94
Disaster Planning and Control {William M. Kramer} [9781593701895] (2009)
95
Earthquake Resistant Design and Risk Reduction, Second Edition {Dr David Dowrick} [9780470778159] (2009)
96
Economical Bridge Solutions based on innovative composite dowels and integrated abutments, Ecobridge {Edward
Petzek} [3658064161] ()
Economics and finance for engineers and planners , managing infrastructure and natural resources {Neil S Grigg} []
97
(Reston, VA , American Society of Civil Engineers - 2010)
98
Emergency Planning for Industrial Hazards {H.B.F. Gow} [9781851662609] (Taylor & Francis - 1990)
99
Emergency Planning Guide for Utilities, Second Edition {Samuel Mullen} [9781466504851] (2013)
100
Engineering Construction Specifications, The Road to Better Quality, Lower Cost, Reduced Litigation {Joseph Goldbloom FASCE} [9781468414547] (Springer US - 1989)
101
Engineering Economic Analysis - 9th Ed {Donald G. Newnan} [9780195168075] (Oxford University Press - 2004)
102
Engineering Economics and Finance for Transportation Infrastructure, Springer Tracts on Transportation and Traffic {Elena S. Prassas} [9783642385797] (2013)
103
Engineering Economy - 6th Ed {Leland Blank} [9780073205342] (McGraw-Hill Science - 2004)
104
Engineering Manual of Automatic Control, for Commercial Buildings, Heating, Ventilation, Air Conditioning
{Honeywell} [] (1991)
105
Engineering Risk Analysis of Water Pollution {Jacques G.Ganoulis} [9783527300501] (Wiley-VCH - 1994)
106
Environmental Decision-Making in Context, A Toolbox, ASPA Series in Public Administration and Public Policy {Chad J. McGuire} [9781439885758] (CRC Press - 2012)
107
Essential Managers {Andy Bruce} [9780789459718] (DK ADULT - 2000)
108
Estimating and Tendering for Construction Work - 3rd Ed {Martin Brook} [9780750658645] (ButterworthHeinemann - 2004)
Estimating and Tendering for Construction Work, 4th edition {Martin Brook} [9780750686167] (Routledge -
109
2008)
110
Estimating Building Costs for the Residential and Light Commercial Construction Professional {Wayne J. Del Pico}
[9781118099414] (2012)
111
Estimating Building Costs {Calin M. Popescu} [9780824740863] (Marcel Dekker - 2003)
112
Estimating for Residential Construction {David Pratt} [9781111308872] (Delmar Cengage Learning - 2011)
113
Estimating in Building Construction {Steven J. Peterson} [9780131199521] (Prentice Hall - 2010)
114
Everything You Need to Know About Building the Custom Home, How to Be Your Own General Contractor {John Folds} [9780878336531] (1990).epub
115
Expert CAD Management, The Complete Guide {Robert Green} [9780470116531] (Sybex - 2007)
116
Facilities Change Management {Edward Finch} [9781405153461] (2011)
117
Ferry and Brandon's Cost Planning of Buildings {Richard Kirkham} [9781119968627] (2014)
118
FIB 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures {} [9782883940628] (FIB - The International Federation for Structural Concrete, fib - fédération internationale du béton - 2003)
FIB 44, Concrete structure management, Guide to ownership and good practice {} [9782883940840] (FIB -
119
2008)
120
FIDIC - A Guide for Practitioners {Axel-Volkmar Jaeger} [9783642020995] (Springer - 2009)
121
Fire Safety Engineering, Second Edition, Design of Structures {John A Purkiss} [9780750664431] (2006)
122
Fire Safety Management Handbook, Third Edition {Y C Wang Affiliation} [9781482221220] (CRC Press - 2014)
Floods in a Changing Climate, Risk Management {Slobodan P. Simonovic} [9781107018747] (Cambridge University
123
Press - 2013)
124
Forensic Engineering {Carpenter} [9780727758224] (ICE Publishing - 2003)
125
Forensic Engineering, Second Edition {Kenneth L. Carper} [9780849374845] (CRC Press - 2000)
126
Foundations for Industrial Machines, Handbook for Practising Engineers {K.G. Bhatia} [9788190603201] (CRC Press
- 2007)
Freeway Geometric Design for Active Traffic Management in Europe {U.S. Department of Transportation}
127
[9781480263864] (CreateSpace Independent Publishing Platform - 2012)
128
Fuel and Combustion Systems Safety, What you don't know can kill you! {John R. Puskar} [9780470533604]
(2014)
Fundamentals of Construction Estimating - 3rd Ed {David Pratt} [9781439059647] (Delmar Cengage Learning -
129
2010)
130
Geometric Design Projects for Highways, An Introduction {John G. Schoon} [0-7844-0425-9] (Amer Society of Civil
Engineers - 2000)
Geotechnical Risk and Safety, Proceedings of the 2nd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk,
131
IS-Gifu 2009 11-12 June, 2009, Gifu, Japan - IS-Gifu2009 {Yusuke Honjo} [9780415498746] (CRC Press - 2009)
132
Geotechnical Risk in Rock Tunnels {Antonio Campos e Matos} [9780415400053] (Taylor & Francis - 2006)
133
Getting Started in Project Management {Paula Martin} [9780471135036] (Wiley - 2001)
134
Glass Construction Manual {Schittich Staib, Balkow Schuler sobek} [3764360771] (Birkhauser - 1999)
135
Global Claims in Construction {Ali Haidar} [9780857297297] (Springer - 2011)
136
Globalized Freight Transport, Intermodality, E-commerce, Logistics, And Sustainability, Transport Economics, Management and Policy. {Thomas R. Leinbach} [9781845425029] (Edward Elgar Pub - 2007)
137
Green BIM {Eddy Krygiel, Bradley Nies} [9780470239605] (Wiley - 2008)
138
Green Building, Project Planning & Cost Estimating, 3rd edition {R. S. Means} [0876292619] (2011)
139
Green Roof Construction and Maintenance {Kelly Luckett} [9780071608817] (McGraw-Hill - 2009)
140
Guide to Building Control {Anthony Gwynne} [9780470657539] (Wiley-Blackwell - 2013)
Guide to Highway Law for Architects, Engineers, Surveyors and Contractors {Mr R A O'Hara} [9780419173304]
141
(Routledge - 1990)
142
Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Instal Hb {John Spouge} [9781870553360] (CMPT - 1999)
143
Handbook for Construction Planning and Scheduling {} [9780470670323] (2014)
144
Handbook of Industrial and Systems Engineering, Second Edition, Industrial Innovation Series {Adedeji B. Badiru}
[9781466515048] (2013)
145
Handbook of Manufacturing Engineering and Technology {} [9781447146698] (2014)
146
Handbook of Production Scheduling {Jeffrey W. Herrmann} [9780387331157] (Springer - 2006)
Handbook of Seismic Risk Analysis and Management of Civil Infrastructure Systems {S. Tesfamariam} [978-0-
147
85709-268-7] (Woodhead Publishing - 2013)
148
Health and Environmental Safety of Nanomaterials, Polymer Nancomposites and Other Materials Containing Nanoparticles, Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering {James Njuguna} [9780857096555] (2014)
High Value Manufacturing, Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, {Paulo Jorge da Silva Bartolo}
149
[9781138001374] (2013)
150
Highway Safety Manual {} [978-0-080-50759-0] (American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO - 2010)
151
Historic Bridges, Evaluation, Preservation, and Management {Hojjat Adeli} [9781420079951] (CRC Press - 2008)
152
Hitting the Wall, A Vision of a Secure Energy Future {Richard Caputo} [9781598293340] (2008)
Hurricane Ike Field Assessment Team, Field Observations on October 3-6, 2008 {Hurricane Ike Field Assessment
153
Team} [9780784411209] (American Society of Civil Engineers - 2013)
154
Hydrosystems Engineering Reliability Assessment and Risk Analysis {Yeou-Koung Tung} [9780071451581] (McGraw-Hill Professional - 2005)
155
ICE Manual of Highway Design and Management {Ian Walsh} [9780727741110] (2011)
156
ICE Manual of Highway Design and Management {Walsh} [978-0-7277-4111-0] (ICE Publishing - 2011)
ICOLD Position Paper On Dam Safety And Earthquakes {ICOLD Committee on Seismic Aspects of Dam Design} []
157
(2010)
158
Impacts of Large Dams, A Global Assessment, Water Resources Development and Management {Cecilia Tortajada} [9783642235702] (Springer - 2012)
Improving the safety and quality of nuts, Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition
159
{Linda Harris} [9780857092663] (2013)
160
Industrial Engineering and Management Science, Communications in Information Engineering {Garry Lee} [9781138026476] (2014)
161
Industrial Engineering Projects {Taylor & Francis} [9780419225102] (Taylor & Francis - 1998)
162
INfrastructure Risk Management Processes, Natural, Accidental, and Deliberate Hazards {Craig Taylor} [9780784408155] (American Society of Civil Engineers - 2005)
163
Innovative Management in Information and Production {Junzo Watada} [9781461448563] (2013)
164
Integrating GIS, Remote Sensing, and Mathematical Modelling for Surface Water Quality Management in Irrigated Watersheds, UNESCO-IHE PhD Thesis {Amel Moustafa Azab} [9780415621151] (2012)
165
International Construction Contracts, A Handbook {William Godwin} [9780470655726] (2013)
166
Interpreting construction contracts , fundamental principles for contractors, project managers, and contract administrators {H R} [] (Reston, VA , American Society of Civil Engineers - 2007)
167
Introduction to Fire Safety Management {} [9780750680684] (Routledge - 2007)
168
Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers {Mark R. Lehto} [9780805853087] (CRC Press -
2007)
Introduction to Risk and Uncertainty in Hydrosystem Engineering, Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality
169
{Ehsan Goodarzi} [9789400758506] (2013)
170
Investment, Procurement and Performance in Construction, The First National RICS Research Conference {P.S. Br} [9780419174004] (Routledge - 1990)
ISCORD 2013 - Planning for Sustainable Cold Regions {Zufelt} [9780784477892] (American Society of Civil
171
Engineers, ASCE - 2013)
172
Job Hazard Analysis, A Guide to Identifying Risks in the Workplace {George} [9780865878181] (Government
Institutes - 2001)
173
Just Enough Project Management {Curtis Cook} [9780071445405] (McGraw-Hill Professional - 2004).chm
174
Knowledge Management in the Construction Industry {Abdul Samad Kazi} [9781591403609] (Idea Group Publishing - 2005).chm
175
Landscaping, Planning, Planting, Building {Better Homes} [9780696018732] (1991)
176
Large-Scale Solar Power Systems, Construction and Economics, Sustainability Science and Engineering {Dr Peter Gevorkian} [9781107697171] (2014)
LEED-New Construction Project Management {Vijaya Yellamraju} [9780071744454] (McGraw-Hill Professional -
177
2011)
178
Lees' Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control, 3 Volumes, 4th Edition {Sam Mannan} [9780123971890] (2012)
Life-Cycle Cost and Performance of Civil Infrastructure Systems {Hyo-Nam Cho} [9780415413565] (CRC Press -
179
2007)
180
Liquidated Damages and Extensions of Time, In Construction Contracts {Brian Eggleston} [9781405118156]
(2009)
Location-Based Management for Construction, Planning, Scheduling and Control {Russell Kenley} [9780415370509]
181
(2009)
182
Machinery Failure Analysis and Troubleshooting, Fourth Edition, Practical Machinery Management for Process Plants {Heinz P. Bloch} [9780123860453] (2012)
Macro-Engineering and the Earth, World Projects for Year 2000 and Beyond, Woodhead Publishing Series in Civil
183
and Structural Engineering {Uwe W Kitzinger} [9781898563594] (1998)
184
MacRoberts on Scottish Construction Contracts {MacRoberts} [9781118273456] (2014)
Making Better Buildings, A Comparative Guide to Sustainable Construction for Homeowners and Contractors
185
{Chris Magwood} [9780865717060] (2014)
186
Management and Engineering of Fire Safety and Loss Prevention, Onshore and offshore {BHR Group Ltd} [9781851666768] (Routledge - 1990)
187
Management of Construction Projects {Brian Cooke} [9781118555163] (2014)
188
Management of Off-highway Plant and Equipment {D. J. Edwards} [9780203302309] (2003)
Managing and Leading, 52 Lessons Learned for Engineers {Stuart G. Waleshl} [0784406758] (Amer Society of Civil
189
Engineers - 2004)
190
Managing Gigaprojects - Advice from Those Who’ve Been There, Done That {Galloway} [9781621980766] (American Society of Civil Engineers, ASCE - 2013)
191
Managing Performance in Construction {Leonhard E. Bernold} [9780470171646] (Wiley - 2010)
192
Managing Quality in Architecture {Charles Nelson} [9780750668187] (Architectural Press - 2006)
193
Manual of Construction Project Management, For Owners and Clients {Juri Sutt} [9780470658246] (2011)
194
Marine Transportation Management {Henry S. Marcus} [9780709946410] (1986)
195
Market Leader. Elementary Level {David Cotton} [9781408237052] (Pearson Longman - 2012)
196
Masonry Construction Manual {Pfeifer} [9783764365431] (Birkhauser - 2001)
197
Mastering Technical Sales, The Sales Engineer's Handbook {John Care} [9781580533454] (2002)
198
Modern Construction Management {Frank Harris} [9780470672174] (2013).epub
Modern Construction, Lean Project Delivery and Integrated Practices, Industrial Innovation Series {Lincoln H.
199
Forbes} [9781420063127] (CRC Press - 2010)
200
Modernising Lenin's Russia, Economic Reconstruction, Foreign Trade and the Railways, Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies {Anthony Heywood} [9780521621786] (1999)
201
Modular Construction Using Light Steel Framing, An Architect's Guide {R.M. Lawson} [9781859420966] (1999)
202
Naturally Ventilated Buildings, Building for the senses, the economy and society {Naturally Ventilated Buildings, Building for the Senses} [9780419215202] (Routledge - 1998)
203
Occupational Safety and Hygiene II {Pedro Arezes} [9781138001442] (2014)
204
Offshore Risk Assessment vol 2, Principles, Modelling and Applications of QRA Studies, 3rd edition {Jan-Erik Vinnem} [1447152123] (2014)
205
Offshore Safety Management, Implementing a SEMS Program {Ian Sutton} [9781437735246] (2011)
206
Offshore Safety Management. Implementing a SEMS Program {Ian Sutton} [978-0-323-26206-4] (William Andrew -
2014)
Offshore Structures, Volume II Strength and Safety for Structural Design {Günther Clauss} [9781447120001]
207
(Springer London - 1994)
208
Oil Transport Management {Y.H. Venus Lun} [9781447129202] (Springer London - 2013)
209
Operations Management for Construction {Chris March} [9780415371124] (2009)
210
Parking Structures, Planning, Design, Construction, Maintenance and Repair, 3rd edition {Anthony P. Chrest}
[1461356237] (2001)
211
Performance Measurement for Construction Profitability {Clive Thomas Cain} [9781405114622] (2004)
212
Performance-Based Contracts for Road Projects, Comparative Analysis of Different Types {Ashish Gajurel} [9788132213017] (2013)
213
Pipeline Integrity Handbook, Risk Management and Evaluation {Ramesh Singh} [9780123878250] (2013)
214
Pipeline Planning and Construction Field Manual {E. Shashi Menon} [9780123838674] (Gulf Professional Publishing
- 2011)
Planning & Scheduling Using Primavera Version 5.0 for Engineering & Construction {Paul E Harris}
215
[9781921059094] (Eastwood Harris Pty Ltd. - 2006)
216
Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors, MOP 50, Asce Manual and Reports on Engineering Practice {American Society of Civil Engineers} [9780784411988] (2012)
Planning and Design of Airports - 5th Ed {Robert Horonjeff} [9780071446419] (McGraw-Hill Professional -
217
2010)
218
Planning Buildings for a High-Rise Environment in Hong Kong {Lawrence Lai} [9789622095052] (Hong Kong University Press - 2000)
219
Planning Successful Museum Building Projects {Walter L. Crimm} [9780759111868] (AltaMira Press - 2009)
220
Plant Project Engineering Guidebook for Mechanical and Civil Engineers {} [] (Morley H. Selver - 2002)
Port Engineering, Planning, Construction, Maintenance, and Security {Gregory P. Tsinker} [9780471412748]
221
(2004)
222
Preparation of Construction Specifications for Civil Projects {Committee on Specifications of the Construction Institute} [9780784413043] (2013)
223
Preparing for Design-Build Projects {Paul Levin} [0784408289] (American Society of Civil Engineers - 1998)
224
Preparing for Design-Build Projects, A Primer for Owners, Engineers, and Contractors {James E. Koch} [9780784408285] (2006)
Principles and Practices of Commercial Construction - 8th Ed {Cameron K. Andres} [9780131599239] (Prentice Hall -
225
2008)
226
Principles of Fire Risk Assessment in Buildings {David Yung} [9780470854020] (2009)
Priority Investment Needs for the Development of the Asian Highway Network, Economic and Social Commission
227
for Asia and the Pacific {United Nations} [9789211204407] (2007)
228
Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate {Jiayuan Wang} [9783642355479] (2014)
229
Process Management in Design and Construction {Rachel Cooper} [9781405102117] (2004)
230
Professional Communications, A Handbook for Civil Engineers {Heather Silyn-Roberts} [0784407320] (ASCE -
2005)
231
Project Administration for Design-Build Contracts {James E. Koch} [9780784410757] (ASCE - 2010)
232
Project Administration for Design-Build Contracts, A Primer for Owners, Engineers, and Contractors {James E. Koch} [9780784410752] (2010)
233
Project Control, Integrating Cost and Schedule in Construction {Wayne J. Del Pico} [9781118139233] (2013)
234
Project Engineering, The Essential Toolbox for Young Engineers {Frederick Plummer} [9780750682794] (Butterworth-Heinemann - 2007)
Project Management &Leadership Skills for Engineering & Construction Projects {Barry Benator} [9780824709990]
235
(Fairmont Press - 2003)
236
Project Management for Building Construction {Hans Sommer} [9783642108730] (Springer - 2010)
237
Project Management for Construction {Chris Hendrickson} [0137312660] (Prentice Hall - 1989).chm
238
Project Management for Engineers and Construction {Garold D. Oberlender} [9780071163552] (McGraw-Hill -
2000)
Project Management for Environmental, Construction and Manufacturing Engineers, A Manual for Putting Theory
239
into Practice {Nolberto Munier} [9789400744752] (Springer - 2012)
240
Project Management for Facility Constructions, A Guide for Engineers and Architects {Alberto De Marco} [9783642170911] (Springer - 2011)
Project Management in Construction, McGraw-Hill Professional Engineering {Sidney Levy} [9780071464178]
241
(McGraw-Hill Professional - 2006)
242
Project Management Simulation with PTB Project Team Builder {Avraham Shtub} [9781441964625] (2012)
Project Management, Planning and Control. Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to
243
PMI, APM and BSI Standards {Albert Lester} [978-0-08-098324-0] (Butterworth-Heinemann - 2014)
244
Project Planning and Control - 4th Ed {Albert Lester Qualifications} [9780750658430] (Butterworth-Heinemann -
2004)
245
Project Quality Management {Kenneth H. Rose} [9781932159486] (J. Ross Publishing - 2005)
246
Project Quality Management, Critical Success Factors for Buildings {Sui Pheng Low} [9812870733] (2014)
Quality in the Constructed Project, A Guide for Owners, Designers, and Constructors {American Society of Civil
247
Engineers} [9780784411896] (2011)
248
Railway Safety, Reliability, and Security, Technologies and Systems Engineering {Francesco Flammini} [9781466616431] (2012)
Recommended contract practices for underground construction {William W Edgerton} [9780873352925] (Society
249
for Mining - )
250
Reliability Engineering and Risk Analysis {Mohammad Modarres} [9780824720001] (CRC Press - 1999)
Report Writing for Architects and Project Managers {David Chappell} [9780632040018] (Wiley-Blackwell -
251
1996)
252
Reservoir sedimentation handbook, design and management of dams, reservoirs, and watersheds for sustainable use {Gregory L. Morris} [9780070433021] (McGraw-Hill Professional - 1998)
253
Resource Allocation in Project Management {Christoph Schwindt} [9783540254102] (Springer - 2005)
254
Resource Service Management in Manufacturing Grid System {Fei Tao} [9781118122310] (2012)
Response Control and Seismic Isolation of Buildings {Masahiko Higashino} [9780415366236] (Routledge -
255
2006)
256
Risk Analysis in Building Fire Safety Engineering {A. Michael Hasofer} [9780750681568] (Butterworth-Heinemann -
2007)
Risk analysis, dam safety, dam security, and critical infrastructure management {Ignacio Escuder-Bueno}
257
[9780203134344] (CRC Press - 2012)
258
Risk Analysis, Socio-technical and Industrial Systems {Jean-Marie Flaus} [9781848214927] (2013)
Risk and Reliability Analysis - A Handbook for Civil and Environmental Engineers {Singh} [9780784472774]
259
(American Society of Civil Engineers, ASCE - 2007)
260
Risk Assessment in Geotechnical Engineering {Gordon A. Fenton} [9780470178201] (2008)
261
Risk Assessment, Tools, Techniques, and Their Applications {Lee T. Ostrom} [9780470892039] (2012)
262
Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations {Preben Hempel Lindøe} [9781107025547] (Cambridge
University Press - 2013)
263
Risk Management for Design and Construction, RSMeans {Ovidiu Cretu} [9780470635384] (2011)
264
Risk Pricing Strategies for Public-Private Partnership Projects {Abdelhalim Boussabaine} [9781405177924]
(2013)
265
Risks in Technological Systems {Goran Grimvall} [9781848826403] (Springer - 2009)
266
Risks of Hazardous Wastes {Paul E. Rosenfeld} [9781437778427] (William Andrew - 2011)
267
Safety and Human Error in Engineering Systems {B.S. Dhillon} [9781466506923] (2012)
268
Safety and Reliability of Bridge Structures {Khaled Mahmoud} [9780415564847] (2009)
Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures {Carlos Guedes Soares} [9780415663922] (CRC
269
Press -2010)
270
Safety of Historical Stone Arch Bridges {Dirk Proske} [9783540776161] (2009)
271
Safety Professional's Reference and Study Guide {W. David Yates} [9781439834855] (CRC Press - 2010)
272
Safety, Reliability and Risk Analysis, Theory, Methods and Applications, 4 Volumes {Sebastian Martorell} [9780415485135] (2008)
Seismic Resilience of Natural Gas Systems - Improving Performance {McDonough} [9780784476949] (American
273
Society of Civil Engineers, ASCE - 2012)
274
Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach {Chong Zhang} [978-0-12-408083-6]
(2014)
275
Site Planning and Design Handbook - 2nd Ed {Thomas H.Russ} [0071605592] (McGraw Hill - 2009)
276
Small Dams, Planning, Construction and Maintenance {Barry Lewis} [9780415621113] (CRC Press - 2013)
277
Small Wind, Planning and Building Successful Installations {Nolan Clark} [9780123859990] (2013).epub
278
Sound Control in Buildings, A Guide to Part E of the Building Regulations {M. W. Simons} [9781405118835] (Wiley-
Blackwell - 2004)
279
Spon's First Stage Estimating Handbook - 3rd Ed {Bryan Spain} [9780415547154] (Spon Press - 2010)
280
Sports Turf, Science, construction and maintenance {V.I. Stewart} [9780419149507] (Routledge - 1993)
281
Standard Letters for Building Contractors {David Chappell} [9780632055562] (Wiley-Blackwell - 2003)
282
Standard Letters for Building Contractors, 4th Edition {David Chappell} [9781405177894] (2008)
283
Statics of Historic Masonry Constructions {Mario Como} [9783642301315] (2012)
284
Steel and Composite Structures, Analysis and Design for Fire Safety {Y.C. Wang} [9780415244367] (2002)
285
Steel Construction Manual, 13th Edition {American Institute Of Steel Construction} [9781564240552] (2006)
286
Steel Designers' Manual - 5th Ed {Institute Steel Construction} [9780632038770] (Wiley-Blackwell - 1994)
Steel Designers' Manual, 6th edition {The Steel Construction Institute} [1405134127] (Blackwell Publishing -
287
2005)
288
Structural Analysis of Historic Construction {Dina D'Ayala, Enrico Fodde} [9780415481076] (CRC Press - 2008)
Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering {International Workshop} [9789810244750] (World
289
Scientific Publishing Company - 2001)
290
Subcontracting Under the JCT 2005 Forms {Peter A. Barnes} [9781405177887] (Wiley-Blackwell - 2008)
Subdividing the Land, Metes and Bounds and Rectangular Survey Systems {Gaby M. Neunzert} [9781439827475]
291
(CRC Press - 2010)
292
Supervision of Concrete Construction {J. G. Richardson} [9780863100239] (Spon Press - 1998)
Sustainable Transportation Systems, Planning, Design, Build, Manage, and Maintenance {Yong Bai} [0784412294]
293
(2012)
294
SYNER-G, Typology Definition and Fragility Functions for Physical Elements at Seismic Risk, Buildings, Lifelines {K. Pitilakis} [9789400778719] (Springer - 2014)
295
System Requirements Analysis {Jeffrey O. Grady} [9780120885145] (Academic Press - 2006)
296
Systems Analysis for Water Technology {Willi Gujer} [9783540772774] (Springer - 2008)
Systems Engineering and Architecting, Creating Formal Requirements {Larry Bellagamba} [9781439881408]
297
(2012)
298
Systems Engineering and Safety, Building the Bridge {Peter J. Glismann} [9781466552128] (2013)
299
Systems Engineering with Economics, Probability and Statistics {C. Jotin Khisty} [9781604270556] (2012)
300
Technopolis, Best Practices for Science and Technology Cities {Deog-Seong Oh} [1447155076] (2014)
301
The Engineer's Manual of Construction Site Planning {Jri Sutt} [9781118556092] (2013)
302
The Future of Intermodal Freight Transport, Operations, Design and Policy, Transport Economics, Management and Policy {Rob Konings} [9781845422387] (2008)
The Independent Airport Planning Manual {Alexandre Bradley} [9781845697136] (Woodhead Publishing -
303
2010)
304
The JCT 05 Standard Building Sub-Contract {Peter Barnes} [9781405140485] (Blackwell Publishing - 2006)
305
The JCT Standard Building Contract 2011 {David Chappell} [9781118819753] (2014)
306
The Making of an Expert Engineer {James Trevelyan} [9781138026926] (2014)
The National Highway Traffic Safety Administration's Rating System for Rollover Resistance, An Assessment
307
{National Research Council} [9780309072496] (Transportation Research Board - 2002)
308
The NEC 3 Engineering and Construction Contract - 2nd Ed {Brian Eggleston} [9780632053865] (Wiley-Blackwell -
2006)
The Science of Footwear, Human Factors and Ergonomics {Ravindra S. Goonetilleke} [9781439835685] (CRC Press -
309
2012)
310
The TDR Handbook, Designing and Implementing Transfer of Development Rights Programs {Dr. Arthur C. Nelson Ph.D. FAICP} [9781597269810] (2011)
The Thika Highway Improvement Project, Changes in the Peri-Urban Northern Nairobi Metropolitan Region
311
{Renard Teipelke} [9783658045388] (Springer Fachmedien Wiesbaden - 2014)
312
The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction {L. F. Webster} [9780471181156] (Wiley - 1997)
313
Timing {Sachin Sapatnekar} [9781441954084] (Springer - 2010)
314
Traffic Planning and Engineering {F. D. Hobbs} [0-08-022696-5] (Pergamon Press - 1979)
315
Transport Planning - 2nd Ed {David Banister} [9780415261715] (Routledge - 2002)
316
Transport Planning and Traffic Engineering - 4th Ed {Coleman A. O'Flaherty} [9780340662793] (ButterworthHeinemann - 1996)
317
Transportation Systems Planning {Konstadinos G. Goulias} [9780849302732] (CRC Press - 2002)
318
Transportation Systems Reliability and Safety {B.S. Dhillon} [9781439846407] (2011)
Uncertainty and Ground Conditions, A Risk Management Approach {Martin van Staveren} [9780750669580] (CRC
319
Press - 2006)
320
Underground Infrastructures, Planning, Design, and Construction {R K Goel} [9780123971685] (2012)
Understanding Organisational Culture in the Construction Industry {Vaughan Coffey} [9780415425940] (Spon Press
321
- 2010)
322
Urban Planning Theory since 1945 {Nigel Taylor} [9780761960942] (SAGE Publications Ltd - 1998)
Vulnerability, Uncertainty, and Risk, Analysis, Modeling, and Management {Bilal M. Ayyub} [9780784411704]
323
(2011)
324
Water Centric Sustainable Communities, Planning, Retrofitting and Building the Next Urban Environment {Vladimir Novotny} [0470476087] (Wiley - 2010)
Water Engineering and Management Through Time, Learning from History {Enrique Cabrera} [9780415480024]
325
(Taylor and Francis - 2009)
326
Water Resources Development, Planning, Engineering and Economics {Edward Kuiper C.I.} [978-1-4899-6153-2]
(Springer US - 1965)
Water Resources Systems Analysis through Case Studies - Data and Models for Decision Making {Watkins Jr.} [978-
327
0-7844-1287-9] (American Society of Civil Engineers, ASCE - 2013)
328
Water resources systems analysis {Mohammad Karamouz} [9781566706421] (Lewis Publishers - 2003)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


329
Working Postures and Movements {Nico J. Delleman} [9780415279086] (CRC Press - 2004)
330
Your Green Home, A Guide to Planning a Healthy, Environmentally Friendly New Home {Alex Wilson} [9780865715554] (New Society Publishers - 2006)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست کتاب های تخصصی مدیریت ساخت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|